LANDS­HOL­DET

Flest kam­pe

Politiken - - SPORT - So­e­ren.ol­sen@pol.dk

er vel ta­et på, og der er me­get me­re på spil for os end for Po­len, der er sta­er­ke og num­mer 5 på ver­dens­rang­li­sten. Og vi ved jo, at ham Lewan­dowski er ’me­get godt kø­ren­de’. Men det bli­ver stort med fuldt hus i Par­ken og gang i den«.

For­kla­rin­ger på målsuc­ce­sen

Un­der Morten Ol­sen hand­le­de det lidt me­re om bold­be­sid­del­se end med Åge Ha­rei­de som land­stra­e­ner, har Chri­sti­an Erik­sen fle­re gan­ge sagt, når han er ble­vet bedt om at for­kla­re, hvor­dan hans rol­le er aen­dret lidt, og hvor­for han er be­gyndt at sco­re så flit­tigt.

»Det har selv­føl­ge­lig no­get at gø­re med, at jeg bli­ver brugt cen­tralt på midt­ba­nen og har to-tre an­gri­be­re at spil­le op til. Jeg kan sty­re selv, hvor­når jeg skal gå frem el­ler til­ba­ge, li­ge­som på Tot­ten­hams hold, og jeg er kom­met til af­slut­nin­ger og chan­cer, når vi har fan­get mod­stan­der­ne i uba­lan­ce«.

»Jeg fø­ler, at jeg kom­mer hur­ti­ge­re fremad, når chan­cen er der. Jeg er ble­vet me­re kølig som af­slut­ter og bed­re til at ’lø­be før tid’, til at ti­me lø­be­ne mod mål og vin­der der­for nog­le me­ter i for­hold, hvad jeg gjor­de tid­li­ge­re«.

»Og na­tur­lig­vis har jeg og­så ud­vik­let mit spil gen­nem sa­e­so­ner­ne i Pre­mi­er Le­ague. Selv om jeg som per­son er den sam­me, har jeg få­et er­fa­ring og prø­vet me­get, som gør det nem­me­re for mig at ha­ve en vig­tig rol­le på lands­hol­det«.

»Jeg sy­nes nu al­drig, jeg har gemt mig på ba­nen, men det nok rig­tigt, at jeg uden for ba­nen ik­ke var så frem­tra­e­den­de«.

Det var Erik­sen, der med 1-0-sej­rs­må­let mod Ar­me­ni­en i Par­ken skød lands­hol­dets VM-kampag­ne godt i gang i Par­ken. Men i kamp to i Warszawa i ok­to­ber sid­ste år blev han sta­ek­ket af ’op­pas­se­ren’ Grze­gorz Kry­chowi­ak, som luk­ke­de man­ge rum, hvor Erik­sen vil­le ind. Kry­chowi­ak er ik­ke i trup­pen den­ne gang. Men den pol­ske land­stra­e­ner har na­ep­pe glemt, at det var en rig­tig god idé at sa­et­te en slags op­pas­ser til at kon­cen­tre­re sig om Erik­sen.

Fi­s­cher og Erik­sen er helt eni­ge

Yus­suf Poulsen kom ind i an­den halv­leg, og han blev i lø­bet af 45 mi­nut­ter – iføl­ge Po­li­ti­kens ka­rak­ter­bog – bed­ste dan­sker i den kamp. Men Poulsen er ska­det nu. Vik­tor Fi­s­cher gjor­de det glim­ren­de som en ener­gisk igangs­a­et­ter. Fi­s­cher er til­ba­ge i Ha­rei­de-trup­pen og klar til co­me­ba­ck i start­for­ma­tio­nen.

Han bli­ver ivrig, snak­ker hur­tigt, stam­per i gul­vet og kan på en over­vi­sen­de må­de få sagt, at nu skal der ka­em­pes og an­gri­bes. 1. Pe­ter Sch­mei­chel 129 2. Den­nis Rom­me­da­hl 126 3. Jon Da­hl To­mas­son 112 4. Tho­mas Hel­veg 108 5. Michael Laud­rup 104 19. Ni­ck­las Bendt­ner 74 20. Wil­li­am Kvist 71

21. Chri­sti­an Erik­sen 69 25. Si­mon Kja­er 68 Nu skal de po­lak­ker tryk­kes til­ba­ge og over­fal­des, Dan­mark skal til VM. Så­dan vil vi al­drig op­le­ve Chri­sti­an Erik­sen, men han me­ner det sam­me som Fi­s­cher.

RESPEKT. ’Ham Lewan­dowski er me­get godt kø­ren­de', si­ger Chri­sti­an Erik­sen om an­gri­be­ren fra Bay­ern Mün­chen, der har la­vet 11 af Po­lens 15 mål i VM-tur­ne­rin­gen. Erik­sen har sco­ret 4 af Dan­marks. Foto: Lars Poulsen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.