FAKTA

Krav om tem­po

Politiken - - VOORZIJDE PAGINA -

Si­den 2003 har re­gio­ner­ne skul­let le­ve­re to pro­cent fle­re ak­ti­vi­te­ter end året før for sam­me pen­ge for at få del i sa­er­lig ak­ti­vi­tets­pul­je på ca 1,4 mia. kr.

Me­d­ar­bej­der­ne på ho­spi­ta­ler­ne har i fle­re år øn­sket kra­vet af­skaf­fet.

Før som­me­ren igang­s­at­te re­ge­rin­gen, støt­tet af So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, et ana­ly­se­ar­bej­de, der skal fin­de på nye sty­rings­mo­del­ler. Ar­bej­det for­ven­tes fa­er­digt pri­mo 2018.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne har nu skif­tet hold­ning og vil ha­ve 2-pro­cents kra­vet af­skaf­fet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.