Li­ge nu er der ro­ligt på Nør­re­bro

Stil­lin­gen er uaf­gjort mel­lem de ri­va­li­se­ren­de ban­der LTF og Bro­t­has på Nør­re­bro. Med lidt held kan vej­en for en fre­de­lig pe­ri­o­de va­e­re ba­net.

Politiken - - TEMA - FRANK HVILSOM frank.hvilsom@pol.dk jo­hn.han­sen@pol.dk JO­HN HAN­SEN

Li­ge nu, ons­dag, har der ik­ke va­e­ret skudt på hver­ken In­dre el­ler Yd­re Nør­re­bro si­den nat­ten til tirs­dag 22. au­gust. Her blev mini­mum fi­re skud af­gi­vet mod et tomt bor­del på So­li­tu­de­vej på In­dre Nør­re­bro. In­gen per­so­ner blev ramt. Af­te­nen før, søn­dag 20. au­gust først på af­te­nen, blev der af­fy­ret fle­re skud mod en bil på Es­rom­ga­de.

Vi er alt­så in­de i det tien­de døgn uden sky­de­ri.

Iføl­ge Po­li­ti­kens op­lys­nin­ger er år­sa­gen til sky­de­ri­et på So­li­tu­de­vej uklart, mens skud­de­ne på Es­rom­ga­de ef­ter alt at døm­me er det sidst kend­te op­gør mel­lem de to ar­vefjen­der og ban­de­grup­pe­rin­ger, Loy­al To Fa­mi­lia, LTF, fra Blå­gårds Plads på In­dre Nør­re­bro og Bro­t­has fra Mjøl­ner­par­ken på Yd­re Nør­re­bro.

Hvis in­gen øn­sker at be­sva­re skud­de­ne i Es­rom­ga­de, kan Nør­re­bro me­get vel va­e­re på vej ind i en fre­de­lig pe­ri­o­de.

In­gen kan for­ud­si­ge ud­vik­lin­gen i et ky­nisk ban­de­mil­jø, men der bli­ver talt om fred på Nør­re­bro.

»Vi har sagt, at de skal hol­de op nu. Vi vil ha­ve fred«, si­ger en far fra et af bo­lig­om­rå­der­ne, som nu ak­tivt ar­bej­der på at få fjen­der til at mø­des.

Bor­ge­re er kon­flikt­tra­et­te, man­ge men­ne­skers ad­fa­erd er på­vir­ket, og sko­le­e­le­ver er di­rek­te nervø­se for at fa­er­des på sko­le­vej­en.

Be­stra­e­bel­ser for at ska­be fred er i gang. Bå­de i ci­vil­sam­fun­det, hos myn­dig­he­der­ne og i kred­sen om­kring fa­mi­li­er­ne.

Kil­der på Nør­re­bro er af den op­fat­tel­se, at med lidt held har man set det sid­ste sky­de­ri i ban­de­kon­flik­ten. I den­ne run­de, som det un­der­stre­ges.

Mod­nings­pro­ces­sen er i gang, men den er skrø­be­lig.

»Al­le skal va­e­re eni­ge«, si­ger den freds­for­hand­len­de far.

Og in­gen må ta­be an­sigt.

Net­op i for­hold til den­ne om­sta­en­dig­hed er der et vist mo­men­tum. Kil­der med ind­sigt i ban­de­kon­flik­ten pe­ger nem­lig på, at ser man på de fak­ti­ske ud­fald ud­ført fra beg­ge si­der, er stil­lin­gen mel­lem LTF og Bro­t­has i øje­blik­ket uaf­gjort. Og­så hvis man med­reg­ner kniv­stik­ke­ri­er, til­fa­el­digt ram­te og be­skud­te bi­ler, ud fra den be­tragt­ning at grup­pe­rin­ger­ne har tro­et, at det er ri­va­ler­ne, man har ramt.

An­dre for­hold kan ta­le for en mu­lig kon­flikt­pau­se.

Le­de­ren er i fa­engsel

Ban­de­kon­flik­tens start har sam­men­fald med den sel­ver­kla­e­re­de le­der af LTF, Shu­aib Khans, løsla­del­se i det tid­li­ge for­år. Her­ef­ter star­te­de LTF en vold­som eks­pan­sion med am­bi­tio­ner om et na­tio­nalt over­tag af ban­de­mil­jø­er.

