Dan­marks va­ern

Va­er­neplig­ti­ge skal ik­ke i krig mod Rusland.

Politiken - - VOORZIJDE PAGINA -

Vi le­ver i en usik­ker og po­ten­ti­elt død­sens­far­lig tidsal­der. I USA har en ufor­ud­si­ge­lig og im­pulsiv pra­esi­dent mag­ten over su­per­mag­tens ato­mar­se­nal.

I Nord­korea spid­ser kon­flik­ten med om­ver­de­nen til, Mel­le­mø­sten er i op­løs­ning, in­ter­na­tio­nal ter­r­o­ris­me vin­der frem, og Rusland er me­re tru­en­de end i år­ti­er.

Et kvart år­hund­re­de ef­ter at den kol­de krig slut­te­de, kan fre­den åben­bart ik­ke ta­ges for gi­vet, heller ik­ke for Dan­mark. På den bag­grund har bå­de Dansk Fol­ke­par­ti og Kon­ser­va­ti­ve fo­re­slå­et at øge va­er­neplig­ten mar­kant.

De kon­ser­va­ti­ve vil ger­ne for­dob­le la­eng­den af va­er­neplig­ten fra 4 til 8 må­ne­der, mens Dansk Fol­ke­par­ti øn­sker an­tal­let af va­er­neplig­ti­ge op på om­kring 10.000 – me­re end en for­dob­ling fra det nu­va­e­ren­de ni­veau. Ma­rie Krarup fra Dansk Fol­ke­par­ti me­ner end­da, at dan­ske va­er­neplig­ti­ge i en kri­se­si­tu­a­tion skal kun­ne tvangs­ud­sen­des til krig­stje­ne­ste i Bal­ti­kum mod Rusland.

MEN STOP EN halv. Ma­rie Krarup har ret i, at trus­len fra Rusland er re­el, men det gi­ver ik­ke me­ning at sen­de dan­ske va­er­neplig­ti­ge ud som ka­non­fø­de i Bal­ti­kum.

Dan­marks for­svar mod Rusland er og skal va­e­re for­ank­ret i Na­to. Dan­mark skal der­for på en­hver må­de le­ve op til si­ne for­plig­tel­ser i Na­to, her­un­der og­så mu­sketére­den i ar­ti­kel 5 om at kom­me an­dre med­lem­s­sta­ter til undsa­et­ning.

Men det skal ik­ke ske gen­nem tvangs­ud­skrev­ne usik­re va­er­neplig­ti­ge, men deri­mod med pro­fes­sio­nel­le, ve­lud­ru­ste­de og topkva­li­fi­ce­re­de styr­ker. Det er må­den at imø­de­gå trus­len fra øst.

Selv om va­er­neplig­ti­ge ik­ke bør sen­des i krig mod Rusland, hver­ken nu el­ler i frem­ti­den, er der til gen­ga­eld god for­nuft i at gen­ta­en­ke va­er­neplig­ten.

Man kan med ret­te dis­ku­te­re, om den nu­va­e­ren­de mo­del for va­er­nepligt gi­ver me­get me­ning. Hvert år tra­ek­ker sta­ten tu­sin­der af un­ge ind til en me­get kort – fi­re må­ne­der – ud­dan­nel­se i ha­e­ren. Det er hver­ken fugl el­ler fisk – la­en­ge nok til at ko­ste et år før en even­tu­el vi­de­reud­dan­nel­se, men ik­ke la­en­ge nok til at re­elt at la­e­re ret me­get.

I gam­le da­ge var va­er­neplig­ten en vig­tig so­ci­al smel­te­di­gel, et sted, un­ge mød­te ja­ev­nal­dren­de fra an­dre om­rå­der og so­ci­al­klas­ser, hvil­ket i det sta­dig me­re op­del­te Dan­mark kun­ne va­e­re god brug for.

Men det hand­ler me­re om in­tern sam­men­ha­engs­kraft end kam­pen mod ek­ster­ne fjen­der. mr

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.