Ar­se­nal i pa­nik før luk­ke­tid

Må­ske en­der det med fle­re salg end køb for Wen­ger i det trans­fer­vin­due, der luk­ker ved mid­nat­s­tid.

Politiken - - SPORT - NYHEDS­A­NA­LY­SE CARSTEN GODTFREDSEN carsten.godtfredsen@pol.dk

Al­le­re­de tre kam­pe in­de i den nye Pre­mi­er Le­ague-sa­e­son fast­slår den tid­li­ge­re Ar­se­nal-spil­ler Mar­tin Keown i bri­ti­ske me­di­er, at hans gam­le klub er i kri­se.

»Der sid­der en for­mue på ba­en­ken, og hvad la­ver for ek­sem­pel den nyind­køb­te fran­ske front­lø­ber der«, spør­ger Keown f.eks. un­der BBC-pro­gram­met ’Match of the Day’. Ar­se­nals ba­enk mod Li­ver­pool på An­fi­eld i we­e­ken­den be­stod af bl.a. den om­tal­te an­gri­ber Ale­xan­dre La­ca­zet­te, Theo Walcott, Oli­vi­er Giroud, Sk­hodran Musta­fi og Se­ad Ko­la­si­nac.

»Ar­se­nal op­tra­e­der så naivt i den kamp, og en ra­ek­ke be­slut­nin­ger vir­ker me­get be­syn­der­li­ge. Midt­ba­nen har slet ik­ke fat, og Zha­ka er ik­ke be­va­e­ge­lig nok, mens Ram­sey ta­ger for man­ge pau­ser. Hol­det hav­de in­gen skud på mål – ja, det er slet ik­ke til at for­stå. Wen­ger vil spil­le kre­a­tivt, men der er gå­et ot­te mål ind i tre kam­pe, og der bør vir­ke­lig ske no­get, hvis det skal ven­des. Hol­det er i åben­lys kri­se«, fast­slår Mar­tin Keown, der i en stri­be sa­e­so­ner op­t­rå­d­te i Ar­se­nal-for­sva­ret un­der net­op ma­na­ger Arsè­ne Wen­ger.

Til at for­sta­er­ke for­sva­ret vil Ar­se­nal me­get ger­ne ha­ve fin­gre i Vir­gil van Di­jk, men pro­ble­met er, at det vil og­så bå­de Li­ver­pool og Chel­sea. Hol­la­en­de­ren fin­der må­ske de to klub­ber me­re at­trak­ti­ve, og der­til kom­mer, at Sout­hamp­ton me­get ty­de­ligt har sig­na­le­ret, at de­res for­svars­klip­pe slet ik­ke er til salg.

Det bli­ver må­ske så­dan i det trans­fer­vin­due, der luk­ker tors­dag ved mid­nat, at Ar­se­nal sa­el­ger fle­re, end klub­ben kø­ber. Man har gan­ske vist af­vist et Man­che­ster Ci­ty-bud på 400 mio. kr. for Ale­xis San­chez, for­di Ci­ty-ma­na­ger Pep Gu­ar­di­o­la ik­ke vil sen­de Ra­he­em Ster­ling den an­den vej, og Alex Oxla­de-Cham­ber­lain har sagt nej til at skif­te til Chel­sea, da han hel­le­re vil til Li­ver­pool. Men beg­ge spil­le­re kan me­get vel bli­ve solgt kort før de­ad­li­ne, mens Musta­fi for­ment­lig hav­ner i In­ter, og Gi­bbs er solgt til West Bromwich.

Fle­re stjer­ner ’i vej­en’

Na­bo­klub­ben og mester­hol­det Chel­sea har sit eget ’San­chez-pro­blem’ i skik­kel­se af Die­go Cos­ta, der ger­ne vil til­ba­ge til At­léti­co, som imid­ler­tid ik­ke kan kø­be før til nytår. Til gen­ga­eld ser det ud til, at The Blu­es er ta­et på en af­ta­le med Lei­ce­ster-pro­fi­len Dan­ny Drinkwa­ter, mens man har sva­ert ved at stil­le Ever­ton til­freds med et bud på 200 mio. kr. for Ross Bark­ley.

Li­ver­pool har og­så et pro­blem – Phi­lip­pe Cou­tin­ho. Bra­si­li­a­ne­ren har sagt, at han ger­ne vil va­ek og helst ned til Mes­si i Bar­ce­lo­na. Men Li­ver­pool har fo­re­lø­big af­vist nog­le me­get sto­re Barca-bud og tror må­ske på, at klub­ben kan mo­ti­ve­re of­fen­siv­spil­le­ren til at­ter at bli­ve en del af hol­det. Klub­bens le­del­se har sam­ti­dig af­vist et bud fra Crystal Pa­la­ce på 200 mio. kr. for fran­ske Ma­ma­dou Sak­ho.

Man­che­ster Uni­ted har få­et, hvad klub­ben skal bru­ge, men ma­na­ger José Mourin­ho har un­der­stre­get, at hvis chan­cen for at over­ta­ge Re­al Madrids wa­li­ser Ga­reth Ba­le skul­le op­stå, er han me­get in­ter­es­se­ret. Lad­bro­kes har ef­ter for­ny­et spansk me­di­eom­ta­le af em­net aen­dret od­ds for et Ba­le-salg fra 10/1 til 4/1.

Lo­kal­ri­va­len Man­che­ster Ci­ty kan nå at til­fø­re yder­li­ge­re til som­me­rens man­ge ind­køb, men mest sand­syn­ligt er det må­ske, at man skil­ler sig af med et par styk­ker – f.eks. Fa­bi­an Delph til Sto­ke.

Tot­ten­ham har holdt kor­te­ne ta­et til krop­pen, men ma­na­ger Mauri­cio Po­chet­ti­no har meldt ud, at han skal bru­ge tre spil­le­re, før vin­du­et luk­ker. Klub­ben er ta­et på det ar­gen­tin­ske ta­lent Ju­an Foyth, og der for­hand­les med PSG om høj­re­ba­ck­en Ser­ge Auri­er, men en da­ek­ning for Har­ry Ka­ne har nok og­så høj pri­o­ri­tet.

For­ri­ge sa­e­son do­mi­ne­re­de Lon­don­klub­ber­ne Pre­mi­er Le­ague, spil­ler­tra­fik kan få va­egtskå­len til at­ter at tip­pe over til gun­st for det nord­ve­st­li­ge Eng­land. Og Uni­ted, Li­ver­pool samt Ci­ty er og­så star­tet sa­e­so­nen med stor op­ti­mis­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.