Mo­na­co-stjer­ne: Uaf­gjort er okay, men vi kom­mer ef­ter 3 po­int

Ka­mil Glik ud­pe­ger Chri­sti­an Erik­sen til den bed­ste dan­ske spil­ler. Han reg­ner med en li­ge kamp.

Politiken - - SPORT - VLADIMIR NOVAK spor­ten@pol.dk

Det er ik­ke no­gen nem op­ga­ve at vin­de den fran­ske liga, når ho­ved­mod­stan­der­ne hed­der Pa­risSaint Ger­main, men det hav­de AS Mo­na­co held med i sid­ste sa­e­son.

Der­med sik­re­de de sig Li­gue 1-tro­fa­e­et med en fø­ring på 8 po­int, og en af de helt af­gø­ren­de spil­le­re var den pol­ske mid­ter­for­sva­rer Ka­mil Glik, der kun­ne gla­e­de sig over en fa­eno­me­nal sta­ti­stik i sin før­ste sa­e­son i Mo­na­co (53 kam­pe, 8 mål, 3 as­sists).

I den nye sa­e­son har Glik og­så va­e­ret i top­form og hjul­pet Mo­na­co til fi­re sej­re på stri­be i de før­ste fi­re run­der, her­un­der sej­ren på 6-1 over Mar­seil­le sid­ste søn­dag, hvor Glik score­de sa­e­so­nens an­det mål til 1-0.

Der­for kan det na­ep­pe over­ra­ske, at Mo­na­co har skre­vet kon­trakt med Glik frem til som­me­ren 2021. Så hvis man ude­luk­ken­de be­døm­mer Glik på det uhel­di­ge selv­mål i Po­lens 3-2-sejr over Dan­mark sid­ste år, un­der­vur­de­rer man ham.

Der er in­gen tvivl om, at Glik er en for­svars­spil­ler i topklas­se og en af de sta­er­ke­ste spil­le­re på det pol­ske lands­hold. Som op­takt til VM-kva­li­fi­ka­tions­kam­pen på fre­dag i Par­ken har Po­li­ti­ken talt med Ka­mil Glik.

Hvad ta­en­ker du om Dan­marks spil­lestil og hol­dets styr­ker og svag­he­der?

»Dan­mark er me­get sta­er­kt hold med frem­ra­gen­de spil­le­re, der spil­ler i go­de klub­ber. Vi ken­der det dan­ske hold ind­gå­en­de, for vi har spil­let mod dem, og vi har ana­ly­se­ret de kam­pe, de har spil­let i vo­res grup­pe. Men jeg kan ik­ke ud­ta­le mig of­fent­ligt om de­res styr­ker og svag­he­der, for den vi­den øn­sker vi at dra­ge for­del af på ba­nen på fre­dag«, si­ger Ka­mil med et bredt smil.

Hvad var din op­le­vel­se af den før­ste kamp i Warszawa sid­ste år? Hvil­ke spil­le­re er de far­lig­ste i di­ne øj­ne?

»Chri­sti­an Erik­sen er en af de bed­ste spil­le­re på det dan­ske hold. Han har spil­let på hø­je­ste ni­veau i eu­ro­pa­ei­sk fod­bold i man­ge år. Han er Dan­marks play­ma­ker, og jeg kan si­ge, han er en vir­ke­lig dyg­tig spil­ler«.

En ny kamp

Kam­pen i Warszawa var frem­ra­gen­de. Den var spa­en­den­de og var pra­e­get af høj kva­li­tet, der blev sco­ret 5 mål, der var mas­ser af chan­cer, og beg­ge hold spil­le­de of­fen­sivt.

Hvad er di­ne for­vent­nin­ger til kam­pen i Par­ken? Vil den mon va­e­re li­ge så me­dri­ven­de, el­ler ta­en­ker du, at Po­len vil gå me­re for­sig­tigt til va­er­ks, i be­tragt­ning af at 1 po­int vil va­e­re et stort skridt i ret­ning af en di­rek­te kva­li­fi­ka­tion?

