Fle­re bej­ler til net­lek­si­kon

Politiken - - KULTUR - Jmf@pol.dk

Bø­ger. Gyl­den­dal vil ik­ke la­en­ge­re vi­dere­fø­re den di­gi­ta­le ud­ga­ve af Den Sto­re Dan­ske En­cykl­o­pa­e­di, med­del­te for­la­get i sid­ste uge. Til gen­ga­eld er der fle­re an­dre, som ger­ne vil lø­se op­ga­ven. For­la­get har få­et hen­ven­del­ser fra en ra­ek­ke in­ter­es­se­re­de unavn­giv­ne »ak­tø­rer«, op­ly­ser Gyl­den­dal i en pres­se­med­del­el­se.

En af de in­ter­es­se­re­de er et an­det stort dansk for­lag, Lind­hardt og Ring­hof. Til Po­li­ti­ken si­ger for­la­gets di­rek­tør, Lars Bo­es­gaard, at det er en »skan­da­le«, hvis net­lek­si­ko­net smi­des i skral­des­pan­den.

»Hvis Gyl­den­dal sag­de va­ers­go at ta­ge det, vil­le jeg ger­ne la­de Lind­hardt og Ring­hof un­der­sø­ge mu­lig­he­der­ne for at op­ret­hol­de hjem­mesi­den«, si­ger han.

Be­slut­nin­gen om at luk­ke lek­si­ko­nets di­gi­ta­le ud­ga­ve er iføl­ge Gyl­den­dal truf­fet ef­ter fle­re år, hvor net­ver­sio­nen af en­cykl­o­pa­e­di­en har ko­stet for­lags­kon­cer­nen et »mil­li­onun­der­skud«.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.