I top­pen af dansk forsk­ning

Politiken - - 70 -

Pro­fes­sor ved In­sti­tut for Da­ta­lo­gi på Aar­hus Uni­ver­si­tet og Cen­ter­le­der for Dan­marks Grund­forsk­nings­fonds Cen­ter for Mas­si­ve Da­ta Al­go­rit­mi­cs (MADALGO), ph.d. Lars Ar­ge, er ud­nævnt til ge­ne­ral­se­kre­tær i Det Kon­ge­li­ge Dan­ske Vi­den­ska­ber­nes Sel­skab.

Vi­den­ska­ber­nes Sel­skab har som for­mål at med­vir­ke til at styr­ke vi­den­ska­bens stil­ling i Dan­mark. Sel­ska­bet le­des af et præ­si­di­um på syv per­so­ner. I spid­sen står præ­si­den­ten og ge­ne­ral­se­kre­tæ­ren.

»Jeg er me­get be­æ­ret over at bli­ve valgt til den­ne vig­ti­ge og spæn­den­de le­der­stil­ling i Vi­den­ska­ber­nes Sel­skab, der re­præ­sen­te­rer top­pen af dansk forsk­ning«, si­ger Lars Ar­ge.

Lars Ar­ge, 49, har si­den 2004 væ­ret pro­fes­sor i da­ta­lo­gi ved Aar­hus Uni­ver­si­tet. Han har og­så lagt en væ­sent­lig del af sin ud­dan­nel­se og forsk­ning ved Duke Uni­ver­si­ty i Dur­ham i North Ca­ro­li­na, USA. Han be­stri­der en ræk­ke til­lids­hverv og re­dak­tør­po­ster in­den for sit felt, li­ge­som han er med­lem af Aka­de­mi­et for de Tek­ni­ske Vi­den­ska­ber og af Det Frie Forsk­nings­råd.

Vi­den­ska­ber­nes Sel­skab er en næ­sten 275 år gam­mel in­sti­tu­tion, som ble­vet grund­lagt i 1742 med Chri­sti­an VI som pr­o­rek­tor for det lær­de sel­skab. Sel­ska­bet har ca. 250 in­den­land­ske og 250 uden­land­ske med­lem­mer, som for­de­ler sig med ca. to tred­je­de­le hu­ma­ni­sti­ske og tre fem­te­dele na­tur­vi­den­ska­be­li­ge med­lem­mer.

Sel­ska­bet fun­ge­rer som et mø­de­sted for lan­dets top­for­ske­re. Det mø­des ca. 15 gan­ge om året og har man­ge in­ter­es­san­te tvær­vi­den­ska­be­lig dis­kus­sio­ner. Som ge­ne­ral­se­kre­tær bli­ver det Lars Ar­ges op- ga­ve at le­de sel­ska­bets se­kre­ta­ri­at i sam­ar­bej­de med se­kre­ta­ri­ats­che­fen og f.eks. sid­de i be­døm­mel­ses­ko­mi­te­er for til­de­ling af for­skel­li­ge le­ga­ter og forsk­nings­pri­ser, va­re­ta­ge sel­ska­bets in­ter­es­se­rer gen­nem mø­der med po­li­ti­ke­re og em­beds­ap­pa­ra­tet samt ge­ne­relt i sam­ar­bej­de med præ­si­den­ten væ­re med til at re­præ­sen­te­re sel­ska­bet udadtil.

Ud over de luk­ke­de mø­der hol­der Vi­den­ska­ber­nes Sel­skab en ræk­ke of­fent­li­ge ar­ran­ge­men­ter, sym­po­si­er og fored­rag, f.eks. med no­bel­pris­mod­ta­ge­re. Pol

LARS AR­GE. Pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.