Af­vi­ste so­ma­li­e­re får nu gen­op­ta­get de­res sa­ger

Fa­mi­li­en Ab­dul­la­hi får be­hand­let sin sag for­fra. Kri­tisa­belt, at man skal vri­de ar­men om på myn­dig­he­der­ne, før de be­hand­ler sa­ger­ne kor­rekt, si­ger ad­vo­kat.

Politiken - - TEMA - CECILIE PATSCHEIDER cecilie.patscheider@pol.dk

Bus­chauf­før­en Said Ab­dul­la­hi og hans ko­ne og børn fra Vi­borg hav­de få­et ind­dra­get de­res op­hold­stil­la­del­se og skul­le ven­de til­ba­ge til So­ma­lia. Men nu har Ud­la­en­din­ge­sty­rel­sen be­slut­tet at gen­op­ta­ge fa­mi­li­ens sag og be­hand­le den for­fra.

Det sam­me er til­fa­el­det for seks an­dre af­vi­ste so­ma­li­ske fa­mi­li­er, op­ly­ser Ud­la­en­din­ge­sty­rel­sen.

Be­grun­del­sen fra sty­rel­sen er, at der er kom­met nye op­lys­nin­ger frem om fa­mi­li­er­nes børns ri­si­ko for at kom­me i fa­re i So­ma­lia.

Gen­op­ta­gel­ser­ne sker, ef­ter at Po­li­ti­ken i for­å­ret på­pe­ge­de fejl i Ud­la­en­din­ge­sty­rel­sens sags­be­hand­ling i for­bin­del­se med gen­be­hand­lin­gen af i alt 800 her­bo­en­de so­ma­li­e­res op­holds­grund­lag. Blandt an­det kri­ti­se­re­de eks­per­ter, at sty­rel­sen ik­ke i til­stra­ek­ke­lig grad tog høj­de for børns ri­si­ko for at va­e­re i fa­re i So­ma­lia. Bør­ne­ne røg med an­dre ord med i fal­det, uden at der blev ta­get di­rek­te stil­ling til for ek­sem­pel pi­gers ri­si­ko for tvangs­om­ska­e­ring, hvis fora­el­dre­ne fik ind­dra­get op­hold­stil­la­del­sen.

Ef­ter kri­tik­ken aen­dre­de sty­rel­sen prak­sis, så der si­den marts er ble­vet ta­get eks­pli­cit hen­syn til bør­ne­ne. Said Ab­dul­la­hi og 14 an­dre fa­mi­li­er, der hav­de få­et ind­dra­get op­hold­stil­la­del­sen før den aen­dring, fik i som­mer brev om, at de kun­ne ind­sen­de nye op­lys­nin­ger om de­res børns even­tu­el­le asyl­mo­ti­ver.

»Un­der sam­ta­len 28. novem­ber 2016 blev det ik­ke di­rek­te af­da­ek­ket, hvor­vidt du fryg­ter no­get kon­kret på veg­ne af di­ne her­bo­en­de børn. Vi skal der­for spør­ge dig, om du – ud over de for­hold, du al­le­re­de har op­lyst til sam­ta­len – fryg­ter no­get kon­kret på veg­ne af di­ne børn«, lød det i bre­vet til en af so­ma­li­er­ne fra Ud­la­en­din­ge­sty­rel­sen.

Said: Jeg ta­en­ker he­le ti­den på det

Det er på bag­grund af nye op­lys­nin­ger om bør­ne­ne, som fa­mi­li­er­ne har ind­sendt, at sty­rel­sen nu har be­slut­tet at gen­op­ta­ge fo­re­lø­big 7 af sa­ger­ne. Yder­li­ge­re 4 sa­ger kom­mer til at bli­ve be­hand­let for­fra, for­di fa­mi­li­er­ne har valgt at sø­ge asyl på de­res børns veg­ne, og de re­ste­ren­de 4 mang­ler fort­sat at ind­sen­de de­res svar.

I det brev, Said Ab­dul­la­hi i sam­ar­bej­de med sin ad­vo­kat send­te til Ud­la­en­din­ge­sty­rel­sen, skrev han, at han fryg­te­de, at hans fi­re pi­ger i al­de­ren fra 1 til 11 år vil­le bli­ve tvangs­om­skå­ret i So­ma­lia.

