INVASIV STUEPLANTE TRUER FAELLEDENS NA­TUR

Politiken - - BAGSIDEN -

En hidtil uset plan­te er duk­ket op på Ama­ger Fa­el­led. Det dre­jer sig om den nord­jy­ske stueplante (plan­tus do­mesti­cus al­bur­gen­sis), som kan ud­vik­le sig til en trus­sel for den øv­ri­ge ve­ge­ta­tion i om­rå­det:

»Der er ta­le om en invasiv art, hvis ind­virk­ning på det ek­si­ste­ren­de mil­jø vi slet ik­ke ken­der. Vil den nord­jy­ske stueplante for ek­sem­pel fortra­en­ge den skal­les­ma­ek­ken­de mi­mo­se, den bre­drø­ve­de ba­er­mis­pel el­ler den tyk­ho­ve­de lu­se­pu­ster fra Ama­ger Fa­el­led? Vi ved det ik­ke, men mu­lig­he­den er til ste­de, og vi ri­si­ke­rer un­der al­le om­sta­en­dig­he­der, at der vok­ser stu­e­plan­ter op over det he­le, hvis vi ik­ke sa­et­ter ind over for fa­eno­me­net med det sam­me«, si­ger lek­tor Dit­lev Tam­borg fra In­sti­tut for Eks­pan­siv Bo­ta­nik ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.