Mi­ni­ster om fi­nan­si­e­ring: Det vil vi ven­de til­ba­ge til

Den ful­de fi­nan­si­e­ring af skat­te­let­tel­ser for 23 mil­li­ar­der kro­ner ude­står.

Politiken - - TEMA - CE­CI­LIE LUND KRISTIANSEN ce­ci­lie.lund@pol.dk

Ni for­skel­li­ge til­tag skal let­te skat­ten på ar­bej­de, bi­ler og pen­sion for i alt 23 mil­li­ar­der kro­ner. Men i re­ge­rin­gens skat­teud­spil står der me­get lidt om, hvor­dan skat­te­let­tel­ser­ne skal be­ta­les. Ef­ter så­kaldt til­ba­ge­løb og ad­fa­erd, som er de ef­fek­ter, Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et reg­ner med, at til­ta­ge­ne vil ha­ve, ly­der reg­nin­gen på 15 mil­li­ar­der kro­ner.

Kort for­talt for­di nog­le af skat­te­let­tel­ser­ne tje­ner sig selv hjem.

»No­get af det har vi gen­nem af­ta­ler, vi al­le­re­de har ind­gå­et. No­get af det er fi­nan­si­e­ret af fi­nans­lo­ven. No­get af det skal fi­nan­si­e­res ved at ju­ste­re på over­før­sels­ind­kom­ster. Og det, der er til­ba­ge, skal ta­ges fra det rå­de­rum, der er skabt af tid­li­ge­re ti­ders re­for­mer«, si­ger fi­nans­mi­ni­ster Kri­sti­an Jen­sen (V).

Kan du si­ge, hvor me­get af rå­de­rum­met der skal bru­ges på den her skat­tere­form?

»Vi kom­mer til­ba­ge til spørgs­må­let om rå­de­rum­met, når vi pra­e­sen­te­rer fi­nans­lo­ven på tors­dag«.

Folk på over­før­sels­ind­komst får ik­ke no­get ud af den her skat­tere­form, men nog­le af dem skal be­ta­le en del af reg­nin­gen. Hvem er det?

»Jeg ken­der man­ge på over­før­sels­ind­komst, der og­så ger­ne vil ha­ve en bil. Rig­tig man­ge har fak­tisk en bil. Med bil­li­ge­re bi­ler bli­ver der og­så no­get i den her re­form til gavn for folk, der er uden for ar­bejds­mar­ke­det. Men sa­gen er jo, at for rig­tig man­ge, der er uden for ar­bejds­mar­ke­det, er den stør­ste ge­vinst, de kan få, at der bli­ver skabt et job«.

Kan du ik­ke sva­re på, hvem på over­før­sels­ind­komst det er, der skal be­ta­le reg­nin­gen?

»Det er blandt an­det et spørgs­mål om, at vi ger­ne vil ha­ve nog­le fle­re op­tje­nings­prin­cip­per, så men­ne­sker, der kom­mer til Dan­mark, i hø­je­re grad skal op­tje­ne ret­ten til at mod­ta­ge de vel­fa­erdsy­del­ser, der er i det dan­ske sam­fund. Vi me­ner, at man skal yde, før man kan ny­de, og der­for er der be­hov for at ud­vi­de an­tal­let af op­tje­nings­prin­cip­per«.

Hvad er det for op­tje­nings­prin­cip­per, der skal i spil?

»Det vil vi ven­de til­ba­ge til«.

Hvil­ket til­tag er du mest glad for?

»Jeg er gla­dest for det må­l­ret­te­de jobfradrag, der er med til at gø­re for­skel­s­be­lø­bet på at va­e­re i be­ska­ef­ti­gel­se og ik­ke i be­ska­ef­ti­gel­se mar­kant stør­re. Det er med til at ska­be en ri­me­lig­hed i vo­res skat­te­sy­stem. Jeg me­ner, at det er ri­me­ligt, at de men­ne­sker, der er på ar­bej­de, får en stør­re ge­vinst og får lov til at be­hol­de me­re af det, de tje­ner, end de gør i dag«.

