Ef­ter tal­fejl: »Nu skal der ta­en­kes kre­a­tivt«

Kø­ben­havns mil­jø­borg­me­ster sa­et­ter si­ne folk til at fin­de de 58.000 tons CO2, som kom­mu­nen er kom­met bag­ud.

Politiken - - TEMA - FLEM­M­ING CHRI­STI­AN­SEN flem­m­ing.chri­sti­an­sen@pol.dk

Fle­re elek­tri­ske bus­ser og hav­ne­bus­ser, me­re plads til cyk­ler, smar­te­re sty­ring af tra­fik­ken, me­re me­tro. Det er nog­le af de red­ska­ber, som iføl­ge pla­ner­ne på Kø­ben­havns rå­d­hus skal va­e­re med til at sik­re, at Kø­ben­havn kan le­ve op til sit mål om at bli­ve ver­dens før­ste CO2-neut­ra­le ho­ved­stad i 2025.

Men hvad gør man så, når man op­da­ger, at be­reg­nin­ger­ne af vej­en til må­let er byg­get på for­ker­te tal? Det var tid­li­ge­re i år lidt af en ma­ve­pu­ster for de folk, der ar­bej­der med Kø­ben­havns Kom­mu­nes kli­ma­plan, plud­se­lig at op­da­ge, at de tal for bi­lers gen­nem­snit­li­ge CO2-ud­led­ning, som kli­ma­pla­nen byg­ger på, plud­se­lig var aen­dret af Dan­marks Tek­ni­ske Uni­ver­si­tet.

Den be­reg­ne­de ud­led­ning fra en ty­pisk dansk bil var vok­set vold­somt, for­di der i de hid­ti­di­ge reg­ne­styk­ker ik­ke var ta­get høj­de for, at langt­fra al­le bi­ler er nye og CO2-ven­li­ge.

Da det var ret­tet, stod Kø­ben­havn plud­se­lig med et be­hov for at fjer­ne 58.000 tons me­re CO2 fra tra­fik­ken. De skal la­eg­ges oven i de 78.000 tons CO2, som det i for­vej­en er am­bi­tio­nen at fjer­ne i pe­ri­o­den 2017-20.

Si­den 2005 har Kø­ben­havn re­du­ce­ret ud­led­nin­gen af CO2 fra el og fjern­var­me med hhv. 50 og 33 pro­cent ved isa­er at gå over til bio­mas­se på kraftva­er­ker og bru­ge me­re ved­va­ren­de ener­gi. Men den kø­ben­havn­ske tra­fiks ud­led­nin­ger er sam­let kun fal­det med 3 pro­cent. Det skyl­des isa­er de man­ge byg­ge- og an­la­egs­ma­ski­ner. Ud­led­nin­gen fra vejtra­fik er fal­det 8 pro­cent og tog­tra­fik 44 pro­cent.

Mil­jø- og tek­nik­borg­me­ster Morten Ka­bell un­der­stre­ger, at de 58.000 tons CO2, som nu er duk­ket op som nyt pro­blem, »ik­ke er no­gen, man ba­re li­ge kan fin­de«.

»Vi skal ha­ve fle­re el­bi­ler, fa­er­re di­e­sel­bi­ler og ben­zin­bi­ler, fle­re over i den kol­lek­ti­ve tra­fik og over på cy­kel, og vi skal ha­ve kom­mu­nens tun­ge tra­fik li­ge fra snep­love og renova­tion til bus­ser gjort CO2-fri«, rem­ser Ka­bell op og fort­sa­et­ter:

»Og så skal vi ha­ve la­vet part­ner­ska­ber med fle­re pri­va­te, der bru­ger last­bi­ler og va­re­vog­ne, og som vil bran­de sig på at va­e­re grøn­ne«.

Ra­ek­ker det?

»Nej, vi skal og­så pres­se Chri­sti­ans­borg til at kom­me med ny lov­giv­ning, så vi kan få ind­ført ro­ad­pri­cing el­ler en be­ta­lings­ring«.

Hån­den på hjer­tet: Så­dan en reg­ne­fejl kan og­så hja­el­pe dig med at kom­me igen­nem med at be­ka­em­pe bi­lis­men, så du er vel ik­ke kun ked af det?

»Så­dan er det ik­ke. Hav­de DTU-tal­le­ne va­e­ret for­ker­te i den mod­sat­te ret­ning, og op­ga­ven var ble­vet 58.000 tons CO2 nem­me­re, vil­le jeg va­e­re glad«

Skal tra­fik­ken pi­ne­død bi­dra­ge med al­le de tons CO2, som nu mang­ler? Kø­ben­havn ar­bej­der og­så mod CO2-neut­ra­li­tet ved at stil­le vind­møl­ler op?

»Ja, men der er og­så gra­en­ser for, hvor man­ge vind­møl­ler vi kan sa­et­te op. Nu er for­holdsor­dren til for­valt­nin­gen, at der skal ta­en­kes kre­a­tivt«.

Vi skal ha­ve fle­re el­bi­ler, fa­er­re di­e­sel­bi­ler og ben­zin­bi­ler, fle­re over i den kol­lek­ti­ve tra­fik og over på cy­kel

Morten Ka­bell, mil­jø­borg­me­ster

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.