»Jeg tror helt sik­kert, at kam­pen i Par­ken vil ad­skil­le sig mar­kant fra den før­ste kam­pe i Warszawa. For det dan­ske hold vil det va­e­re så godt som sid­ste chan­ce for sta­dig at va­e­re med i op­gø­ret om før­ste­plad­sen i grup­pen. For os vil det be­ty­de, at vi kan ta­ge et stort skridt i ret­ning af at kva­li­fi­ce­re os til VM. Der­for reg­ner jeg med en li­ge kamp, hvor der for­ment­lig vil va­e­re fa­er­re mål end i Warszawa«.

Po­len har na­e­sen mod VM. Un­der EM i 2016 var Po­len ut­ro­lig ta­et på at nå i se­mi­fi­na­ler­ne. I for­lod tur­ne­rin­gen ube­sej­ret. Når man ser Po­len spil­le, for­nem­mer man, at hol­det – for­u­den dets kva­li­te­ter og er­fa­ring – har en sta­erk tro på sig selv.

Ta­en­ker du, at det nu­va­e­ren­de hold med stjer­ne­spil­le­ren Ro­bert Lewan­dowski i spid­sen er på vej mod sam­me suc­ces som de sto­re pol­ske hold fra 1970’er­ne og 1980’er­ne?

»I dag har vi et sta­er­kt hold be­stå­en­de af er­far­ne og yn­gre spil­le­re. Vi har og­så en frem­ra­gen­de tra­e­ner, som for­mår at sam­men­sa­et­te hol­det på en in­ter­es­sant må­de. For os ae­l­dre spil­le­re er det for­ment­lig sid­ste chan­ce, hvis vi skal med til VM. Vi hå­ber og tror på, at vi kom­mer til at gri­be den chan­ce og ta­ge til Rusland na­e­ste som­mer. Jeg tror, det er sva­ert at sam­men­lig­ne vo­res hold, som det ser ud i dag, med tid­li­ge­re hold fra 70’er­ne og 80’er­ne. Som be­kendt har fod­boldspor­ten aen­dret sig me­get, og ef­ter min me­ning gi­ver det ik­ke me­ning at la­ve den slags sam­men­lig­nin­ger. Men det aen­drer selv­føl­ge­lig ik­ke ved, at bå­de de tid­li­ge­re hold og det nu­va­e­ren­de er sta­er­ke hold«.

Vi vil vin­de

I den­ne VM-kva­li­fi­ka­tion har Po­len luk­ket 7 mål ind, al­le sam­men i an­den halv­leg.

Er det et rent til­fa­el­de? El­ler be­brej­der I jer selv for den mang­len­de kon­cen­tra­tion, når I ta­ger fø­rin­gen? For ek­sem­pel 2-0 i kam­pen mod Ka­sak­h­stan med slut­re­sul­ta­tet 2-2 og 3-0 mod Dan­mark med slut­re­sul­ta­tet 3-2.

»Det er sva­ert at si­ge, hvor­for det er så­dan. Det kan godt skyl­des mang­len­de kon­cen­tra­tion i vis­se de­le af spil­let. Det er uden tvivl et ele­ment, vi skal ar­bej­de med, så det ik­ke sker igen«.

Hvis I måt­te nø­jes med at få et en­kelt po­int

Vi ta­ger til Dan­mark for at få 3 po­int Ka­mil Glik

ud af kam­pen i Par­ken, vil­le det så va­e­re godt nok?

»Uaf­gjort vil­le ik­ke va­e­re et dår­ligt re­sul­tat. Men vi vil va­e­re et top­hold, og det me­ner vi, vi er, og der­for er vi nødt til at spil­le kam­pen i Kø­ben­havn med den tro, hvis vi skal vin­de. Det er den indstil­ling, vi ta­ger med os, når vi tra­e­der ind på ba­nen. Vi ta­ger til Dan­mark for at få 3 po­int«.

SELVTILLID. Ka­mil Glik er en af de do­mi­ne­ren­de skik­kel­ser på det pol­ske lands­hold. Han si­ger, at Po­len går ef­ter al­le 3 po­int i Par­ken. Ar­kiv­fo­to: Da­ve Thomp­son/AP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.