Hvad si­ger du til de øko­no­mer, der har på­pe­get, at en af­skaf­fel­se af lof­tet over be­ska­ef­ti­gel­ses­fradra­get, som I og­så fo­re­slår, er en top­skat­te­let­tel­se i for­kla­ed­ning?

»Vi for­kla­e­der in­gen­ting. Det ene­ste, vi gør med top­skat­ten, er, at vi ta­ger de let­tel­ser, som Hel­le Thor­ning-Sch­midt og Met­te Fre­de­rik­sen fo­re­slog, da de sad i re­ge­ring, og ryk­ker dem frem til at kom­me nu i ste­det for over de na­e­ste par år«.

Men er du enig i, at ef­fek­ten af at af­skaf­fe lof­tet over be­ska­ef­ti­gel­ses­fradra­get min­der om en top­skat­te­let­tel­se?

»Det til­tag vil gav­ne 1,1 mil­li­on dan­ske­re, der tje­ner min­dre end top­skat­ten i dag. Der­for kan du slet ik­ke sam­men­lig­ne det med en aen­dring af top­skat­ten. Det ram­mer langt bre­de­re, det gav­ner man­ge fle­re dan­ske­re og gi­ver dem en mo­ti­va­tion til at ar­bej­de«.

Vil det va­e­re ri­me­ligt at la­ve et må­l­ret­tet jobfradrag, hvis man ik­ke og­så aen­drer på lof­tet over be­ska­ef­ti­gel­ses­fradra­get?

»Det vil va­e­re pro­ble­ma­tisk, hvis man la­ver en pak­ke, der be­ty­der, at nog­le grup­per vil få en hø­je­re mar­gi­nalskat. Det kan man ri­si­ke­re at gø­re, hvis man ik­ke bå­de aen­drer på be­ska­ef­ti­gel­ses­fradra­gets loft og ind­fø­rer et jobfradrag. Så der er nog­le ud­for­drin­ger, hvis man kun ta­ger det ene af de to for­slag«.

Dansk Fol­ke­par­ti vil ik­ke fjer­ne lof­tet over be­ska­ef­ti­gel­ses­fradra­get ...

»Nu har vi pra­e­sen­te­ret vo­res po­li­tik. Så for­hand­ler vi«.

I for­hold til re­gi­stre­rings­af­gif­ten, hvor­for la­ver I så ik­ke en mo­del, der og­så ta­ger høj­de for mil­jøaf­tryk og sik­ker­hed, som bil­bran­chen har ef­ter­lyst?

»Der er al­le­re­de i det nu­va­e­ren­de re­gi­stre­rings­af­gifts­sy­stem ta­get hen­syn til bå­de mil­jø og til sik­ker­hed. Hvis du har den hø­je­ste rat­ing i sik­ker­hed, får du et fradrag i din re­gi­stre­rings­af­gift, det vil du fort­sat ha­ve. Hvis du kø­rer langt på en li­ter bra­end­stof, får du et fradrag i din re­gi­stre­rings­af­gift, det vil du sta­dig­va­ek ha­ve. Så vi har al­le­re­de et sy­stem, der ta­ger høj­de for sik­ker­hed og mil­jø«.

Men hvor­for ik­ke gø­re det i hø­je­re grad, som og­så Dansk Fol­ke­par­ti ef­ter­ly­ser?

»Jeg har no­te­ret mig Dansk Fol­ke­par­tis øn­sker. Vi har lagt det frem, som vi me­ner er en ri­me­lig må­de at be­skat­te på. No­get af det, der er pro­ble­ma­tisk i Dan­mark, er, at med en høj af­gift er der rig­tig man­ge, der har for­søgt at fin­de kre­a­ti­ve ve­je uden om den. Ved at sa­et­te af­gif­ten ned er vi og­så med til at imø­de­gå nog­le af de for­søg på at svind­le med af­gif­ten, som vi har set«.

Jeg har no­te­ret mig Dansk Fol­ke­par­tis øn­sker. Vi har lagt det frem, som vi me­ner er en ri­me­lig må­de at be­skat­te på Kri­sti­an Jen­sen, fi­nans­mi­ni­ster

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.