Ud med Pe­ter von Schol­ten – ind med sla­ved­ren­gen Oly

Na­tio­nal­mu­se­et åb­ner ny per­ma­nent ud­stil­ling om Dan­marks ko­lo­ni­hi­sto­rie, hvor bå­de Guld­ky­sten, Tran­ke­bar, Grøn­land og Dansk Vestin­di­en er sam­let. Vi skal iden­ti­fi­ce­re os med de men­ne­sker, som ko­lo­ni­ti­den på­vir­ke­de, mens de gam­le hel­te og vel­kend­te plan­che

Politiken - - KULTUR - CAMILLA STOCKMANN

Vi kan hi­sto­ri­en i søv­ne: Pe­ter von Schol­ten fri­gav sla­ver­ne i Dansk Vestin­di­en og hur­ra, han er en af vor eg­ne, en rig­tig gut­ter­mand. Hi­sto­ri­en om ko­lo­ni­ti­den har her til lands na­er­mest va­e­ret iden­tisk med den dan­ske ge­ne­ralg­u­ver­nørs be­drif­ter, og det var ham, der hav­de hel­te­rol­len i det sva­e­re ka­pi­tel af vo­res na­tio­nal­forta­el­ling.

Men når Na­tio­nal­mu­se­et 13. ok­to­ber slår dø­re­ne op til ud­stil­lin­gen ’Stem­mer fra ko­lo­ni­er­ne’, må man le­de for­ga­e­ves ef­ter von Schol­ten.

»I Vestin­di­en har man en an­den ud­la­eg­ning af hi­sto­ri­en. Der­ov­re la­e­rer man, at de sla­ve­gjor­te folk selv tog de­res fri­hed un­der op­rø­ret i 1848 un­der le­del­se af Mo­ses Gott­lieb (og­så kal­det ge­ne­ral Bud­dhoe, red.), mens Pe­ter von Schol­ten gjor­de, hvad han var nødt til«, si­ger se­ni­o­r­for­sker og mu­se­ums­in­spek­tør Mil­le Ga­bri­el.

Hun er ved at fa­er­dig­gø­re ar­bej­det med den nye ud­stil­ling, som kom­mer til at fav­ne de fi­re tid­li­ge­re dan­ske ko­lo­ni­er i Vestin­di­en, In­di­en, Vestafri­ka og Grøn­land. Den gi­ver stem­me til 34 men­ne­sker, som al­le fik en ska­eb­ne, der var flet­tet ind i den dan­ske ko­lo­ni­hi­sto­rie. Der­med får ga­ester­ne au­ten­ti­ske vid­nes­byrd om li­vet for ek­sem­pel­vis sla­ve­hand­le­ren, sa­el­fan­ge­ren, marksla­ven, op­rø­re­ren og det congo­le­si­ske barn.

»Det men­ne­ske­li­ge per­spek­tiv gør det nem­me­re for os at iden­ti­fi­ce­re os. Det gør det mu­ligt at re­flek­te­re over det, som ik­ke må gen­ta­ge sig. For vi skal la­e­re af hi­sto­ri­en«, si­ger Mil­le Ga­bri­el.

I den del af ud­stil­lin­gen, der er vi­et til den tran­sat­lan­ti­ske sla­ve­han­del, vil man hø­re en dren­ge­stem­me forta­el­le sin hi­sto­rie.

»Mit rig­ti­ge navn er Oly. Jeg er 10 år. Pra­e­sten si­ger, at jeg ik­ke har langt igen …«, be­gyn­der han.

Den sla­ve­gjor­te drengs forta­el­ling blev nedskre­vet af en mis­sio­na­er fra Brødre­me­nig­he­den i 1736, kort før dren­gen dø­de af syg­dom, og forta­el­lin­gen er til ud­stil­lin­gen ble­vet sprog­ligt mo­der­ni­se­ret og dra­ma­ti­se­ret. Oly var op­rin­de­lig fra lo­ango­stam­men i Congo, hvor han i en al­der af 7-8 år var ble­vet ta­get til fan­ge for at bli­ve sej­let til Dansk Vestin­di­en.

