’Stormen på Leipzig’ kan fø­re til hævn og selv­tægt

Po­li­ti og for­ske­re fryg­ter en ny bøl­ge af ny­na­zi­stisk ter­ror fra un­der­grun­den, hvor fle­re ef­ter­ly­ste høj­re­ra­di­ka­le gem­mer sig. I Leipzig er der bekymring for ven­stre­o­ri­en­te­ret selv­tægt mod høj­re­fløj­en.

Politiken - - TYSKLAND - Erik.jen­sen@pol.dk

ter væk i cen­trum af øst­ty­ske Leipzig.

Da de 250 hoo­ligans og ny­na­zi­ster hav­de af­slut­tet de­res ber­sær­ker­gang for præ­cis et år si­den i Wol­f­gang He­in­ze Stras­se, var næp­pe et ene­ste bu­tiks­vin­due helt, fle­re bi­ler var brændt af, ta­get var blæst af en dö­ner ke­bab-re­stau­rant ved en eks­plo­sion, og fem af de po­li­ti­folk, som nå­e­de frem, var sår­et.

Trods voldsom­he­den og bruta­li­te­ten af det sne­di­ge angreb på by­de­len Con­newitz 11. januar sid­ste år er in­gen af de del­ta­gen­de hær­værks­mænd dømt. Gan­ske vist kun­ne po­li­ti­et se­ne­re sam­me nat an­hol­de stort set he­le hær­værks­hæ­ren på 250 mand. Men et år ef­ter er ef­ter­forsk­nin­gen sta­dig i gang, og in­gen af ger­nings­mæn­de­ne er straf­fet.

Po­li­ti­et og myn­dig­he­der­ne fryg­ter der­for, at ven­stre­ra­di­ka­le ak­ti­vi­ster fra Con­newitz selv vil ta­ge af­fæ­re og hæv­ne sig. At van­da­ler­ne fra det yder­ste høj­re slog til i ne­top den by­del i Leipzig var ik­ke til­fæl­digt. Con­newitz er kendt for at væ­re et rødt kvar­ter og hu­se man­ge ven­stre­o­ri­en­te­re­de og au­to­no­me.

»Vi er ban­ge for, at de men­ne­sker ik­ke vil ta­le med po­li­ti­et, men der­i­mod selv op­sø­ge de her per­so­ner«, si­ger Berndt Mer­bitz til avi­sen Die Welt.

Han er le­der af den af­de­ling hos po­li­ti­et i Leipzig, som be­skæf­ti­ger sig med for­bry­del­ser be­gå­et af ek­stre­mi­ster fra ven­stre el­ler høj­re,

Mu­lig­he­den for at fin­de og straf­fe de mistænk­te fra det ny­na­zi­sti­ske mil­jø er til ste­de. En li­ste på nav­ne­ne på 215 af de an­hold­te har cir­ku­le­ret of­fent­ligt. Det er na­tur­lig­vis ble­vet be­mær­ket hos ven­stre­ek­stre­mi­ster, som iføl­ge po­li­ti­et al­le­re­de har be­søgt en af de an­hold­te og be­gå­et hær­værk i hans lej­lig­hed.

»Selv­tægt brin­ger os in­gen veg­ne, tvær­ti­mod«, si­ger Bernd Mer­bitz, som ad­va­rer mod, at hævnak­tio­ner blot vil øge volds­spira­len – og fø­re til nye sig­tel­ser mod ven­stre­o­ri­en­te­re­de.

Ak­tio­nen 11. januar var plan­lagt og hur- tigt ud­ført, det er po­li­ti­et ik­ke i tvivl om. Mens stort set al­le po­li­ti­folk, der var på vagt i Leipzig den af­ten, var be­skæf­ti­get med at hol­de en så­kaldt Le­gi­da-de­mon­stra­tion på af­stand af en ven­stre­o­ri­en­te­ret modak­tion i by­ens cen­trum, slog bøl­ler­ne til. Le­gi­da er den lo­ka­le af­læg­ger af den an­ti-is­la­mi­sti­ske be­væ­gel­se Pe­gi­da, der er grund­lagt i Dres­den.

