Et af de stør­ste jø­di­ske kunstva­er­ker fra ho­lo­caust bli­ver ud­stil­let i Am­ster­dam

Politiken - - KULTUR - Tor­ben.ben­ner@pol.dk

Ud­stil­ling. Blot ot­te må­ne­der før hun selv blev dra­ebt i kon­cen­tra­tions­lej­ren Aus­chwitz i 1943, tog kunst­ne­ren og for­fat­te­ren Char­lot­te Sa­la­mon li­vet af sin mor­far. I et 35 si­der langt brev, der først blev of­fent­ligt kendt i 2015, be­skrev hun, hvor­dan hun for­gif­te­de ham med en om­e­let og end­da teg­ne­de ham, mens han dø­de. Om det er sandt, el­ler om bre­vet og teg­nin­ger­ne er en del af hen­des kunstva­erk, er der in­gen, der fin­der ud af. Men Char­lot­te Sa­la­mons va­erk ’Li­fe? Or The­a­tre? A Play With Mu­sic’ an­ses for va­e­re et af de vig­tig­ste jø­di­ske kunstva­er­ker skabt un­der ho­lo­caust. Det be­står af 800 me­get per­son­li­ge gou­a­che-ma­le­ri­er og an­ses for at va­e­re et af de tid­lig­ste ek­semp­ler på en grap­hic novel.

Nu bli­ver det for før­ste gang no­gen­sin­de ud­stil­let i sin hel­hed, skri­ver Art­net. Det sker på Jø­disk Hi­sto­risk Mu­se­um i Am­ster­dam i an­led­ning af den tyskjø­di­ske kunst­ners 100-års fød­sels­dag. »Jeg sy­nes, det er et af de stør­ste kunstva­er­ker«, si­ger ku­ra­tor Mirjam Knot­ter til Art­net.

Il­lu­stra­tion:Char­lot­te Sa­lo­mon

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.