Sport­s­døg­net: Chris Froo­me ud­byg­ger sin fø­ring

Lyng­by hen­ter spil­ler til midt­ba­nen i den tjek­ki­ske klub Spar­ta Prag.

Politiken - - SPORT - CARSTEN GODTFREDSEN HEN­RIK BRAAD JA­COB­SEN hen­rik.ja­cob­sen@pol.dk

Cyk­ling: Mi­gu­el Án­gel López (Asta­na) kør­te en af kar­ri­e­rens stør­ste sej­re ind på me­rit­lis­ten, da han vandt den hår­de 11. eta­pe af Vu­el­ta a Es­paña. Et par ki­lo­me­ter fra mål på den af­slut­ten­de stig­ning ryk­ke­de den 23-åri­ge co­lom­bi­a­ner fra før­en­de Chris Froo­me (Sky) og Vin­cen­zo Ni­ba­li (Ba­hrain-Me­ri­da) og kom ale­ne til mål med et for­spring på 14 se­kun­der. Froo­me slut­te­de som to­er for­an Ni­ba­li, og bri­ten ud­byg­ge­de sin fø­ring, da hans na­er­me­ste kon­kur­ren­ter blev sat tid­li­ge­re. Ni­ba­li er nu num­mer to, 1 mi­nut og 19 se­kun­der ef­ter Froo­me.

Fod­bold: Med blot 5 po­int ef­ter 7 kam­pe har bron­ze­vin­der­ne fra Lyng­by få­et en skidt start på Su­per­liga­en. Til at aen­dre på det har klub­ben ons­dag hen­tet en ny of­fen­siv midt­ba­ne­spil­ler til klub­ben. På sin hjem­mesi­de op­ly­ser Lyng­by, at man har hen­tet Hero­lind Sha­la fra Ko­so­vo, som kom­mer til fra Spar­ta Prag. Han har dog va­e­ret ud­le­jet de se­ne­ste sa­e­so­ner. Sha­la har få­et en kon­trakt frem til ud­gan­gen af 2019.

Fod­bold: Ar­se­nal har ons­dag ven­stre­ba­ck­en Ki­e­ran Gi­bbs til Pre­mi­er Le­agu­e­ri­va­len West Bromwich Al­bion. Iføl­ge Sky har Gi­bbs ko­stet 7 mil­li­o­ner pund (56 mil­li­o­ner kro­ner). Gi­bbs, der har spil­let 10 land­skam­pe for Eng­land, har få­et en fi­re­årig kon­trakt og får trø­je num­mer 3 hos West Bromwich. 27-åri­ge Gi­bbs har spil­let for Ar­se­nal, si­den han var 14 år, og han fik de­but for Lon­don-klub­ben i 2007.

Fod­bold: Sel­ska­bet bag Sil­ke­borg pra­e­sen­te­re­de ons­dag et flot regn­skab for før­ste hal­vår af 2017 med et over­skud på 9,6 mil­li­o­ner kro­ner, der sva­rer til for­vent­nin­ger­ne. Over­skud­det skyl­des dog ik­ke drif­ten af fod­bold­hol­det, som gi­ver et un­der­skud på 4,3 mil­li­o­ner kro­ner. Det er sel­ska­bets in­ve­ste­rings­ejen­dom­me, som gi­ver et over­skud på 15,6 mil­li­o­ner, der red­der regn­ska­bet og me­re til. Der­u­d­over har klub­bens tid­li­ge­re salg af Kas­per Dol­berg og­så bi­dra­get til de sor­te tal på bund­linj­en. Lands­holds­an­gri­be­ren, der tid­li­ge­re har spil­let i Sil­ke­borg, har via si­ne pra­e­sta­tio­ner for Ajax gi­vet den jy­ske klub op imod 1 mil­li­on kro­ner.