En af­de­ling i Aar­hus skul­le ero­bre Gel­lerup­par­ken, men grup­pe­rin­ger her sag­de fra, og en va­eb­net kon­flikt brød ud.

I Kø­ben­havn op­slug­te LTF he­le kvar­te­rer. Va­de­de igen­nem Lundt­of­te­ga­de på Nør­re­bro og helt til Mjøl­ner­par­ken, hvor bo­lig­om­rå­dets gam­le grup­pe­ring, Bro­t­has, genop­stod, sag­de fra og yde­de en mod­stand, som blev til va­eb­net kon­flikt. Her­ef­ter bra­ge­de skud­de­ne løs. Kø­ben­havns Po­li­ti reg­ner med 28 sky­de­ri­er re­la­te­ret til ban­de­kon­flik­ten si­den 12. ju­ni.

Der er na­ep­pe tvivl om, at va­re­ta­egts­fa­engs­lin­gen af Shu­aib Khan, som net­op er for­la­en­get frem til 12. sep­tem­ber, har lagt en da­em­per på kamp­vilj­en, som mest dre­jer sig om ter­ri­to­ri­er, gen­ga­el­del­se og ha­evn på ha­evn.

Mil­jø­er­ne tra­e­der van­de nu. Der spo­res, si­ger kil­der, en vis rå­d­vild­hed. Om­kost­nin­ger­ne ved krig er sto­re. Vå­ben er dy­re. Ind­sat­sen, skud­mis­sio­ner­ne og den kon­stan­te stres­stil­stand sli­der på ner­ver­ne hos selv hård­kog­te gangste­re.

Po­li­tiets in­ten­si­ve op­ma­er­k­som­hed er skidt for for­ret­nings­delen af ban­de­virk­som­hed. Sid­ste fre­dag blev der be­slag­lagt 320 ki­lo hash på en adres­se på Nør­re­bro un­der ransag­nin­gen ef­ter en pi­stol.

Det var ik­ke nød­ven­dig­vis en ak­tion di­rek­te re­la­te­ret til ban­de­kon­flik­ten, men dog en vis ma­eng­de hash, som bli­ver ta­get ud af kri­mi­nel­le om­løb.

Cen­tra­le per­so­ner ta­get ud

Men hvem ini­ti­e­rer sky­de­ri­er­ne? Kom­mer or­dren op­pe­fra i en hie­rar­kisk struk­tur? Set ude­fra er det sva­ert at fast­slå, men ved de 1.253 vi­si­ta­tio­ner af en­kelt­per­so­ner, som Kø­ben­havns Po­li­ti ind­til i dag har gen­nem­ført på Nør­re­bro, er der ik­ke fun­det et ene­ste sky­de­vå­ben på per­so­ner.

Det kan in­di­ke­re, at man­ge sky­de­ri­er er plan­lag­te og ik­ke spon­ta­ne hand­lin­ger. Det vi­ser sam­ti­dig, hvad en vi­si­ta­tions­zo­ne er god til.

Vur­de­rin­gen blandt ken­de­re af mil­jø­et er, at cen­tra­le fi­gu­rer står svagt i øje­blik­ket. Tal­ma­es­sigt har LTF va­e­ret Bro­t­has over­le­gen, men po­li­ti­et har gjort et godt ind­hug i LTF-ra­ek­ker­ne.

Isa­er er po­li­tiets an­hol­del­se og ef­ter­føl­gen­de va­re­ta­egts­fa­engs­ling af 9 per­so­ner mel­lem 19 og 25 år fre­dag 19.au­gust be­ma­er­kel­ses­va­er­dig. An­hol­del­ser­ne ske­te i til­knyt­ning til et vå­ben­fund i et grønt om­rå­de in­den for vi­si­ta­tions­zo­nen på Rovsings­ga­de i Kø­ben­havn. Her fandt po­li­ti­et en ma­skin­pi­stol af ma­er­ket Scor­pion sam­men med tre ma­ga­si­ner med skar­pe skud og en pi­stol med et ma­ga­sin med skar­pe pa­tro­ner.

