Tu­sin­der af børn bli­ver fat­ti­ge

La­ve­re ydel­ser ram­mer tu­sind­vis af fa­mi­li­er og sen­der børn ud i fat­tig­dom med ri­si­ko for al­vor­li­ge kon­se­kven­ser.

Politiken - - ÅBENT BREV -

ste­ri­et reg­ner med, at der er 43.500 børn i fa­mi­li­er, der er ramt af kon­tant­hjælpslof­tet, og 21.800 børn i fa­mi­li­er på in­te­gra­tionsy­del­sen. Beskæf­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ri­et har end­nu ik­ke of­fent­lig­gjort tal for, hvor man­ge fa­mi­li­er med børn, der ram­mes af 225-ti­mers reg­len, men det er og­så et stort tal. VI, FAG­LI­GE og so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner, ser al­le­re­de nu, hvor­dan de la­ve ydel­ser ram­mer. Vi har set det ved ud­de­lin­gen af ju­le­hjælp til et stærkt sti­gen­de an­tal fa­mi­li­er. Og i en rund­spør­ge la­vet af Dansk So­ci­al­rå­d­gi­ver­for­e­ning blandt so­ci­al­rå­d­gi­ve­re, som ar­bej­der med fa­mi­li­er ramt af de la­ve ydel­ser, for­tæl­ler de ads­purg­te blandt an­det:

»En kvin­de med tre børn er flyt­tet fra en tovæ­rel­ses lej­lig­hed til et le­jet væ­rel­se hos en ve­nin­de; en kvin­de med tre dren­ge har ik­ke råd til vin­ter­tøj; en mor til et barn spi­ser kun én gang i døg­net for at sik­re, at hen­des barn får no­get at spi­se (...) . Al­le kæm­per for at kun­ne be­ta­le hus­lej­en«. En an­den so­ci­al­rå­d­gi­ver for­tæl­ler om en en­lig mor med tre børn, som mi­ster om­kring 2.800 kr. om må­ne­den:

»Bør­ne­pen­ge­ne bli­ver nu brugt på mad, og bør­ne­ne må und­væ­re tøj mv. Moren kæm­per i for­vej­en en kamp for at få hver­da­gen til at fun­ge­re, og kon­tant­hjælpslof­tet har gjort, at hun igen er star­tet i be­hand­ling i psy­ki­a­trisk re­gi«.

Børn, der har le­vet i fat­tig­dom, har dår­li­ge­re hel­bred, ri­si­ke­rer at få rin­ge­re uddannelse, har hø­je­re ri­si­ko for at bli­ve le­di­ge og har la­ve­re ind­komst som voks­ne, vi­ser forsk­ning fra SFI. Jo fle­re år børn le­ver i fat­tig­dom, de­sto dår­li­ge­re kla­rer de sig. Den­ne ten­dens ses al­le­re­de ef­ter et års fat­tig­dom.

Ar­bej­der­be­væ­gel­sens Er­hvervs­råd har og­så på­vist, at fat­tig­dom for­rin­ger den so­ci­a­le mo­bi­li­tet. De kon­klu­de­rer, at »chan­cen for at be­stå 9. klas­ses af­gangs­prø­ve fal­der kraf­tigt, hvis et barn har op­le­vet blot ét års fat­tig­dom i lø­bet af barn­dom­men«.

Des­u­den vi­ser en un­der­sø­gel­se fra Bør­ne­rå­det, at børn, der li­der af­savn på grund af fa­mi­li­ens la­ve ind­komst, har svæ­re­re ved at bli­ve en del af bør­ne­fæl­les­ska­ber, og at de of­te­re er en­som­me: »Hvis al­le kun­ne væl­ge, så vil­le de jo ger­ne væ­re li­ge­som al­le an­dre, så det er det der med, at man stik­ker lidt ud. Man er lidt an­der- le­des, så man kan godt bli­ve lidt flov«, for­tæl­ler en pi­ge i un­der­sø­gel­sen.

Ne­top en­som­hed ri­si­ke­rer at ram­me de børn hårdt, som kan bli­ve ryk­ket op med ro­de, hvis de skal flyt­te, for­di for­æl­dre­ne ik­ke kan be­ta­le hus­lej­en. Nog­le vil end­da op­le­ve, at de og de­res fa­mi­lie di­rek­te sæt­tes ud af de­res bo­lig.

Vi un­der­skri­ven­de or­ga­ni­sa­tio­ner op­for­drer kraf­tigt til, at Fol­ke­tin­get imø­de­går ud­vik­lin­gen af fat­tig­dom blandt bør­ne­fa­mi­li­er i Danmark. Vi op­for­drer Fol­ke­tin­get til at af­skaf­fe de me­get la­ve ydel­ser og til at for­hin­dre, at bør­ne­fa­mi­li­er sæt­tes ud af de­res bo­li­ger. Fol­ke­tin­get må og­så sik­re, at børn ik­ke får pro­ble­mer med hel­bred og sko­le­gang på grund af fat­tig­dom.

Hvis ik­ke Fol­ke­tin­get imø­de­går ud­vik­lin­gen af bør­ne­fat­tig­dom, vil det få kon­se­kven­ser langt ind i bør­ne­nes voks­ne liv og der­med og­så kon­se­kven­ser for sam­fun­det. Det må væ­re en bun­den op­ga­ve for Fol­ke­tin­get at for­hin­dre det.

Vi vil til­by­de vo­res fag­li­ge eks­per­ti­se til po­li­ti­ker­ne, når de skal fin­de løs­nin­ger på dis­se pro­ble­mer. Og vi vil hol­de Fol­ke­tin­get fast på, at det ta­ger skridt, der for­hin­drer en øde­læg­gen­de fat­tig­doms­ud­vik­ling.

Ind­læg­gets un­der­skri­ve­re:

Knud Aarup, for­mand for So­ci­al­po­li­tisk For­e­ning; Tho­mas An­drea­sen, med­lem af ho­ved­sty­rel­sen i Dan­marks Læ­rer­for­e­ning; Elisa Berg­mann, for­mand for Bupl; Ma­j­brit Ber­lau, for­mand for Dansk So­ci­al­rå­d­gi­ver­for­e­ning; René Sk­au Björns­son, for­mand for Bør­ne­sa­gens Fæl­les­råd; Gret­he Chri­sten­sen, for­mand for Dansk Sy­geple­je­råd; Per Chri­sten­sen, for­bunds­for­mand i 3F (Fag­ligt Fæl­les For­bund); Helle Chri­sti­an­sen, chef for Kir­kens Kors­hær; Puk Drai­by, ge­ne­ral­se­kre­tær i Fore­nin­gen Grøn­land­ske Børn; Rasmus Kjel­da­hl, di­rek­tør i Børns Vil­kår; Per Lar­sen, for­mand for Bør­ne­rå­det; Per K. Lar­sen, se­kre­ta­ri­ats­le­der for Eu­ro­pe­an An­tiPover­ty Network – Danmark; Jo­nas K. Lind­holm, ge­ne­ral­se­kre­tær for Red Bar­net; Ru­ne Løgstrup, kon­su­lent, Bro­en Danmark; Thor­kild Ole­sen, for­mand for Dan­ske Han­di­ca­por­ga­ni­sa­tio­ner; Ro­bert Ol­sen, for­stan­der for Ko­fo­eds Sko­le; Mads Ro­ke Clau­sen, di­rek­tør i Mødre­hjæl­pen.

Tegning: Jørn Vil­lum­sen (ar­kiv)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.