Hans ad­vo­kat, Kaa­re Tra­berg Smidt, som og­så er ad­vo­kat for to an­dre fa­mi­li­er, der har få­et gen­op­ta­get de­res sag, er me­get til­freds.

»Jeg er me­get glad på mi­ne kli­en­ters veg­ne over, at myn­dig­he­der­ne en­de­lig lyt­ter til det, vi har kra­e­vet la­en­ge. Nem­lig, at he­le fa­mi­li­er og og­så børn får en in­di­vi­du­el be­hand­ling, hvil­ket jo er ba­sa­le men­ne­ske­ret­tig­heds­krav«, si­ger han.

Men sa­ger­ne bur­de va­e­re be­hand­let kor­rekt i før­ste om­gang, me­ner han:

»Par­ti­er, sag­kund­ska­ben og me­di­er har jo fra star­ten be­skre­vet den­ne pro­ble­ma­tik. Det er sta­er­kt kri­tisa­belt, at man na­er­mest skal vri­de ar­men om på myn­dig­he­der­ne, før de gi­ver den ret­te be­hand­ling«.

Al­le kan be­gå fejl, og nu ret­ter sty­rel­sen op på det. Er det ik­ke po­si­tivt?

»Jo, og det er na­tur­lig­vis gla­e­de­ligt på mi­ne kli­en­ters veg­ne, at de be­hand­ler sa­ger­ne igen, før der er nå­et at ske en uop­ret­te­lig ska­de«.

Hjem­me i Vi­borg er Said Ab­dul­la­hi glad for at få en ny chan­ce, men han har sva­ert ved tan­ken om igen at skul­le ven­te på svar på, om de må bli­ve i Dan­mark: »Vi har det ik­ke sa­er­lig godt. Ven­te­ti­den er hård. Mi­ne børn stil­ler man­ge spørgs­mål, og vi har ik­ke no­gen svar. På ar­bej­det bli­ver jeg me­get stres­set, for­di jeg he­le ti­den ta­en­ker over, hvad der skal ske«, si­ger han.

Støj­berg har til­lid til sin sty­rel­se

Det har ik­ke va­e­ret mu­ligt at få et in­ter­view med Ud­la­en­din­ge­sty­rel­sens vi­ce­di­rek­tør, An­ders Dorph. Heller ik­ke skrift­ligt vil han for­hol­de sig til kri­tik­ken fra Kaa­re Tra­berg Smidt el­ler sva­re på spørgs­mål om, hvor­vidt sty­rel­sen er­ken­der at ha­ve be­gå­et fejl i sags­be­hand­lin­ger­ne. I en skrift­lig kom­men­tar si­ger han: »Vi har selv sendt parts­hø­rings­bre­ve ud til 15 so­ma­li­ske flygt­nin­ge, hvis op­hold­stil­la­del­ser er ind­dra­get, og som al­le har en ver­se­ren­de kla­ge­sag hos Flygt­nin­ge­na­ev­net. Dis­se bre­ve er ik­ke ud­tryk for en gen­op­ta­gel­se af de­res ind­dra­gel­ses­sa­ger. Vi har få­et svar i 7 af de 15 sa­ger med nye op­lys­nin­ger om asyl­mo­ti­ver ved­rø­ren­de bør­ne­ne. Dis­se sa­ger har vi af egen drift gen­op­ta­get«.

Ud­la­en­din­ge- og in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg (V) si­ger i en skrift­lig kom­men­tar:

»Jeg har fuld til­lid til Ud­la­en­din­ge­sty­rel­sens be­hand­ling af dis­se sa­ger. Hvis der kom­mer nye op­lys­nin­ger frem, så er det helt na­tur­ligt, at Ud­la­en­din­ge­sty­rel­sen og Flygt­nin­ge­na­ev­net ind­dra­ger dis­se i sags­be­hand­lin­gen. Det af­gø­ren­de er i sid­ste en­de, at so­ma­li­e­re uden et re­elt be­skyt­tel­ses­be­hov hur­tigst mu­ligt kan sen­des hjem«.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.