Kon­ge­lig te­a­ter­chef: Mu­si­ker­ne er for sy­ge

Det Kon­ge­li­ge Te­a­ters chef, Mor­ten Hes­sel­da­hl, af­vi­ser, at te­a­tret i hø­je­re grad kan bru­ge eg­ne mu­si­ke­re for at und­gå fy­rin­ger. Mu­si­ker­ne har for højt sy­ge­fra­vær til at kun­ne spil­le me­re, si­ger han. Til­lids­mand pro­teste­rer.

Politiken - - SPAREPLAN UDSTILLING - Ni­ko­laj.helt­oft@pol.dk

te­a­tret midt i en spa­rer­un­de har ind­gå­et en af­ta­le med or­ke­stret Co­pen­ha­gen Phil om, at de – og ik­ke te­a­trets eg­ne mu­si­ke­re – skal spil­le til ju­le­fo­re­stil­lin­gen ’Nød­dek­næk­ke­ren’ de kom­men­de år.

»Vi har for­søgt de sid­ste fem år at få fuldt program på bå­de Gam­le Sce­ne og på Ope­ra­en. Det har ik­ke kun­net la­de sig gø­re«, si­ger te­a­ter­chef Mor­ten Hes­sel­da­hl.

»Sam­ti­dig kan vi se, at mu­si­ker­ne har et ut­ro­lig højt sy­ge­fra­vær, så no­get kun­ne ty­de på, at der er et pro­blem med over­be­last­nin­ger, hvor­for vi og­så må kig­ge på, hvor me­get bi­job­be­ri der er. Hav­de vi gjort, som ka­pel­let har fo­re­slå­et, skul­le vi ha­ve truk­ket rig­tig man­ge as­si­sten­ter ind for at få det til at gå op. Her har vi mu­lig­hed for at la­ve én af­ta­le på én pro­duk­tion med ét etab­le­ret or­ke­ster. Det er sådan set kunst­ne­risk det mest for­svar­li­ge, me­ner vi«.

Til­lids­mand: Ik­ke et pro­blem

Til­lids­mand og tals­mand for Det Kon­ge­li­ge Ka­pels for­e­ning, Ale­xan­der Øl­l­gard, af­vi­ser, at syg­dom skul­le væ­re et pro­blem, der be­ret­ti­ger at hy­re et ek­ster­nt or­ke­ster ind midt i en spa­rer­un­de.

»Sy­ge­fra­væ­ret i ka­pel­let er på in­gen må­der hø­je­re end i sam­men­lig­ne­li­ge or­ke­stre, og i for­hold til ’Nød­dek­næk­ke­ren’ som ek­sem­pel hav­de vi in­dreg­net en buf­fer på 10 pro­cent til ufor­ud­se­te ud­gif­ter, her­un­der til syg­dom. Og selv i et worst ca­se-sce­na­rie, hvor man øge­de den buf­fer til 20, vil­le det iføl­ge os sta­dig ha­ve væ­ret mar­kant bil­li­ge­re end det, te­a­tret nu må be­ta­le for Co­pen­ha­gen Phils pro­duk­tion«, si­ger Ale­xan­der Øl­l­gaard, som dog uden held har spurgt til pri­sen for Co­pen­ha­gen Phils ar­bej­de på ’Nød­dek­næk­ke­ren’, si­ger han.

Og ka­pel­let har på in­gen må­der stil­let sig i vej­en for at øge pro­duk­tio­nen på te­a­trets sce­ner, si­ger han:

Der er ik­ke no­get med, at vi har blo­ke­ret for tid­li­ge­re ini­ti­a­ti­ver, for der har ik­ke væ­ret tid­li­ge­re ini­ti­a­ti­ver, som jeg ken­der til. Jeg kan 100 pro­cent af­vi­se, at vi har væ­ret stopklods«, si­ger han.

Når den én gang ved­tag­ne spa­re­plan på te­a­tret er ble­vet åb­net igen, skyl­des det iføl­ge te­a­trets le­del­se, at en ny­lig af­gø­rel­se i Li­ge­be­hand­lingsnæv­net for­hin­drer, at en ræk­ke me­d­ar­bej­de­re, som hidtil plan­lagt kan tvin­ges på pen­sion, når de fyl­der 63. Mu­si­ker­ne me­ner dog, at pla­nen er ble­vet skær­pet ud over det, der kan be­grun­des sag­ligt med af­gø­rel­sen.

Det af­vi­ser te­a­ter­chef Mor­ten Hes­sel­da­hl:

»Vi kig­ger på det på en ny må­de, og her har vi sagt, at kan vi få lov til at vars­le nog­le af dem ned i tid, som vi ik­ke bru­ger så me­get, så kan vi kla­re os med fær­re af­ske­di­gel­ser. Det tror jeg og­så flug­ter me­get godt med bor­ger­nes al­min­de­li­ge for­nem­mel­se af, at man skal be­ta­le for det, man får. Men at be­spa­rel­ser­ne skal fin­des i ka­pel­let, det står fast, og vi har alt­så de sam­me 53 mil­li­o­ner kro­ner at be­ta­le mu­si­ke­re med bør før og ef­ter den­ne run­de«. Så be­spa­rel­sen er ik­ke ble­vet stør­re? »Arj, der er kom­met lidt til. Blandt an­det for­di vi skal be­ta­le erstatning til mu­si­ker­ne som føl­ge af af­gø­rel­sen«.

Mu­si­ker­ne kan må­ske me­ne, at I kø­rer det li­ge­som på en bil­fa­brik, hvor man har fær­re og fær­re fa­ste an­sat­te og så hy­rer le­je­hæ­ren ind, når der er blus på pro­duk­tio­nen?

»Nej, det er gør vi ik­ke. Jeg vil­le me­get ger­ne ha­ve en stør­re vo­lu­men af fa­ste mu­si­ke­re at ar­bej­de med, for det vil­le gø­re plan­læg­nin­gen nem­me­re og gø­re os me­re flek­sib­le. Men i og med at man skæ­rer så vold­somt i bud­get­ter­ne år ef­ter år, bli­ver vi nødt til at få det op­ti­ma­le ud af dem. Der vil jeg hel­le­re ha­ve nog­le del­tids­an­sæt­tel­ser end at en­de med min­dre kunst til bor­ger­ne for at for­sva­re fuld­tids­an­sæt­tel­ser for nog­le folk, som i dag ik­ke er fuldt be­skæf­ti­get«.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.