En god dag for ...

Politiken - - VOORZIJDE PAGINA - Tom­my.gron@pol.dk

Far­ven blå. For­ske­re har fle­re gan­ge un­der­søgt, hvad he­le ver­dens ynd­lings­far­ve er, og hver gang lø­ber far­ven blå el­ler en nu­an­ce af blå af med sej­ren. Nu har to ame­ri­kan­ske psy­ko­lo­gi­pro­fes­so­rer un­der­søgt, hvor­for så man­ge fo­re­tra­ek­ker blå. Det vi­ser sig, at folk ta­ger et gen­nem­snit af al­le de ting, de as­so­ci­e­rer med en far­ve, når de va­el­ger de­res fa­vo­rit. Hvis man kan li­de or­an­ge, har man alt­så sand­syn­lig­vis et tip­top for­hold til ob­jek­ter som gra­eskar og tra­fik­keg­ler. »Når du kig­ger på alt det, der er blåt, op­da­ger du, at der over­ve­jen­de er ta­le om po­si­ti­ve ting«, for­kla­rer en af pro­fes­so­rer­ne til art­sy.net. Him­len og ha­vet f.eks. Selv en ube­ha­ge­lig blå ting som et blåt ma­er­ke er i vir­ke­lig­he­den sna­re­re gult el­ler lil­la.

Ar­kiv­fo­to: Jo­nat­han Bjerg Møl­ler

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.