Do­ku­men­ta­rist: Ra­mi Ab­dul Ra­h­man hol­der styr på ka­os

Politiken - - KONTAKT - Jakob.sheikh@pol.dk

pe snor i sit net­værk af 236 lo­ka­le ak­ti­vi­ster, der sen­der in­for­ma­tio­ner om kri­gens udvikling ud til en lil­le re­di­ge­rings­grup­pe. Man­ge af in­for­man­ter­ne har det til­fæl­les, at de af sik­ker­heds­hen­syn ik­ke ken­der til hin­an­dens lo­ka­tion el­ler iden- ti­tet, men of­te har lært Ra­mi Ab­dul Ra­h­man at ken­de un­der hans ung­dom i Sy­ri­en, hvor han var med til hem­me­ligt at ar­ran­ge­re pro­te­ster imod re­gi­met. Når ak­ti­vi­ster­nes bul­le­ti­ner har gen­nem­gå­et en ve­ri­fi­ce­rings­fa­se, en­der de hos Ra­mi Ab­dul Ra­h­man, som per­son­ligt god­ken­der det, or­ga­ni­sa­tio­nen sen­der ud.

»Det er vig­tigt for mig, at vi er en ut­ra­di­tio­nel or­ga­ni­sa­tion, som ud­kom­mer med nyhe­der i et dy­na­misk tem­po, mens tin- ge­ne sker, og ik­ke bare en gang om må­ne­den. Men jeg er lidt overrasket over, at SOHR har få­et så stor be­tyd­ning, ef­ter at kri­gen brød ud i Sy­ri­en«.

An­kla­get fra al­le sider

I dag be­fin­der han sig ik­ke i sit mur­stens­hus i Coven­try, men i Danmark, hvor han i af­ten mod­ta­ger Po­li­ti­kens Fri­heds­pris for sit ar­bej­de med at do­ku­men­te­re sand­he­den om den sy­ri­ske bor­ger­krig. Han un- der­stre­ger, at han er tak­nem­me­lig, men mest af alt ta­ger det »som et tegn på, at Sy­ri­en ik­ke er glemt«.

»For mig vi­ser det, at der sta­dig er en in­ter­es­se og et fæl­les håb om en frem­tid med et de­mo­kra­tisk Sy­ri­en, hvor men­ne­ske­ret­tig­he­der respek­te­res«, si­ger han.

Rej­sen mod det mål har al­le­re­de væ­ret lang. Den be­gynd­te for Ra­mi Ab­dul Ra­h­man en ju­ni­dag i 2000. Ne­top som Sy­ri­ens dik­ta­tor Ha­fez al-As­sad var af­gå­et ved dø­den og hav­de over­ladt le­del­sen af lan­det til sin søn Bas­har, flyg­te­de Ra­mi Ab­dul Ra­h­man til Stor­bri­tan­ni­en, hvor hans til­væ­rel­se som men­ne­ske­ret­tig­heds­ak­ti­vist tog fart. Fra sit ek­sil ar­bej­de­de han sær­ligt med at frem­me men­ne­ske­ret­tig­he­der og de­mo­kra­ti i Sy­ri­en, og i 2006 grund­lag­de han SOHR. Or­ga­ni­sa­tio­nen har kræ­vet al hans tid, og spør­ger man ham, hvor man­ge ti­mer han læg­ger i SOHR hver dag, sva­rer han, at det gi­ver bed­re me­ning at spør­ge, hvor man­ge ti­mer han sover.

»Så kan du træk­ke det fra min ar­bejds­tid. Jeg sover 5-6 ti­mer i døg­net og ar­bej­der de re­ste­ren­de ti­mer«.

Det er imid­ler­tid ik­ke et pro­blem­frit ar­bej­de. Selv om Ra­mi Ab­dul Ra­h­mans or­ga­ni­sa­tion er ble­vet en mar­kant stem­me på ver­dens­plan el­ler må­ske ne­top der­for – be­klik­kes hans tro­vær­dig­hed of­te. Hvad en­ten over­gre­be­ne i Sy­ri­en be­gås af As­sad, Is­la­misk Stat, Pu­tin el­ler min­dre mi­li­tan­te op­rørs­grup­per, of­fent­lig­gø­res dr­ab­stal og an­dre væ­sent­li­ge fak­ta på SOHR’s hjem­mesi­de, og det har gi­vet Ra­mi Ab­dul Ra­h­man man­ge fjen­der. Så sent som sid­ste år ud­send­te Is­la­misk Stat en of­fi­ci­el trus­sel imod Ra­mi Ab­dul Ra­h­man, og han er ble­vet be­skyldt på at væ­re i lom­men på alt fra CIA og Qa­tar over Det Mus­lim­ske Bro­der­skab til As­sad-re­gi­met.

Sådan er det med magt, si­ger Ra­mi Ab­dul Ra­h­man. Mag­ten vil for­sø­ge at ram­me det, der stæk­ker den, og når man af sto­re de­le af ver­den op­fat­tes som en slags sand­heds­vid­ne midt i en krig, der druk­ner i fa­ke news og po­li­ti­se­re­de for­drej­nin­ger, må man le­ve med at bli­ve be­skyldt for at væ­re far­vet:

»Lad mig gi­ve dig et ek­sem­pel: Vi har do­ku­men­te­ret for­bry­del­ser be­gå­et af stort set al­le par­ter i kri­gen, så da Rusland star­te­de med at an­gri­be in­de i Sy­ri­en, do­ku­men­te­re­de vi det na­tur­lig­vis. Og to da­ge ef­ter ind­led­te Rusland så en smæ­de­kampag­ne mod mig og SOHR. Plud­se­lig var vi far­ve­de«, si­ger Ra­mi Ab­dul Ra­h­man.

»Sådan er det: Uan­set om det er IS, Rusland, al-Qa­e­da el­ler As­sad, vi do­ku­men­te­rer, vil der al­tid væ­re no­gen, der vil diskre­di­te­re dig. Men jeg gi­der ær­ligt talt ik­ke del­ta­ge i den me­di­e­krig«.

AR­BEJDS­PLADS. Fra hu­set i Coven­try hol­der Ra­mi Ab­dul Ra­h­man via Sky­pe snor i sit net­værk af ak­ti­vi­ster i Sy­ri­en. Ar­kiv­fo­to: An­drew Tes­ta

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.