Is­ho­ck­ey: Her­lev Eag­les har va­e­ret øko­no­misk ud­for­dret af svin­gen­de sponsoraf­ta­ler og sport­s­li­ge re­sul­ta­ter de se­ne­ste år. Og nu har Her­lev søgt om en re­kon­struk­tion ved Sø- og Han­dels­ret­ten for at red­de sig, op­ly­ser is­ho­ck­ey­klub­ben. »De al­min­de­li­ge kre­di­to­rer i Her­lev Eag­les har sam­men med Dan­marks Is­ho­ck­ey Uni­on al­le­re­de til­ken­de­gi­vet at vil­le støt­te en red­nings­ak­tion af Her­lev Eag­les. Her­lev Eag­les er sam­ti­dig i en po­si­tiv di­a­log med Skat for gen­nem­fø­rel­se af den en­de­li­ge re­kon­struk­tion«, skri­ver klub­ben på sin hjem­mesi­de. Red­nin­gen in­de­ba­e­rer, at kre­di­to­rer­ne kun vil mod­ta­ge 25 pro­cent af de­res til­go­de­ha­ven­der, forta­el­ler be­sty­rel­ses­for­mand Ni­co­lai Flindt.

Cyk­ling: Land­stra­e­ner An­ders Lund har sat nav­ne på to af de seks mand­li­ge ryt­te­re, der skal for­sø­ge at sik­re et godt dansk re­sul­tat ved VM i Ber­gen om min­dre end en må­ned.

An­ders Lund har valgt at ud­ta­ge sid­ste års vin­der af PostNord Dan­mark Rundt, Michael Val­gren, og Magnus Cort, der vandt to eta­per i sid­ste års Vu­el­ta a Es­paña, til det hår­de linje­løb på Nor­ges ve­st­kyst. Land­stra­e­ne­ren ud­ta­ger de sid­ste fi­re ryt­te­re til ma­en­de­nes linje­løb og den sid­ste en­kelt­start­s­ryt­ter ef­ter af­slut­nin­gen af Vu­el­ta­en.

Ten­nis: Top­se­e­de­de Ra­fa­el Na­dal har ik­ke få­et den bed­ste hardcour­t­op­takt til US Open, og det kun­ne i den grad ses i 1. sa­et mod ser­bi­ske Dus­an La­jovic nat­ten til ons­dag dansk tid. Den span­ske fa­vo­rit var ru­sten, han tø­ve­de, hav­de be­sva­er med tem­po­et, og han be­nyt­te­de slet ik­ke sig­na­tursla­get med for­hån­den op langs linj­en. Al­li­ge­vel fik han via sin enor­me ru­ti­ne he­vet før­ste sa­et hjem, og der­ef­ter var der me­re Na­dal over re­sten af 1. run­de-op­gø­ret. Na­dal vandt 7-6, 6-2, 6-2.

Ten­nis: USA’s Ma­di­son Keys er ef­ter pro­ble­mer med ska­der på vej til­ba­ge til tid­li­ge­re hø­je ni­veau, og nat­ten til ons­dag dansk tid skaf­fe­de hun sig ad­gang til US Opens 2. run­de. Det ske­te ved at be­sej­re bel­gi­ske Eli­se Mer­tens 6-3, 7-6.

Di­rek­te sport i tv

TV 2 Sport

15.00 Cyk­ling: La Vu­el­ta - 12. eta­pe 18.50 Is­ho­ck­ey: Es­b­jerg-HV71

TV3 Sport 1

02.45 Fod­bold: Bra­si­li­en-Ecu­a­dor TV3 Sport 2

20.30 Hånd­bold: Han­nover-Flens­burg (m)

23.00 Fod­bold: Ve­nezu­ela-Co­lom­bia 01.00 Fod­bold: Uru­gu­ay-Ar­gen­ti­na 04.15 Fod­bold: Peru-Bo­li­via

6'eren

20.45 Fod­bold: Frank­rig-Hol­land Ca­nal9

20.45 Fod­bold: Bul­ga­ri­en-Sve­ri­ge Eu­rosport

15.00 Cyk­ling: Vu­el­ta a Es­paña 18.00 Ten­nis: US Open

Eu­rosport 2

05.00 Ten­nis: US Open

19.00 Ten­nis: US Open

20.45 Fod­bold: Portu­gal-Fa­e­rø­er­ne 22.40 Ten­nis: US Open

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.