Dan­mark er usyn­ligt i eu­ro­pæ­isk sund­heds­ind­sats for flygt­nin­ge

Her­hjem­me skor­ter det på kva­li­fi­ce­ret per­so­na­le, me­di­cin og sam­ar­bej­de mel­lem for­skel­li­ge in­stan­ser, som ind­går i mod­ta­gel­sen af flygt­nin­ge og mi­gran­ter.

Politiken - - FOLKESKOLEN FLYGTNINGEKRISEN -

na­le, me­di­cin og sam­ar­bej­de mel­lem de for­skel­li­ge of­fent­li­ge og pri­va­te in­stan­ser, som ind­går i mod­ta­gel­sen. Der var på mø­det så­le­des enig­hed om, at flygt­nin­ge og mi­gran­ter al­le­re­de ved an­kom­sten til Eu­ro­pa skal mø­des med det nød­ven­di­ge sund­heds­mæs­si­ge be­red­skab.

På den vi­de­re vej gen­nem Eu­ro­pa og i mod­ta­ger­lan­de­ne skal der sæt­tes ind for at und­gå yder­li­ge­re sund­heds­pro­ble­mer på grund af over­fyld­te lej­re og spar­som­me cen­ter­fa­ci­li­te­ter, dår­lig hy­giej­ne og mang­len­de di­ag­no­stik og be­hand­ling af aku­t­te og kro­ni­ske syg­dom­me. Vac­ci­na­tions­pro­gram­mer skal gen­nem­fø­res i over­ens­stem­mel­se med in­ter­na­tio­na­le ret­nings­linjer, og sund­heds­op­lys­nin­ger bør føl­ge flygt­nin­ge­ne og mi­gran­ter­ne på de­res vej gen­nem lan­de og sund­heds­sek­to­rer. EN PLAN for et in­di­vi­du­elt sund­heds­kort til al­le på van­dring er net­op un­der­vejs fra EU-kom­mis­sio­nen for at und­gå mang­len­de op­lys­nin­ger, gen­tag­ne un­der­sø­gel­ser og util­stræk­ke­lig be­hand­ling blandt akut og kro­nisk sy­ge. Sam­ti­dig er det frem­hæ­vet, at mi­gran­ter og flygt­nin­ge ik­ke ud­gør en egent­lig sund­heds­trus­sel for de mod­ta­gen­de sam­fund, og der ad­va­res mod mas­si­ve og kost­ba­re ob­liga­to­ri­ske scre­e­nings­pro­gram­mer uden stør- re nyt­te­vær­di. Som i den øv­ri­ge be­folk­ning er der og­så blandt flygt­nin­ge og mi­gran­ter sær­lig sår­ba­re grup­per så­som gravi­de, uledsa­ge­de børn, æl­dre og tor­tu­rof­re.

Det er vig­tigt, at dis­se grup­per i sær­lig grad bli­ver iden­ti­fi­ce­ret og støt­tet af kva­li­fi­ce­ret sund­heds­per­so­na­le.

Af che­fen for den sven­ske so­ci­alsty­rel­se blev især be­ho­ve­ne blandt de man­ge uledsa­ge­de børn og un­ge frem­hæ­vet ved mø­det som en vig­tig pri­o­ri­tet. Ge­ne­relt er der brug for at op­ru­ste sund­heds­per­so­na­let i mod­ta­ger­lan­de­ne til bed­re at hånd­te­re al­le de nye grup­per i be­folk­nin­gen på bå­de kort og langt sigt.

De sund­heds­pro­fes­sio­nelt ud­dan­ne­de blandt de an­kom­ne flygt­nin­ge og mi­gran­ter er en res­sour­ce, som og­så bør ind­dra­ges, så snart det er mu­ligt. Og al­le skal klart in­for­me­res om de­res ret­tig­he­der og mu­lig­he­der i sund­heds­væ­se­net.

I det he­le ta­get skal der læg­ges op til at ud­vik­le me­re in­klu­de­ren­de na­tio­nal sund­heds­po­li­tik, stra­te­gi­er og pla­ner, som ind­dra­ger al­le grup­pers be­hov og for­ud­sæt­nin­ger. Og­så det­te fik hel­hjer­tet til­slut­ning fra de man­ge del­ta­gen­de sund­heds­mi­ni­ste­ri­er og or­ga­ni­sa­tio­ner ved top­mø­det i Rom.

Kan fra­væ­ret af dansk del­ta­gel­se i det­te unik­ke top­mø­de så for­kla­res med, at vi i Dan­mark al­le­re­de har helt tjek på al­le dis­se ud­for­drin­ger? Nej, desvær­re.

Be­hø­ver vi ik­ke eu­ro­pæ­isk in­spira­tion og sam­ar­bej­de for at hånd­te­re sund­heds­pro­ble­mer­ne blandt flygt­nin­ge og ind­van­dre­re? Jo, vi gør.

Da stør­re grup­per plud­se­lig an­kom fra Tys­kland til Dan­mark for få måneder si­den, var vi gan­ske ufor­be­red­te, og det gjaldt og­så den sund­heds­mæs­si­ge mod­ta­gel­se, som var uko­or­di­ne­ret og helt util­stræk­ke­lig.

Mod­ta­gel­ses­cen­tre­ne, hvor de ny­an­kom­ne skal op­hol­de sig i kor­te­re el­ler læn­ge­re tid, har ge­ne­relt god sund­heds­dæk­ning her i lan­det, men over­gan­gen til en nor­mal til­væ­rel­se som asyl­mod­ta­ger er præ­get af mang­len­de kon­ti­nu­i­tet i sund­heds­in­for­ma­tio­ner, util­stræk­ke­lig op­fyl­del­se af krav om hel­breds­un­der­sø­gel­ser i kom­mu­ner­ne og vel­do­ku­men­te­re­de pro­ble­mer i sund­heds­væ­se­nets ge­ne­rel­le hånd­te­ring af flygt­nin­ge og ind­van­dre­re.

Kon­klu­sio­ner­ne fra top­mø­det i Rom er ab­so­lut li­ge så re­le­van­te for den dan­ske sund­heds­mi­ni­ster som for de an­dre i Eu­ro­pa.

Vi fik desvær­re ik­ke of­fi­ci­el dansk ind­fly­del­se på de eu­ro­pæ­i­ske kon­klu­sio­ner. Men vi bør ta­ge dem til os som en kil­de til in­spira­tion.

FLYGT­NIN­GE. Da stør­re grup­per af flygt­nin­ge og mi­gran­ter plud­se­lig an­kom fra Tys­kland til Dan­mark for få måneder si­den, var vi gan­ske ufor­be­red­te, og det gjaldt og­så den sund­heds­mæs­si­ge mod­ta­gel­se, skri­ver pro­fes­sor Al­lan Kras­nik. Foto: Mar­tin Le­h­mann

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.