De 250 hær­værks­mænd kun­ne hand­le stort set ufor­styr­ret af po­li­ti­et og uden mod­stand, for al­le ven­stre­o­ri­en­te­re­de ak­ti­vi­ster i Con­newitz var til mod­de­mon­stra­tion mod Le­gi­da i by­ens cen­trum. Da po­li­ti­et op­da­ge­de, hvad der fo­re­gik, lyk­ke­des det at an­hol­de fler­tal­let af de høj­re­ek­stre­me, mens de­res ven­stre­o­ri­en­te­re­de mod­part hav­de held til at an­tæn­de en bus le­jet af de med­vir­ken­de hoo­ligans. Ef­ter­føl­gen­de kald­te Leipzigs over­borg­me­ster, so­ci­al­de­mo­kra­ten Burk­hard Jung, hær­vær­ket for »ga­de­ter­ror«. De høj­re­ek­stre­me jub­le­de selv over en vel­lyk­ket »storm på Leipzig« på so­ci­a­le me­di­er.

Når in­gen er dømt, skyl­des det iføl­ge Bernd Mer­bitz, at hver ene­ste sag skal be­hand­les in­di­vi­du­elt. Det vil si­ge, at hans be­græn­se­de styr­ke på 6-8 be­tjen­te skal kun­ne be­vi­se, at hver ene­ste af de 170, som man er endt med at sig­te, fak­tisk tog del i hær­vær­ket, blandt an­det ved hjælp af dna-ana­ly­ser og be­slag­lag­te mo­bil­te­le­fo­ner. En lang­som­me­lig og kom­pli­ce­ret pro­ces, som ik­ke hjæl­pes på vej af vid­neud­sagn fra ven­stre­o­ri­en­te­re­de i Con­newitz.

Den vold­som­me og plan­lag­te ber­sær­ker­gang i Leipzig vi­ser, at det høj­re­ra­di­ka­le mil­jø i Tys­kland er klar til vold. In­den­rigs­mi­ni­ste­ri­et of­fent­lig­gjor­de i de­cem­ber på spørgs­mål fra par­ti­et Die Lin­ke, at der er ud­stedt ar­re­stor­dre på 600 ny­na­zi- ster lan­det over. Eks­per­ter som Mat­t­hi­as Wu­ent, der for­sker i høj­re­ek­stre­mis­me, fryg­ter, at skjul­te nazi-cel­ler fra un­der­grun­den kan be­gå ter­r­or­hand­lin­ger – som cel­len NSU (Na­tio­nalsozi­a­li­sti­s­cher Un­ter­grund, som fra 2000 til 2006 myr­de­de ni im­mi­gran­ter og en kvin­de­lig po­li­ti­be­tjent.

I rap­por­ten fra In­den­rigs­mi­ni­ste­ri­et bli­ver det slå­et fast, at an­tal­let af høj­re­ra­di­ka­le i Tys­kland er sti­gen­de ef­ter man­ge års fald. Det an­slås, at der nu er 23.000 høj­re­ek­stre­mi­ster i lan­det. Rap­por­ten ta­ler om en »eksor­bi­tant stig­ning i høj­re­ek­stre­mi­stisk vold ... Pro­pa­gan­da mod asylan­sø­ge­re for­e­nes med en frag­men­te­ret høj­re­ek­strem ide­o­lo­gi og gi­ver sam­men­hængs­kraft«.

Ef­ter re­dak­tio­nens slut­ning vil­le Le­gi­da i Leipzig de­mon­stre­re med op mod 2.000 del­ta­ge­re. I Con­newitz var en an­ti­fa­sci­stisk de­mon­stra­tion plan­lagt på års­da­gen for hær­vær­ket.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.