Ar­ki­tek­ter eks­pe­ri­men­te­rer med bro­er, ka­em­pe­ter­ras­ser og vand­fald i Aar­hus

Ve­je, der ik­ke be­hø­ver at en­de blindt, el­ler håb­lø­se hav­ne­a­re­a­ler, der plud­se­lig bli­ver til sol­ter­ras­ser. Aar­hus Festu­ge kan bru­ges til at eks­pe­ri­men­te­re med by­ud­vik­ling.

Politiken - - KULTUR - AN­NE BECH-DANIELSEN

En sort­kla­edt fransk ar­ki­tekt ven­ter med en cy­kel ude ved det yder­ste fyrtårn på Aar­hus Ø. »Vej­en en­der her. Det er en blind vej. Og så al­li­ge­vel«, si­ger Ido Avis­sar pa­rat til en cy­kel­tur rundt mel­lem de ot­te så­kald­te Har­bour Mag­nets el­ler hav­ne­mag­ne­ter, som hans pa­ri­si­ske teg­ne­stue, List, samt en ita­li­ensk og en ja­pansk ar­ki­tekt har op­stil­let for Aar­hus Festu­ge og Aar­hus 2017.

Mag­ne­ter­ne er ik­ke fy­si­ske mag­ne­ter, men mid­ler­ti­di­ge pej­le­ma­er­ker og ter­ras­ser el­ler sce­ner, der skal til­tra­ek­ke folk.

»Mag­ne­ter til­tra­ek­ker, og vi vil ger­ne tra­ek­ke folk her­ned og få dem til at se de­res by fra nye si­der. Sam­ti­dig le­ger vi med ska­la: Aar­hus Ø er holdt i en me­get stor ska­la, hvor det er sva­ert at over­skue, hvor­dan man kom­mer fra et sted til et an­det. Vi for­sø­ger at sam­le«, si­ger ar­ki­tek­ten, som har gi­vet sig i kast med en by­del, som stra­ek­ker sig fra de nye hav­ne­be­bo­el­ser i nord ind til Mel­le­mar­men over for Dokk1.

En festu­ge er den op­lag­te are­na for eks­pe­ri­men­ter med byrum, si­ger han. Spør­ger man for­sker og lek­tor på Kun­sta­ka­de­miets Ar­ki­tekt­sko­le Bo­ris Br­or­mann Jensen – som og­så in­di­mel­lem an­mel­der ar­ki­tek­tur i Po­li­ti­ken – har han sam­me op­fat­tel­se. Gen­nem fle­re år har han fulgt Aar­hus Festu­ges for­søg på at gø­re by­en til ar­ki­tek­to­nisk la­bo­ra­to­ri­um, hvor man op­stil­ler mid­ler­ti­dig ar­ki­tek­tur for at vi­se, hvad man kun­ne gø­re, hvis en vej blev luk­ket her, el­ler en ba­enk blev sat op her.

»Festu­gen har be­vidst brugt mid­ler­ti­dig byrums­ar­ki­tek­tur som bra­ekjern ind i ta­bu­er og for­bud, og det har haft ko­los­sal be­tyd­ning for folks for­stå­el­se af by­en og dens mu­lig­he­der«, si­ger han.

»Man kan ska­be no­get, som vil­le bli­ve pil­let ned straks, hvis det ik­ke var festu­ge. På den må­de har man gi­vet folk lov til at op­le­ve de­res by på en helt ny må­de«, si­ger Bo­ris Br­or­mann Jensen, som blandt an­det frem­ha­e­ver et tid­li­ge­re festu­ge­eks­pe­ri­ment med to by­par­ker mel­lem rå­d­hu­set og Mu­sik­hu­set i Aar­hus. Nor­malt er par­ker­ne skå­ret over af en tra­fi­ke­ret vej. Festu­gen har prø­vet at luk­ke af for bi­ler:

»Og folk kan se, at ste­det plud­se­lig aen­drer ka­rak­ter. Nye men­ne­sker og ad­fa­erds­møn­stre ind­ta­ger rum­me­ne, og spi­ren­de subkul­tur får en sce­ne, når man bry­der med det her uud­tal­te mid­delklas­se­tyran­ni, som el­lers her­sker«.

Aar­hus byg­ger og byg­ger, og ind­byg­ger­ne ef­ter­spør­ger na­tur

Stig L. An­der­s­son, ar­ki­tekt

Hvid he­li­um­bal­lon

Til­ba­ge på hav­nen vi­ser Ido Avis­sar, hvor­dan en ba­enk fø­rer hen til lystbå­de­hav­nens rø­de fyrtårn. Teg­ne­stu­en har op­ført et par mid­ler­ti­di­ge an­løbs­bro­er på hver si­de af ind­sej­lin­gen, så man i hvert fald te­o­re­tisk kan sej­le over til land­si­den med det grøn­ne fyrtårn.

»Der er ba­re 15 me­ter der­over, og det ta­ger få se­kun­der at sej­le, men det ta­ger en ti­me at gå uden om. Vej­en en­der blindt, men vi vi­ser, at der kun­ne ske no­get me­re«, si­ger ar­ki­tek­ten, in­den vi cyk­ler ud til na­e­ste mag­net: En stor, lysende hvid he­li­um­bal­lon, der sva­e­ver 9 me­ter over lang­di­stan­cesvøm­mer­nes øve­ba­ne. På sel­ve ba­de­bro­en har List fast­mon­te­ret lig­ge­sto­le med ud­sigt til fa­er­ger, Kat­te­gat, hvi­de sejl og sko­ven nord for Aar­hus.

En tred­je mag­net ud­gø­res af en gi­gan­tisk fli­se­belagt stå­l­ter­ras­se, der sva­e­ver som en rund plat­form over et halvt over­svøm­met in­gen­mandsland. Et over­set sted – men nu kom­mer folk og ser by og bugt fra en ny si­de, me­ner ar­ki­tek­ten.

På mo­len yderst ved Bas­sin 7 er lyst­fi­sker­ne vant til at ka­ste li­ner ud for sig

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.