Skal 106.246 skå­le i champag­ne?

Krav om to pro­cents øget ak­ti­vi­tet, som er kaldt »et per­verst øko­no­misk in­ci­ta­ment med lo­gik fra en pøl­se­fa­brik«, kan va­e­re for­tid, hvis DF vil.

Politiken - - VOORZIJDE PAGINA - SUNDHEDSANALYSE LARS IGUM RAS­MUS­SEN SUNDHEDSREDAKTØR lars.i.ras­mus­sen@pol.dk

Sja­el­dent har så få linjer ud­talt af en le­den­de po­li­ti­ker få­et 106.246 me­d­ar­bej­de­re på de of­fent­li­ge dan­ske ho­spi­ta­ler til lø­be rundt ef­ter champag­neg­las, som da So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes par­ti­for­mand Met­te Fre­de­rik­sen man­dag sag­de, at der er »be­hov for at sad­le om«.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne vil fra na­e­ste år ha­ve af­skaf­fet det vold­somt ud­ska­eld­te krav om en år­lig øget pro­duk­ti­vi­tet på to pro­cent. Par­ti­et er der­med på linje med samt­li­ge me­d­ar­bej­der­for­e­nin­ger i sund­heds­va­e­se­net, de fem re­gio­ner og al­le par­ti­er på Chri­sti­ans­borg und­ta­gen re­ge­rin­gen. Af­skaf­fel­se af kra­vet er nu bragt ind i de for­stå­en­de fi­nans­lo­vs­for­hand­lin­ger.

Hvert år si­den 2003 har lan­dets re­gio­ner skul­let be­hand­le 102 pa­tien­ter mod 100 året før for sam­me an­tal kro­ner, hvis de øn­sker del i en ak­ti­vi­tets­pul­je på ca. 1,4 mia. kr. Det be­ty­der, at me­d­ar­bej­der­ne i 2017 skal le­ve­re 32 pro­cent fle­re be­hand­lin­ger el­ler ple­je­op­ga­ver end i 2003. Der­for lø­ber per­so­na­let hur­tigt.

Kra­vet på to pro­cent har sik­ret man­ge be­hand­lin­ger og me­get sund­hed for de skat­te­kro­ner, der til­fø­res sund­heds­va­e­se­net. Et slidt sund­heds­va­e­sens lan­ge ven­te­li­ster ved årtu­sind­skif­tet er bar­be­ret ned. Men det har og­så slidt på per­so­na­let, der se­kun­de­ret af de­res me­d­ar­bej­der­for­e­nin­ger i sta­digt sti­gen­de grad har råbt op.

»Det er et per­verst øko­no­misk in­ci­ta­ment med lo­gik fra en pøl­se­fa­brik«, som en le­den­de re­gio­nal me­d­ar­bej­der har sagt.

Mens kra­vet bå­de fag­ligt og øko­no­misk gav me­ning i star­ten, har det ud­vik­let ube­ha­ge­li­ge symp­to­mer. Hvis af­de­lings­le­del­sen ek­sem­pel­vis kan se, at den på grund af la­ve­re ak­ti­vi­tet ’tje­ner’ fa­er­re pen­ge end for­ven­tet, ind­kal­der la­e­ger­ne pa­tien­ter­ne of­te­re til kon­trol el­ler un­der­sø­gel­se. Så øges ak­ti­vi­te­ten, og pen­ge­ne fly­der. Men det gav­ner in­gen.

Ud af re­gio­ner­nes om­kring 115 mil­li­ar­der er slå­skam­pen om ak­ti­vi­tets­pulj­en på de ’søl­le’ 1,4 mil­li­ar­der og­så ble­vet me­d­ar­bej­der­nes sym­bol på, at al fo­kus er ret­tet mod ak­ti­vi­tet, ik­ke kva­li­tet, og tem­po­et er skru­et så vold­somt i vej­ret, at det kan ska­de pa­tien­ter­ne. Iføl­ge en rund­spør­ge fra Ber­ling­s­ke blandt 3.300 ho­spi­talsla­e­ger har lidt over hver ty­ven­de op­le­vet døds­fald in­den for det se­ne­ste år på grund af travlhed. Det er det krav om øget tem­po, So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne nu vil af­skaf­fe.

