Øko­no­mer ad­va­rer: Det er for tid­ligt at tra­e­de på spe­e­de­ren

Politiken - - VOORZIJDE PAGINA - He­le­ne.nav­ne@pol.dk

Fle­re pen­ge mel­lem ha­en­der­ne på for­bru­ger­ne og fle­re ha­en­der på ar­bejds­mar­ke­det. Det er så­dan, re­ge­rin­gens skat­teud­spil vil styr­ke og for­la­en­ge det op­sving, som Dan­mark – iføl­ge øko­no­mer – op­le­ver nu.

Men skat­te­let­tel­ser­ne er sto­re i for­hold til den be­sked­ne ef­fekt, der er lagt op til på ar­bejds­mar­ke­det. Det be­ty­der iføl­ge før­en­de øko­no­mer, at re­ge­rin­gen med ud­spil­let »tra­e­der på spe­e­de­ren«, og det er ik­ke den bed­ste ti­m­ing.

»Skat­teud­spil­let for­sø­ger at sik­re, at der er stør­re til­skyn­del­se til at ar­bej­de. Men man gi­ver og­så fle­re pen­ge ud til for­bru­ge­ren. Så for­bru­get vil sand­syn­lig­vis sti­ge. Det pres­ser ak­ti­vi­tets­ni­veau­et i sam­fun­det op. Og så skal man sør­ge for, at der er nok ha­en­der på ar­bejds­mar­ke­det«, for­kla­rer øko­no­mi­pro­fes­sor Bo San­de­mann Ras­mus­sen fra Aar­hus Uni­ver­si­tet.

Re­ge­rin­gen kal­der sin skat­tere­form for ’Så­dan for­la­en­ger vi op­svin­get’, men re­for­men kan tip­pe den yderst de­li­ka­te ba­lan­ce, vur­de­rer pro­fes­soren fra Aar­hus:

»Man ri­si­ke­rer, at for­bru­get øges for me­get – at man ba­e­rer bra­en­de til bå­let«.

I den nor­di­ske stor­bank Nor­dea vur­de­rer che­fø­ko­nom Hel­ge Pe­der­sen, at for­sla­get til en re­form vil få 7.600 fle­re per­so­ner i ar­bej­de, for­di man får lov til at be­hol­de en stør­re del af sin løn.

»Det er for­nuf­tigt at gø­re no­get ved ud­bud­det af ar­bejds­kraft i en tid, hvor der er ved at op­stå knap­hed på me­d­ar­bej­de­re«, si­ger che­fø­ko­no­men.

I for­hold til skat­te­let­tel­ser­ne si­ger han: »Det er me­re be­kym­ren­de, at vi øger ef­ter­spørgs­len i sam­fun­det på et tids­punkt, hvor der er godt gang i øko­no­mi­en. Der­for er jeg spa­endt på at se re­ge­rin­gens ud­spil til fi­nans­lo­ven. Der bur­de su­ges no­get kø­be­kraft op, så vi ik­ke en­der med at sa­et­te for me­get fart i øko­no­mi­en«.

Re­la­tivt be­ske­den ef­fekt

Og­så Tor­ben M. An­der­sen, pro­fes­sor i øko­no­mi ved Aar­hus Uni­ver­si­tet, me­ner, at det er usik­kert, om ud­spil­let vil styr­ke og for­la­en­ge op­svin­get, som det lover.

»Først li­ge et for­be­hold, for vi ken­der ik­ke he­le ud­spil­let. Men det er usik­kert. Og ef­fek­ter­ne på ar­bejds­ud­bud­det kom­mer ik­ke sam­me dag, de kom­mer over tid, hvor­i­mod folk med det sam­me op­le­ver fle­re pen­ge, når de får skat­te­let­tel­ser«, si­ger han. Og det er ik­ke li­ge det, vi står og har brug for, me­ner pro­fes­soren:

»Vi er jo kom­met ud af fi­nanskri­sen, va­ek­sten har va­e­ret pa­en, og ar­bejds­mar­ke­det har det no­gen­lun­de. Man skal ha­ve fo­den va­ek fra spe­e­de­ren«, si­ger han.

Tor­ben M. An­der­sen me­ner ik­ke, der her og nu er tegn på ri­si­ko for sam­me overop­hed­ning, som vi op­le­ve­de i 2000’er­ne in­den fi­nanskri­sen:

»Men det gi­ver en øget ri­si­ko for zigzag­po­li­tik, hvor man må­ske bli­ver nødt til at tra­e­de på brem­sen«.

Hvis han skul­le for­val­te de 23 mil­li­ar­der kro­ner, som ud­spil­let ko­ster sam­fun­det, vil­le han ik­ke bru­ge dem på øge­de ud­gif­ter el­ler skat­te­let­tel­ser her og nu.

»Hvem si­ger, at de ab­so­lut skal bru­ges? Når det går godt, er det en god idé at kon­so­li­de­re sig«, si­ger han.

Mod­sat har che­fø­ko­nom i ta­en­ket­an­ken Cepos, Mads Lund­by Han­sen, ud­talt, at ud­spil­let er »uam­bi­tiøst«, for­di der ik­ke er nok fo­kus på be­ska­ef­ti­gel­sen. Den am­bi­tiø­se mo­del ser iføl­ge ham så­dan ud:

»En 40-pro­cents flad skat, en re­du­ce­ring af re­gi­stre­rings­af­gif­ten fra 150 til 100 pro­cent og en nedsa­et­tel­se af ak­tio­na­er­skat­ten fra 42 til 27 pro­cent vil­le i alt gi­ve 16.000 ar­bejds­plad­ser. Og den la­ve­re ak­tieskat vil­le gø­re det nem­me­re for virk­som­he­der at til­tra­ek­ke ka­pi­tal til nye in­ve­ste­rin­ger«, si­ger han.

Fi­nansord­fø­rer Ja­cob Jen­sen (V) for­kla­rer, at re­ge­rin­gen er op­ma­er­k­som på tid­li­ge­re er­fa­rin­ger, men ud­spil­let skal sik­re, at op­svin­get ik­ke dør hur­tigt ud igen:

»Det er al­tid en kunst at ti­me og ram­me den rig­ti­ge ba­lan­ce. Der­for dre­jer ud­spil­let sig ik­ke kun om at sti­mu­le­re øko­no­mi­en, men og­så om pen­sions­op­spa­ring og om at få fle­re ind på ar­bejds­mar­ke­det. Det skal va­e­re med til at un­der­støt­te en øko­no­misk frem­gang, der helst skal va­e­re me­re end en døgn­flue. Ef­fek­ter­ne vi­ser sig ik­ke om­gå­en­de, så al­le fa­rer ned i El­gi­gan­ten. Men mang­len på ar­bejds­kraft ri­si­ke­rer slå op­svin­get ihjel«, si­ger han.

Teg­ning: Ro­ald Als

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.