De 9 be­teg­nes som til­knyt­tet LTF’s øv­re lag, og an­hol­del­ser­ne har an­gi­ve­ligt sva­ek­ket grup­pe­rin­gen og skabt en form for ba­lan­ce mel­lem ri­va­ler­ne. I for­bin­del­se med sel­ve kon­flik­ten har po­li­ti­et ind­til nu få­et 30 per­so­ner va­re­ta­egts­fa­engs­let. 11 an­dre er va­re­ta­egts­fa­engs­let i sa­ger, hvor ger­nings­ind­hol­det ik­ke nød­ven­dig­vis har med ban­de­kon­flik­ten at gø­re, men hvor per­so­ner­ne er fra sam­me mil­jø­er.

Besad LTF i ju­ni og juli en fryg­tind­g­y­den­de styr­ke, er det uden for en­hver tvivl po­li­ti­et, som har over­ta­get nu. Kø­ben­havns Po­li­ti har blandt an­det via mas­siv til­ste­de­va­e­rel­se de­mon­stre­ret, at det er den tred­je part – sam­fun­det – som er den sta­er­ke­ste.

På Nør­re­bro me­ner cen­tra­le kil­der, at der li­ge nu er be­la­eg for at si­ge, at kon­flik­ten ik­ke be­fin­der sig i en eska­le­ren­de fa­se.

In­ter­nt skal ban­de­grup­per­ne ha­ve delt sig ef­ter hvil­ken hold­ning, der er til en vå­ben­hvi­le. Det ta­ger tid og kan na­ep­pe for­ce­res. Der vil mu­lig­vis og­så kom­me skvulp, som sam­fun­det må mø­de med tå­l­mo­dig­hed.

Po­li­ti­et pa­trul­je­rer Nør­re­bro i sek­to­rer, over­ta­get bli­ver ik­ke slup­pet igen, og der vil gå må­ne­der, før tryg­he­den er til­ba­ge i ga­der­ne på Nør­re­bro.

Men mu­lig­vis er der åb­net en vej.

Der er hul­ler i be­vi­ser­ne mod den 68-åri­ge tid­li­ge­re me­d­ar­bej­der i Skat, SN. 14 hul­ler, helt pra­e­cis. SN er sig­tet for bed­ra­ge­ri og be­stik­kel­se ved at ha­ve mis­brugt sin stil­ling i Skat til i 2007 at hja­el­pe en ven med at svind­le sig til 37 mil­li­o­ner kro­ner med 14 fal­ske an­søg­nin­ger om at få ud­byt­teskat til­ba­ge.

De 14 an­søg­nin­ger fin­des ik­ke la­en­ge­re, kom det frem un­der rets­mø­de i går, hvor Østre Lands­ret be­slut­te­de, at SN sta­dig skal sid­de va­re­ta­egts­fa­engs­let.

Via en bank i Li­tau­en hav­ne­de de 37 mil­li­o­ner i et sel­skab i den lil­le østat Do­mi­ni­ca. Sel­ska­bet ejes af SN’s ven TD, som li­ge­le­des er sig­tet og fa­engs­let i sa­gen. Bag­mand­spo­li­ti­et me­ner, at SN fik me­re end 2 mil­li­o­ner af byt­tet som be­ta­ling for, at han som an­sat i Skat lod 14 ret us­and­syn­li­ge an­søg­nin­ger gå igen­nem.

Sel­ska­bet i Do­mi­ni­ca skul­le ha­ve få­et ud­byt­te fra BG In­vest, Ro­ck­wool, Lund­beck, Roy­al Uni­brew og A.P. Møl­ler – Ma­ersk. 28 pro­cent af ud­byt­ter­ne var til­ba­ge­holdt i ud­byt­teskat, og det var de pen­ge, sel­ska­bet i Do­mi­ni­ca søg­te om at få til­ba­ge. Ale­ne det be­løb, der blev be­talt til­ba­ge ved­rø­ren­de ud­byt­te fra Ma­ersk, sva­re­de til, at det lil­le sel­skab skul­le eje Ma­ersk-ak­tier for me­re end 2 mil­li­ar­der kro­ner, hvil­ket må­ske, men­te an­kla­ger Stig Flei­s­cher, bur­de ha­ve ta­endt en ad­var­sels­lam­pe.