»Jeg kend­te al­le i lands­by­en. Jeg hav­de min mor, min far og bror. Der var rart. Men så en nat. Så kom de. Ma­en­de­ne. De an­greb. Der var for­vir­ring. Vi prø­ve­de at kom­me va­ek, men plud­se­lig kun­ne jeg ik­ke fin­de min far og bror. Jeg løb, men blev ind­hen­tet«, fort­sa­et­ter bar­net.

Ved ky­sten blev han sej­let ud til et stort skib og lagt i la­sten med fle­re hund­re­de til­fan­ge­tag­ne men­ne­sker.

»Jeg hu­sker rej­sen som det va­er­ste, jeg har prø­vet. Stan­ken, sul­ten, syg­dom­me­ne. Grå­den, fryg­ten. Jeg kend­te ik­ke no­gen. Sav­ne­de min far og bror. Min lands­by. Jeg gra­ed på he­le tu­ren«.

Bar­net på kaj­en

Vi be­fin­der os på mu­se­et blandt fle­re af de gen­stan­de, der skal ud­stil­les. Mil­le Ga­bri­el løf­ter et styk­ke sy­re­frit sil­ke­pa­pir, og til sy­ne kom­mer en afri­kansk bør­ne­d­ragt i Olys stør­rel­se fra 1800-tal­let, som har til­hørt et na­bo­folk.

»Vi bru­ger Olys øjen­vid­ne­be­ret­ning, drag­ten og le­ge­tøj til at forta­el­le den hi­sto­rie, som, sy­nes jeg selv, er den al­ler­sva­e­re­ste: nem­lig hi­sto­ri­en om den tran­sat­lan­ti­ske sla­ve­han­del. Vi ken­der de ske­ma­ti­ske teg­nin­ger af sla­ver, der lig­ger pak­ket i ski­be, og de gør stort ind­tryk, og al­li­ge­vel sy­nes jeg ik­ke, at de men­ne­ske­li­ge kon­se­kven­ser, mag­tes­løs­he­den, kom­mer til ud­tryk. Men når man hø­rer det en­kel­te men­ne­skes vid­nes­byrd, for­står man, at de her men­ne­sker har mi­stet alt, at de ik­ke ved, hvad der ven­ter dem, el­ler hvad der er sket med de­res fa­mi­lie, og at bør­ne­ne er ble­vet re­vet va­ek fra de­res barn­dom. De kan ik­ke kom­mu­ni­ke­re med dem, der lig­ger ved si­den af, for de er fra for­skel­li­ge stam­mer og ta­ler for­skel­li­ge sprog«, si­ger Mil­le Ga­bri­el.

I ko­lo­ni­ud­stil­lin­gen vil vi til gen­ga­eld ik­ke se plan­cher om suk­ker, sil­ke, kryd­de­ri­er og sejl­ru­ter, og hvor me­get ski­be­ne var la­stet med. Den be­ska­ef­ti­ger sig ik­ke med han­del og res­sour­cer, men in­si­ste­rer på in­di­vi­dets forta­el­ling he­le vej­en: Oly, der blev købt af ty­ske mis­sio­na­e­rer, for­di de så ham stå og gra­e­de på kaj­en på Sankt Tho­mas. Den 5-åri­ge dan­ske pi­ge Nan­na, der blev skjult un­der sen­gen af sin ve­stin­di­ske bar­nepi­ge, da ar­bej­dero­p­rø­ret i 1878 nå­e­de fora­el­dre­nes plan­ta­ge. Og Qu­e­en Mary, en cen­tral skik­kel­se i det­te op­rør, som blev sendt i kvin­de­fa­engs­let på Chri­sti­ans­havn og i dag hyl­des i en sang, som

Jeg hu­sker rej­sen som det va­er­ste, jeg har prø­vet. Stan­ken, sul­ten, syg­dom­me­ne. Grå­den, fryg­ten Oly, sla­ved­reng, 7-8 år

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.