28.000 sy­ge på kon­tant­hjælp. Kan de ar­bej­de?

Ven­stre- og høj­re­fløj fin­der hin­an­den i kri­tik af jagt på le­di­ge. Mi­ni­ster er­ken­der, at der kan væ­re bør­ne­syg­dom­me i re­form.

Politiken - - KONTANTHJÆLP - Flem­m­ing.chri­sti­an­sen@pol.dk

truk­ket på ba­nen af En­heds­li­stens Finn Sø­ren­sen med et ci­tat fra pro­fes­soren i Po­li­ti­ken sid­ste uge:

»Hvis man kun kan ar­bej­de en ti­me om ugen, gi­ver det så me­ning – øko­no­misk set? Og men­ne­ske­ligt set?«, sag­de hun.

Der­med ram­te pro­fes­soren »to­talt plet« i en ak­tu­el de­bat, men­te Finn Sø­ren­sen.

Et til­sva­ren­de klart svar på pro­fes­sorens spørgs­mål kom ik­ke fra Tro­els Lund Poul­sen, der ik­ke brød sig om pro­fes­sorens ud­sagn, som han men­te er ud­tryk for, at Nina Smith er »li­geg­lad« med re­st­grup­pen.

Bør­ne­syg­dom­me

Mi­ni­ste­ren er­kend­te dog, at der kan væ­re »bør­ne­syg­dom­me« ved de re­for­mer, der har in­ten­si­ve­ret pres­set på de lang­va­ri­ge kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­re. Det vil han drøf­te med for­ligs­par­ti­er­ne, som han har ind­kaldt til drøf­tel­ser i den­ne må­ned.

Beskæf­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ren var des­u­den no­gen­lun­de på linje med So­ci­al­de­mo­kra­tiets for­mand, Met­te Fre­de­rik­sen, der i Po­li­ti­ken har slå­et til lyd for, at det ik­ke er i or­den, når kom­mu­ner sen­der sy­ge men­ne­sker i ak­ti­ve­ring, hvor de er nødt til at med­brin­ge en seng for at kla­re det.

»Er man så syg, skal man selv­føl­ge­lig ik­ke ar­bej­de«, er­kend­te mi­ni­ste­ren.

Men så gik Tro­els Lund Poul­sen ik­ke læn­ge­re. Han un­der­stre­ge­de, at det er »en helt af­gø­ren­de med­men­ne­ske­lig ger­ning at gø­re folk til en del af ar­bejds­fæl­les­ska­bet, idet alt for man­ge har væ­ret på kon­tant­hjælp for læn­ge«.

Her frem­drog Tro­els Lund Poul­sen sit ny­li­ge be­søg i Oden­se, hvor be­skæf­ti­gel­ses­for­valt­nin­gen har gå­et sy­ge­meld­te kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­res læ­ge­er­klæ­rin­ger ef­ter i søm­me­ne og kon­sta­te­ret, at 9 ud af 10 ind­van­drer­kvin­der i vir­ke­lig­he­den er job­pa­ra­te.

»En men­ne­ske­lig ka­ta­stro­fe« kald­te Tro­els Lund Poul­sen det.

»Når man fin­der ud af, at 80-90 pro­cent af kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­re ik­ke har de hel­breds­bar­ri­e­rer, man tro­e­de, de hav­de, og at de fak­tisk kan ind­gå på ar­bejds­mar­ke­det med de ret­te skå­ne­hen­syn, er det enormt in­ter­es­sant. No­get, an­dre kom­mu­ner kan bli­ve in­spi­re­ret af«, sag­de han.

Tro­els Lund Poul­sen kun­ne og­så op­ly­se om, at af de 28.000 på land­s­plan, der har væ­ret længst på kon­tant­hjælp, har hver tred­je ik­ke mod­ta­get et ak­ti­ve­rings­til­bud i to år. Kun hver fjer­de har væ­ret ak­ti­ve­ret el­ler ar­bejds­prø­vet på en virk­som­hed.

En­heds­li­stens pres for at få re­ge­rin­gen til at dæm­pe kom­mu­ner­nes pres på de sy­ge på kon­tant­hjælp fik op­bak­ning fra Dansk Fol­ke­par­tis Bent Bøg­sted.

Han vil­le ger­ne ha­ve be­skæf­ti­gel­ses­mi­ni­ste­rens ord på, at de 300 mil­li­o­ner kro­ner, der skal bru­ges til at gen­vur­de­re de 28.000 sa­ger, pri­mært skal fo­ku­se­re på at iden­ti­fi­ce­re de al­vor­ligt sy­ge for at fin­de ud af, om de skal på før­tids­pen­sion el­ler ha­ve et fleksjob.

»For en del er der ta­le om men­ne­sker, der har væ­ret sy­ge i lang tid, og som slæ­bes gen­nem den ene jo­baf­kla­ring ef­ter den an­den«, sag­de Bent Bøg­sted.

Og­så Al­ter­na­ti­vets Tor­sten Gejl bad om kla­re­re mel­din­ger fra mi­ni­ste­ren.

»Vi får he­le ti­den at vi­de af re­ge­rin­gen, at kon­tant­hjælp kun er mid­ler­ti­dig. Men er det ik­ke på ti­de at de­fi­ne­re, hvad de skal, hvis de ik­ke skal væ­re på kon­tant­hjælp og bru­ge et halvt liv med en­de­lø­se job­træ­nin­ger?«, spurg­te Tor­sten Gejl. Tro­els Lund Poul­sen var klar her: »Jeg vil ik­ke sæt­te en fast tids­græn­se på, hvor læn­ge man kan væ­re på kon­tant- hjælp. Nu skal vi bru­ge de go­de ti­der, hvor vi har lagt kri­sen bag os og be­skæf­ti­gel­sen sti­ger, til at ned­brin­ge kon­tant­hjælp­s­kø­en. Og er der no­gen, som ik­ke skal væ­re i det sy­stem, skal de vi­de­re«.

Han var og­så stejl i sin af­vis­ning af, at der er brug for en lovæn­dring for at blø­de kom­mu­ner­nes pres op.

Ef­ter sam­rå­det sag­de Finn Sø­ren­sen fra En­heds­li­sten, at der må­ske er en åb­ning i. at mi­ni­ste­ren nu ta­ler om »bør­ne­syg­dom­me« ved re­for­mer­ne af kon­tant­hjælp og før­tids­pen­sion.

»Men hvis mi­ni­ste­ren ik­ke vil æn­dre på loven, vil bør­ne­syg­dom­me­ne fort­sæt­te«.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.