Men uan­set be­lø­bet bur­de det slet ik­ke kun­ne la­de sig gø­re, for Dan­mark har in­gen af­ta­ler med Do­mi­ni­ca om ud­byt­teskat, så al­le­re­de af den grund skul­le an­søg­nin­ger­ne ha­ve va­e­ret af­vist af SN, na­evn­te an­kla­ge­ren som et be­vis på, at SN var en del af svin­delnum­me­ret.

Men var det over­ho­ve­det SN, som be­hand­le­de de 14 an­søg­nin­ger?

Det søg­te hans for­sva­rer, ad­vo­kat Lars Hen­rik­sen, at så tvivl om. SN’s di­gi­ta­le fin­ger­af­tryk sid­der så grun­digt på sa­gen, at det med sik­ker­hed var ham, som an­vi­ste de 37 mil­li­o­ner kro­ner til ud­be­ta­ling. Men hvad stod der i de op­rin­de­li­ge an­søg­nin­ger fra sel­ska­bet i Do­mi­ni­ca?

Det ved vi ik­ke, for Skat har de­stru­e­ret dem. Der var ta­le om fy­si­ske an­søg­nings­ske­ma­er, og dem gem­mer Skat kun i få år, før de bli­ver de­stru­e­ret. De 14 ske­ma­er er for la­engst gå­et den vej.

»Hvil­ke op­lys­nin­ger fik SN? Det ved vi ik­ke, for­di vi ik­ke har de 14 an­søg­nin­ger. Vi me­ner ik­ke, at det frem­gik af an­søg­nin­ger­ne, at an­sø­ge­ren hav­de hjem­sted i Do­mi­ni­ca – det er op til an­kla­ge­ren at be­vi­se, at det frem­gik«, sag­de Lars Hen­rik­sen.

»At det var SN, der eks­pe­de­re­de sa­ger­ne vi­de­re til bog­hol­de­ri­et, er ik­ke ens­be­ty­den­de med, at SN og­så be­hand­le­de og god­kend­te an­søg­nin­ger­ne. Det må an­kla­ge­ren be­vi­se«, fort­sat­te han.

SN na­eg­ter sig skyl­dig. Han har for­kla­ret, at de 2 mil­li­o­ner kro­ner, han fik fra ven­nen TD, dels var lån, dels løn for no­get kon­su­len­t­ar­bej­de. An­kla­ger Stig Flei­s­cher ha­ev­der, at SN ta­ler udenom.

»Han har ladet sig af­hø­re, men han la­eg­ger ik­ke kor­te­ne på bor­det – over­ho­ve­det ik­ke«, sag­de an­kla­ge­ren, som kald­te be­vi­ser­ne mod SN »over­va­el­den­de«.

Og­så SN’s med­sig­te­de ven, TD, na­eg­ter sig skyl­dig. Han har kon­se­kvent af­vist at ud­ta­le sig om sa­gen, si­den han blev an­holdt i Kø­ben­havns Luft­havn 23. maj i år.

Bå­de SN og TD er fo­re­lø­big va­re­ta­egts­fa­engs­let til 8. sep­tem­ber.

Ud over sa­gen om de 37 mil­li­o­ner kro­ner er SN og­så sig­tet i ’den sto­re’ sag om ud­byt­teskat, hvor uden­land­ske svind­le­re 2012-2015 med fal­ske an­søg­nin­ger fra­nar­re­de Skat mindst 12,4 mil­li­ar­der kro­ner. Hvad SN er sig­tet for i den sag, hol­der bag­mand­spo­li­ti­et hem­me­ligt.

Vi har sagt, at de skal hol­de op nu. Vi vil ha­ve fred Ano­nym freds­for­hand­len­de far fra Nør­re­bro SN la­eg­ger ik­ke kor­te­ne på bor­det – over­ho­ve­det ik­ke

Stig Flei­s­cher, an­kla­ger

TIL­STE­DE­VA­E­REL­SE. Søn­dag 20. au­gust blev de ind­til vi­de­re sid­ste skud i den ak­tu­el­le ban­de­kon­flikt fy­ret af mod en bil i Es­rom­ga­de på Nør­re­bro. Po­li­ti i bi­ler og he­li­kop­ter var hur­tigt på ste­det, og ga­den blev spa­er­ret af.

Foto: Jens Dresling

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.