Sta­dig be­ske­den, men med mål

Chri­sti­an Erik­sen vil helst la­de støv­ler­ne ta­le, og det er gå­et godt med 8 mål på hol­det med Åge Ha­rei­de som land­stra­e­ner.

Politiken - - SPORT - SØ­REN OL­SEN

Chri­sti­an Erik­sen blev først målsco­rer på lands­hol­det i sin kamp num­mer 14. Og han score­de kun 6 gan­ge i 57 land­skam­pe un­der Morten Ol­sen. I 12 kam­pe med Åge Ha­rei­de som Ol­sens af­lø­ser på land­stra­e­ner­po­sten har den 25-åri­ge Tot­ten­ham-spil­ler mar­ke­ret sig med 8 pletskud.

Man­den, der for­ment­lig bli­ver ham, som kom­mer til at over­ha­le Pe­ter Sch­mei­chel på li­sten over spil­le­re med flest Aland­skam­pe, var en stil­le, no­get ge­nert og me­get lidt snak­ken­de 18-årig, da han 3. marts 2010 fik de­but i en ven­skabs­kamp mod Østrig i Wi­en.

Chri­sti­an Erik­sen vil sta­dig helst la­de støv­ler­ne ta­le mest. Han sid­der i spil­ler­rå­det, sam­men med Kas­per Sch­mei­chel, Wil­li­am Kvist og Si­mon Kja­er, men det er ik­ke ham, der slår i bor­det og rå­ber højt. Han vi­ser, hvad han kan og står for på ba­nen, og fø­ler ik­ke stort be­hov for at snak­ke alt for me­get om sig selv. Selv om han nu er en stor­spil­ler i Pre­mi­er Le­ague og har en nøg­lerol­le på lands­hol­det.

An­dre vil­le va­e­re gla­de for at bli­ve til­budt an­fø­rer­rol­len. Chri­sti­an Erik­sen har jo­ket med, at hans overar­me er for tyn­de til, at han vil­le kun­ne hol­de kap­ta­j­narm­bin­det på plads i kam­pens he­de. Han pe­ger ik­ke på sig selv, hvis Si­mon Kja­er skul­le va­e­re ukamp­dyg­tig og en re­ser­ve­an­fø­rer ud­na­ev­nes.

Erik­sen var slut­run­de­del­ta­ger i 2010 og 2012 og jag­ter nu med hol­det en pla­ce­ring i kva­li­fi­ka­tions­grup­pen, der kan fø­re Dan­mark til VM na­e­ste år i Rusland.

»Vi hav­de fle­re er­far­ne lands­holds­spil­le­re den­gang. Det er nok for­kla­rin­gen på, at det er lyk­ke­des for os«, si­ger Cri­sti­an Erik­sen. »Nu har vi et ta­lent­fuldt hold, der gør, at frem­ti­den ser rig­tig lys ud. Man­ge af os spil­ler i sto­re klub­ber, men po­ten­ti­a­let er ik­ke for­løst end­nu. En hjem­me­sejr over Po­len vil va­e­re fan­ta­stisk, og vi går ef­ter 12 po­int i de sid­ste fi­re kva­li­fi­ka­tions­kam­pe«.

»Det er ik­ke vind el­ler for­svind, men det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.