Iva­er­ksa­et­ter: Man skal gø­re det or­dent­ligt, hvis det skal nyt­te

Re­ge­rin­gens va­ekst­pak­ke er en skuf­fel­se. Det skal va­e­re let­te­re at hen­te ar­bejds­kraft fra ud­lan­det, si­ger ejer af nystar­tet te­chvirk­som­hed.

Politiken - - TEMA - ELISABETH ASTRUP elisabeth.astrup@pol.dk

Zeth Edwards­en er på vej. I dag fra kun­de­mø­de til kun­de­mø­de. På den lidt la­en­ge­re ba­ne mod en år­lig om­sa­et­ning i sin virk­som­hed på for­hå­bent­lig mindst 25 mil­li­o­ner dol­lars.

I si­ne tur­ki­se sej­ler­sko, sor­te shorts og mat­chen­de swe­ats­hirt tra­ver han i højt tem­po gen­nem vand­pyt­ter­ne på Dron­nin­gens Tva­er­ga­de på vej til na­e­ste kun­de­mø­de. In­ter­viewet her må vi kla­re i en po­rt. De sid­ste 10 da­ge har han so­vet hjem­me tre gan­ge – de øv­ri­ge na­et­ter nø­je­des han med en lur på kon­to­ret ef­ter ar­bejds­da­ge på 18-20 ti­mer.

Så­dan har det kørt, si­den han for tre år si­den star­te­de sin egen te­chvirk­som­hed, Woo­mio. Zeth Edwards­en er 35 år og har i dag 12 me­d­ar­bej­de­re. Han til­hø­rer den del af det ar­bej­den­de Dan­mark, som re­ge­rin­gen med sin er­hvervs­pak­ke øn­sker sig fle­re af: iva­er­ksa­et­te­re.

Med va­ekst­pak­ken la­eg­ger re­ge­rin­gen op til, at små virk­som­he­der skal ha­ve for­hø­jet gra­en­sen for skat­te­fri til­de­ling af me­d­ar­bej­derak­tier, så op til he­le løn­nen fra 2019 kan gi­ves som me­d­ar­bej­derak­tier. Re­ge­rin­gen øn­sker og­så at ind­fø­re et så­kaldt in­ve­stor­fradrag, så in­ve­sto­rer kan få mu­lig­hed for at fradra­ge halv­de­len af en in­ve­ste­ring op til 200.000 kro­ner med en skat­te­va­er­di på 30 pro­cent. Fra 2023 skal be­lø­bet ha­e­ves til 400.000 kro­ner.

Over­ord­net er Zeth Edwards­en skuf­fet over re­ge­rin­gens plan.

»Det, at jeg vil kun­ne af­løn­ne mi­ne me­d­ar­bej­de­re i ak­tier, uden de kom­mer i klem­me i for­hold til skat­ten, er klart et ka­em­pe plus«, si­ger han.

Men, men – som nystar­tet virk­som­hed har man brug for man­ge pen­ge. He­le ti­den. For ek­sem­pel har det ind­til nu ko­stet 5 mil­li­o­ner at star­te Woo­mio. Først for fem må­ne­der si­den fik virk­som­he­den en re­gu­la­er om­sa­et­ning, for­di ide­en bag Woo­mio kra­e­ver en mas­se da­ta, som det har ta­get lang til at skaf­fe. De pen­ge har Edwards­en ik­ke selv. Så han har skul­let fin­de in­ve­sto­rer, som har tro­et så me­get på hans idé, at de har va­e­ret vil­li­ge til at be­ta­le hus­le­je og lønud­gif­ter i al den tid.

Og re­ge­rin­gens for­slag om, at in­ve­sto­rer skal kun­ne fradra­ge 200.000 og se­ne­re 400.000 er alt, alt for lavt sat

»Hvis det skal nyt­te no­get, skal man gø­re det or­dent­ligt. Med det be­løb, der er på bor­det her, ri­si­ke­rer jeg, at føl­ge­ef­fek­ter­ne bli­ver, at jeg skal fin­de alt for man­ge in­ve­sto­rer for at skaf­fe pen­ge nok til at hol­de min va­ekst. For in­ve­sto­rer­ne er det ik­ke at­trak­tivt at bin­de sig for me­re end det be­løb, der kan fås fradrag for«, si­ger han.

Be­lø­bet skal der­for op på mindst en halv el­ler en hel mil­li­on – fuldt fradrags­be­ret­ti­get – me­ner han, for så vil man ik­ke blot kun­ne til­tra­ek­ke fle­re pri­va­te in­ve­sto­rer, men og­så øge in­ci­ta­men­tet til at få nok ka­pi­tal fra den en­kel­te in­ve­stor. Og det er nød­ven­digt for at få end­nu fle­re virk­som­he­der til at star­te op.

Men der er og­så no­get an­det, han sav­ner i ud­spil­let, si­ger han. Nye virk­som­he­der er af­ha­en­gi­ge af de me­d­ar­bej­de­re, man kan skaf­fe. Som nystar­tet er man i kon­kur­ren­ce med an­dre, der har sam­me idé, og det ga­el­der om at bli­ve etab­le­ret og få ide­en op at kø­re så hur­tigt som mu­ligt.

»I den fa­se af­ha­en­ger me­get af me­d­ar­bej­der­ne og de­res vi­dens­ni­veau. Der er brug for, at det bli­ver let­te­re at få ar­bejds­kraft her­til. Jeg har ven­ner, der og­så har star­tet virk­som­he­der, hvis over­le­vel­se li­ge nu af­ha­en­ger af Ud­la­en­din­ge­sty­rel­sens af­gø­rel­ser. Vi skal kun­ne få me­d­ar­bej­de­re til Dan­mark, som kan få de­res fa­mi­li­er med, uden at de ri­si­ke­rer at bli­ve smidt ud et halvt år se­ne­re«.

Blandt an­det af den år­sag va­el­ger fle­re dan­ske småvirk­som­he­der at tra­ek­ke til ud­lan­det. Men det øn­sker han ik­ke:

»Jeg har få­et me­get i Dan­mark som dan­sker. Jeg er og­så lidt pa­tri­ot på den må­de. Jeg vil ger­ne ha­ve børn her. Men der er sket en po­la­ri­se­ring af sam­fun­det, hvor po­li­ti­ker­ne le­f­ler for no­get i dag, der gi­ver stem­mer i mor­gen, i ste­det for at tra­ef­fe de be­slut­nin­ger, der skal til, for at gø­re Dan­mark til et va­ekst­land«.

AFLØNNING. Zeth Edwards­en har star­tet te­chvirk­som­he­den Voo­mio og ser det som et plus, at han får mu­lig­hed for at af­løn­ne me­d­ar­bej­de­re med ak­tier, uden at de hav­ner i en skat­te­k­lem­me. Foto: Mar­tin Le­h­mann

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.