Spil­let om fi­nans­lo­ven

»Valg­fla­esk« og »ko­ven­ding« ry­ger ud af mun­de­ne på re­ge­rings­po­li­ti­ke­re og rå­d­gi­ve­re oven på So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes mel­ding. Beg­ge de­le er for så vidt rig­tigt. Med un­der 100 da­ge til de kom­men­de kom­mu­na­log re­gions­rå­dsvalg, hvor Ven­stre og So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne in­da­edt ka­em­per om borg­mester­ka­e­der og for­mand­spo­ster, gi­ver mel­din­gen So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne go­de kort på hån­den, når en ’Chri­sti­ans­borg Clas­sic’ ud­spil­les: skat­te­let­tel­ser el­ler vel­fa­erd.

»Va­ek med pro­duk­ti­vi­tets­kra­vet« ap­pel­le­rer bredt til sund­heds­per­so­na­le, pa­tien­ter og på­rø­ren­de, der dag­ligt ser per­so­na­let lø­be, så in­for­ma­tion, over­blik og na­er­va­er ta­bes i far­ten. Sam­ti­dig sva­ek­ker det Dansk Fol­ke­par­tis ev­ne til at gå so­lo mod de to an­dre sto­re par­ti­er på en ker­ne­vel­fa­erds­dags­or­den. Dansk Fol­ke­par­ti har la­en­ge har­ce­le­ret mod pro­duk­ti­vi­tets­kra­vet. Al­le­re­de i for­å­ret, før re­ge­rin­gens øko­no­mi­for­hand­lin­ger med re­gio­ner­ne, meld­te par­ti­for­mand Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl ud, at kra­vet skul­le af­skaf­fes, for­di »vi pres­ser sy­ge­hus­va­e­se­net for me­get«. Hvis ik­ke da, »så ta­ger vi det op ved fi­nans­lo­ven til ef­ter­å­ret«, lød det fra ham.

Den­gang fik reg­ned­ren­ge­ne fra Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et over­be­vist de re­ge­rings­ba­e­ren­de po­li­ti­ke­re om, at pro­duk­ti­vi­tets­kra­vet – der har sik­ret en langt stør­re pro­duk­ti­vi­tet på sy­ge­hu­se­ne end i det pri­va­te, der ’kun’ har le­ve­ret en pro­duk­ti­vi­tets­frem­gang på 0,8 pro­cent om året – skul­le fort­sa­et­te.

Men før som­mer­fe­ri­en var re­ge­rin­gen ved at kom­me i min­dre­tal. So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne støt­te­de et be­slut­nings­for­slag fra DF og det øv­ri­ge Fol­ke­ting., der kra­e­ve­de pro­duk­ti­vi­tets­kra­vet af­skaf­fet. På af­stem­nings­da­gen sprang So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne. I ste­det blev der sat et ana­ly­se­ar­bej­de i gang, der skal se på al­ter­na­ti­ve sty­rings­mo­del­ler af ho­spi­ta­ler­ne. Re­sul­ta­tet kom­mer ef­ter nytår.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne har der­for ind­til den­ne uge fast­holdt, at kra­vet ik­ke ba­re så­dan kan af­skaf­fes uden al­ter­na­ti­ver. Det me­ner par­ti­et ik­ke la­en­ge­re. ’Koven­din­gen’ ud­stil­ler nu Ven­stre som et par­ti, der, ind­til an­dre løs­nin­ger er fun­det, står ale­ne med et krav, man skal va­e­re djøf’er for at for­stå.

Al­les øj­ne ret­tes der­for mod Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl. Går han all in på en af­skaf­fel­se al­le­re­de fra års­skif­tet? El­ler en sus­pen­de­ring, ind­til en ny mo­del er fun­det?

Iføl­ge re­ge­rin­gen er det use­ri­øst at af­skaf­fe ak­ti­vi­tets­kra­vet, når in­gen ved, hvad der skal sa­et­tes i ste­det. På de in­ter­ne linjer knok­ler Ven­stre for at fin­de si­ne ben. Par­ti­et har in­gen in­ter­es­se i, at Met­te Fre­de­rik­sen en­der som dron­nin­gen, der be­fri­e­de sund­heds­va­e­se­net for det for­ka­e­tre­de krav. Så hel­le­re gi­ve lun­sen til støt­te­par­ti­et i tov­tra­ek­ke­ri­et om fi­nans­lo­ven. El­ler selv mel­de en af­skaf­fel­se ud. Det ven­ter al­le på. For no­get vil ske.

Der­for le­der 106.246 me­d­ar­bej­der­ne ef­ter glas til champag­nen.

TRAVLHED. I dag le­ve­rer de an­sat­te i sund­heds­va­es­net 32 pro­cent fle­re be­hand­lin­ger end i 2003. År­sa­gen er kra­vet om øget ak­ti­vi­tet hvert ene­ste år. Ar­kiv­fo­to: Car­sten An­dreas­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.