Før skat­teslag: Re­ge­rin­gen og DF kig­ger på ud­la­en­din­ges SU

In­gen ved end­nu, hvor man skal fin­de 15 mia. kro­ner til la­ve­re skat. DF vil gø­re skat­tere­form min­dre og ha­ve ud­la­en­din­ge til at be­ta­le for en del af det.

Politiken - - TEMA - ANDERS BAEKSGAARD MORTEN SKAERBAEK anders.baeksgaard@pol.dk

Po­si­tio­ner­ne er på sin vis de sam­me som for en uge si­den. Re­ge­rin­gen vil let­te skat­ter og af­gif­ter for 23 mia. kro­ner. La­ve­re af­gift på sa­er­ligt dy­re bi­ler og et skrot­tet loft over be­ska­ef­ti­gel­ses­fradrag er ik­ke just Dansk Fol­ke­par­tis kop te. Al­li­ge­vel er spørgs­må­let da­gen der­på ik­ke, om de to par­ter når hin­an­den. Det skal de nok. Spørgs­må­let er sna­re­re, hvor stor af­ta­len bli­ver, og hvem der skal be­ta­le for den?

DF har fra be­gyn­del­sen lagt af­stand til stør­rel­sen på re­for­men. 23 mia. kro­ner ly­der af et vold­somt stort tal, har det lydt fra for­mand Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl. Det hja­el­per ik­ke me­get, at den kon­ser­va­ti­ve er­hvervs­mi­ni­ster Bri­an Mik­kel­sen har na­evnt, at vis­se til­tag vil gø­re det let­te­re at kø­be en Lam­borg­hini, hvis man nu går og over­ve­jer det. I sa­er­ligt Ven­stre og Li­be­ral Al­li­an­ce er der stor fru­stra­tion over den ud­mel­ding, for­di det har va­e­ret med til at sen­de re­ge­rin­gen ud af start­hul­ler­ne med et ska­evt og for­kert af­sa­et, fø­ler man.

Tirs­dag kom det frem, at det sam­le­de ud­spil vil øge ulig­he­den på be­kost­ning af dem, der har mindst i sam­fun­det, og be­reg­nin­ger fra Fi­nans­mi­ni­ste­ri­ets eg­ne skuf­fer vi­ser iføl­ge kri­ti­ke­re, at man først og frem­mest be­løn­ner de hø­jest­løn­ne­de og ik­ke – som re­ge­rin­gen har slå­et fast – dem i den la­ve en­de af ind­komstska­la­en.

15 mia. kro­ner skal fin­des

Ud af de 23 mia. kro­ner skal man iføl­ge re­ge­rin­gens plan fin­de 15 mia., for­di pla­nen er selv­fi­nan­si­e­ren­de for 8 mia. kro­ner.

Men hvor pen­ge­ne skal kom­me fra, er man langt me­re tavs om. Re­ge­rin­gen har selv pe­get på op­tje­nings­prin­cip­per på for­skel­li­ge so­ci­a­le ydel­ser, men ik­ke na­er­me­re spe­ci­fi­ce­ret, hvad det pra­e­cis da­ek­ker over.

Iføl­ge fle­re re­ge­rings­kil­der vil man un­der­sø­ge, hvor­dan man over en bred kam kan ska­e­re i ud­la­en­din­ges vel­fa­erdsy­del­ser, men det vi­des end­nu ik­ke i, hvil­ket om­fang og hvor pra­e­cis der skal ska­e­res.

I Dansk Fol­ke­par­ti tog man i går bla­det fra mun­den og ud­pe­ge­de ek­sem­pel­vis SU som et af de om­rå­der, som par­ti­et ger­ne så be­skå­ret for de per­so­ner, der kom­mer til Dan­mark.

Et for­slag, som man ik­ke på for­hånd af­vi­ser i re­ge­rin­gen, ly­der det fra cen­tra­le kil­der. Her på­pe­ger man dog, at det ik­ke er – og har va­e­ret – pla­nen selv at brin­ge SU’en i spil nu, og fra re­ge­rings­kon­to­rer­ne be­ma­er­ker man da og­så, at der er et bredt SU-for­lig, som va­rer til og med 2018.

Det for­lig af­holdt dog ik­ke re­ge­rin­gen fra sid­ste år i au­gust at spil­le ud med en mar­kant aen­dring af SU-sy­ste­met. Nem­lig i den så­kald­te hel­heds­plan. Her fo­re­slog re­ge­rin­gen, at SU-sti­pen­di­er og ren­te­frit SU-lån hver skul­le ud­gø­re halv­de­len af det sam­le­de be­løb, de stu­de­ren­de får til rå­dig­hed fra sta­ten.

»Det dan­ske SU-sy­stem er me­re ge­ne­røst end til­sva­ren­de ord­nin­ger i an­dre lan­de, her­un­der i vo­res nor­di­ske na­bo­lan­de. Sam­ti­dig er vo­res SU-sy­stem un­der pres fra et sti­gen­de an­tal ud­la­en­din­ge, der sø­ger den dan­ske ud­dan­nel­ses­støt­te. Der er der­for be­hov for at gø­re SU-sy­ste­met me­re mod­stands­dyg­tig mod pres ude­fra ...«, lød det blandt an­det i for­sla­get.

In­te­gra­tionsy­del­se kan va­e­re i spil

Hel­heds­pla­nen blev som be­kendt ik­ke til no­get, for­di Li­be­ral Al­li­an­ce in­si­ste­re­de på at få top­skat­te­let­tel­ser med, mens DF ik­ke vil­le for­hand­le om top­skat­te­let­tel­ser.

For­sla­get om SU-be­spa­rel­ser mød­te dog og­så mod­stand i bå­de for­ligskred­sen og be­folk­nin­gen. Og ef­ter et re­ge­rings­se­mi­nar i V-LA-K-re­ge­rin­gen i ja­nu­ar i år meld­te stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen (V) ud, at pla­nen om en re­form af SU’en fo­re­lø­big blev sat på pau­se.

»Vi ope­re­rer ik­ke umid­del­bart med, at vi skal dis­ku­te­re SU i 2017«, lød det fra stats­mi­ni­ste­ren.

Et bud er, at Dansk Fol­ke­par­ti vil bi­de ma­er­ke i or­det »umid­del­bart« i den før­ste ci­tat­bid fra stats­mi­ni­ste­ren.

An­dre byt­te­hand­ler kan og­så kom­me i spil, så­som en la­ve­re in­te­gra­tionsy­del­se og fle­re pen­ge til vel­fa­erd. DF ser ger­ne, at kra­vet om en pro­duk­ti­vi­tets­stig­ning på 2 pct. om året på sy­ge­hu­se­nes bud­get­ter an­nul­le­res. Og ef­ter at So­ci­al­de­mo­kra­ti­et i den­ne uge med­del­te, at par­ti­et og­så øn­sker det an­nul­le­ret al­le­re­de na­e­ste år, er den mu­lig­hed ryk­ket et skridt na­er­me­re.

Ud af de 23 mia. kro­ner skal man iføl­ge re­ge­rin­gens plan fin­de 15 mia. Men hvor pen­ge­ne skal kom­me fra, er man langt me­re tavs om

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.