Plus: Ak­ties­pa­re­kon­to gav­ner fir­ma­er

Politiken - - TEMA - JEP­PE VALEUR, CARL EMIL ARNFRED OG MORTEN SKAERBAEK msk@pol.dk

Der er be­stemt plads til for­bed­ring af den dan­ske ak­tie­kul­tur. Det vur­de­rer fle­re øko­no­mer, ef­ter at re­ge­rin­gen har frem­lagt sit bud på et nyt er­hvervs- og iva­er­ksa­et­ter­ud­spil.

»Det er et rig­tig godt ini­ti­a­tiv, at man vil ha­ve en bed­re in­ve­ste­rings­kul­tur i Dan­mark. Vi har slet ik­ke sam­me in­ve­ste­rings­kul­tur, som man for ek­sem­pel har i Sve­ri­ge, så hvis man kan få op­byg­get det, er det me­get po­si­tivt«, si­ger vi­ce­di­rek­tør i ta­en­ket­an­ken Kra­ka Jens Hauch.

I alt har re­ge­rin­gen frem­lagt 22 ini­ti­a­ti­ver, der blandt an­det skal gø­re det nem­me­re og me­re at­trak­tivt at in­ve­ste­re i ak­tier. Isa­er den så­kald­te ak­ties­pa­re­kon­to va­ek­ker be­gej­string.

»Spe­ci­elt små og mel­lem­sto­re virk­som­he­der, der kan ha­ve sva­ert ved at op­byg­ge en egen­ka­pi­tal, vil ha­ve rig­tig godt af, at hr. og fru Ni­el­sen får øget ge­vinst ved at in­ve­ste­re i virk­som­he­der«, si­ger Jens Hauch og fort­sa­et­ter:

»En ak­ties­pa­re­kon­to er godt for sam­fun­det, og det er og­så godt for den en­kel­te, så la­en­ge de har den for­nød­ne vi­den om ak­tier og øko­no­mi«.

Spør­ger man Ken L. Be­ch­mann, der er pro­fes­sor på In­sti­tut for Fi­nan­si­e­ring på CBS, er der fle­re po­si­ti­ve ting ved ud­spil­let. Dels vil en styr­ket ak­tie­kul­tur ha­ve den si­de­ef­fekt, at det må­ske kan hja­el­pe med at styr­ke dan­sker­nes for­stå­el­se for de­res pri­va­tø­ko­no­mi, hvis de be­gyn­der at in­ve­ste­re i ak­tier, dels vil det po­ten­ti­elt va­e­re et ka­er­kom­ment ryg­stød for iva­er­ksa­et­ter­kul­tu­ren og der­med sam­fund­s­ø­ko­no­mi­en.

»Rig­tig man­ge ’hr. og fru Dan­mark’ kun­ne godt ha­ve brug for lidt me­re øko­no­misk in­ve­ste­rings­for­stå­el­se. Det ga­el­der li­ge fra, når man ser, hvad nog­le ta­ger af kvik­lån med astro­no­mi­ske ren­ter, til hvor lidt de har fo­kus på det, der står med småt om om­kost­nin­ger­ne, når de la­der ban­ken fo­re­ta­ge de­res in­ve­ste­rin­ger«, si­ger Ken L. Be­ch­mann.

Og mens nog­le fryg­ter, at fle­re dan­ske­re vil vove sig ud i ri­si­kab­le in­ve­ste­rin­ger, og der­for me­ner, der skal la­ves sna­ev­re ram­mer for, hvor­dan man må in­ve­ste­re, de­ler Ken L. Be­ch­mann ik­ke den hold­ning.

»Jeg ha­el­der nok me­re til, at vej­en fremad er for­stå­el­se og for­bru­ger­in­for­ma­tion me­re end en mas­se sna­ev­re bu­reau­kra­ti­ske bånd og reg­ler om, at man skal spre­de ak­tier­ne og så vi­de­re. Li­ge så­vel som vi har ac­cep­te­ret, at folk må spil­le lot­to og spil­de nog­le pen­ge der, sy­nes jeg og­så, at folk skal ha­ve lov at in­ve­ste­re på de­res ak­ties­pa­re­kon­to. Men det for­drer, at folk har for­stå­el­se for den ri­si­ko, de lø­ber«.

En­de­lig tror han, at de nye for­slag vil få fle­re til at be­va­e­ge sig ind på ak­tie­mar­ke­det, hvil­ket iføl­ge ham vil va­e­re en for­del for sam­fun­det som så­dan:

»Vi har jo lidt pro­ble­mer med va­ekst, og så man­ge nye sto­re virk­som­he­der har vi jo heller ik­ke set vok­se ud af dansk iva­er­ksa­et­te­ri de se­ne­ste man­ge år. Så det kun­ne må­ske ik­ke ska­de lidt, at vi al­le sam­men – in­klu­si­ve vi of­fent­ligt an­sat­te – får en bed­re for­stå­el­se og ac­cept af, hvor­dan iva­er­ksa­et­te­ri og­så kan va­e­re med til at bi­dra­ge til va­ek­sten fremad«.

Dansk Ak­tio­na­er­for­e­nings di­rek­tør, Leon­hardt Pi­hl, er og­så »me­get glad for ud­spil­let i sin hel­hed«.

»Der er ik­ke rig­tig no­gen tor­ne i den, sy­nes vi«, si­ger han. Re­ge­rin­gen vil ger­ne ska­be en sta­erk ak­tie­kul­tur – er der ik­ke det i dag?

»Jo, den le­ver fint, ik­ke mindst blandt vo­res med­lem­mer, men det vil va­e­re godt for Dan­mark, hvis man får det bredt ud i stør­re grad«, sva­rer Leon­hardt Pi­hl.

Rig­tig man­ge ’hr. og fru Dan­mark’ kun­ne godt ha­ve brug for lidt me­re øko­no­misk in­ve­ste­rings­for­stå­el­se Ken L. Be­ch­mann

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.