FAK­TA

For­søgs­ar­ki­tek­tur

Politiken - - KULTUR - An­ne.bech@pol.dk

Mest om­tal­te for­søg på at aen­dre Aar­hus i festu­gen er den mid­ler­ti­di­ge skov på Sto­re Torv i 2010. Folk holdt pi­c­nic på en nor­malt for­bla­est plads. I 2012 af­spa­er­re­de festu­gen al tra­fik mel­lem rå­d­hu­set og mu­sik­hu­set for at vi­se, at to par­ker kan bli­ve én. I 2014 om­dan­ne­de manBa­ne­gårds­plad­sen til en ro­lig plads. I år er der bl.a. op­ført et ot­te me­ter højt vand­fald på Vester­bro Torv. selv. I festu­gen har List op­byg­get et mid­ler­ti­digt fril­uft­ste­a­ter med rund­bord­s­dis­kus­sio­ner. På øver­ste ra­ek­ke lig­ger sy­vot­te hvi­de hat­te, hver af dem en tro ko­pi af top­pen på fyrtår­net ved si­den af, og da Ido Avis­sar ta­ger en hat på og span­ku­le­rer rundt bag te­a­trets mid­ler­ti­di­ge bag­va­eg, er kun hat­ten syn­lig: Det ser ud, som om fyrtår­net be­va­e­ger sig.

Der sker og­så no­get ude om­kring den hø­je blå hav­ne­kran, ’Big Blue Bird’, som den hed­der, når den er en mag­net. Med lidt god vil­je sy­nes den blå fugl at la­e­ne sig ind over en rund tra­e­fug­le­re­de op­pe på nog­le con­tai­ne­re. Re­den er en af­ska­er­met ter­ras­se, hvor man kan fyl­de ho­ve­d­et med in­tet an­det end høj blå kran og høj blå him­mel. Ik­ke så langt her­fra har ar­ki­tek­ter­ne in­stal­le­ret fril­ufts­bi­o­graf. Sam­me af­ten er de mid­ler­ti­di­ge la­e­ne­sto­le­ra­ek­ker op­ta­get: Lars von Tri­ers ’Bre­aking the Wa­ve’ af­spil­les på­rå la­ger­hal.

Mid­ler­ti­digt vand­fald

Og­så i by­mid­ten eks­pe­ri­men­ter festu­gen. Hver af­ten pro­ji­ce­res bil­le­der ned på Bis­pe­torvs bro­sten, som ly­ser op med et far­ve­bad af dan­sen­de or­ki­de­er og val­mu­er. To år­gan­ge af ar­ki­tekt­stu­de­ren­de har møb­le­ret den over­se­te Ven­ne­lyst­park om til uden­dørs ud­stil­ling om ba­e­re­dyg­tig ar­ki­tek­tur i re­gio­nen. Men festu­gens mest om­tal­te over­ra­skel­se får man på Vester­bro Torv, der til dag­lig er et us­kønt rod af bus­ser og par­ke­rings­plad­ser. I den­ne uge er her et vand­fald, 8 me­ter højt. Og man ram­mes på lang af­stand af den bru­sen­de lyd af vand, som fal­der fra en lil­le ha­ve øverst på et stil­lads.

»Aar­hus byg­ger og byg­ger, og ind­byg­ger­ne ef­ter­spør­ger na­tur, men der lev­nes sta­dig min­dre plads til na­tu­ro­p­le­vel­ser«, si­ger ar­ki­tekt Stig L. An­der­s­son, som med sin teg­ne­stue SLA står bag pro­jek­tet.

Som an­dre by­er slås Aar­hus med kli­ma­for­an­drin­ger og regn, der ik­ke kan le­des va­ek. Det mid­ler­ti­di­ge vand­fald ud­stik­ker en vej, og sam­ti­dig får be­bo­er­ne den na­tur, de ef­ter­ly­ser, si­ger Stig L. An­der­s­son.

»In­gen hav­de fo­re­stil­let sig po­esi på Vester­bro Torv. Det får de så nu«.

Der er dog og­så fald­gru­ber ved la­bo­ra­to­ri­e­for­søg i ska­la 1:1, un­der­stre­ger ar­ki­tek­tur­for­sker Bo­ris Br­or­mann Jensen.

»Der er ved at bre­de sig en ma­et­hed over for pal­le­møb­ler. Når det skal va­e­re mid­ler­ti­digt, skal det va­e­re bil­ligt, og der bli­ver lidt pa­pir­dug og pap­tal­ler­ken over det«.

Han fo­re­slår, at festi­va­ler og by­fe­ster lå­ner mid­ler­ti­di­ge by­møb­ler af hin­an­den. Og så ap­pel­le­rer han til ’la­bo­ra­to­ri­e­che­fern’: »Det, der vir­ker, er det, der hol­der en vis kva­li­tet, og det ko­ster alt­så pen­ge«.

SAMSPIL. En te­a­ter­va­eg og hvi­de hat­te gi­ver en il­lu­sion af, at fyrtår­nets top på Aar­hus Havn be­va­e­ger sig, når folk ta­ger dem på. Øverst den enor­me hav­ne­kran. Fo­tos: Kå­re Vie­mo­se

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.