Tri­ne Dyr­holm ud­fol­der kult­fi­gu­ren Ni­co

På film­festi­va­len i Ve­ne­dig, som åb­ne­de i går, har den dan­ske sku­e­spil­ler Tri­ne Dyr­holm en af kar­ri­e­rens helt sto­re ud­for­drin­ger i rol­len som det gå­de­ful­de og tragi­ske ty­ske ro­ck-ikon Ni­co i fil­men ’Ni­co 1988’.

Politiken - - KULTUR - KIM SKOTTE, VE­NE­DIG kim.skotte@pol.dk

Selv om der ik­ke er dan­ske film i ho­ved­kon­kur­ren­cen på årets film­festi­val i Ve­ne­dig, sa­et­ter dan­ske film­folk al­li­ge­vel de­res mas­si­ve pra­eg på den 74. festi­val.

Al­le­re­de i luft­hav­nen mø­der jeg Tri­ne Dyr­holm, og i fly­et sid­der fo­to­gra­fen Dan Laust­sen på sa­e­det bag mig. Dyr­holm spil­ler det ty­ske ro­ck-ikon Ni­co i Sus­an­na Nic­ci­a­rel­lis ’Ni­co 1988’, mens mester­fo­to­graf Laust­sen er an­svar­lig for bil­ledsi­den i Gu­il­ler­mo del Tor­os kon­kur­ren­ce­film ’The Sha­pe of Wa­ter’.

Og­så Pi­lou As­ba­ek er på vej til Ve­ne­dig, og i na­e­ste uge er An­ni­ka Bergs dan­ske film ’Team Hur­ri­ca­ne’ med i Kri­ti­keru­gens ho­ved­pro­gram. Og ho­ved­kon­kur­ren­cen åb­ner med Ale­xan­der Pay­nes sci­fi-ko­me­die ’Down­sizing’, hvor Sø­ren Pil­mark har en rol­le som norsk vi­den­skabs­mand. Ni­els Pagh An­der­sen har en an­der­le­des helt cen­tral rol­le som klip­per på ’Hu­man Flow’ – den ver­dens­be­røm­te ki­ne­si­ske kunst­ner Ai Weiweis epi­ske do­ku­men­tar­film om ver­dens flygt­nin­ge.

Sort­hå­ret, an­lø­ben, på her­o­in

Men først ga­el­der det åb­nings­fil­men i si­de­kon­kur­ren­cen Orizon­ti, hvor Tri­ne Dyr­holm har den alt­do­mi­ne­ren­de ho­ved­rol­le som den be­røm­te ty­ske san­ge­r­in­de Ni­co fra Vel­vet Un­der­gro­und an­ført af Lou Re­ed og Jo­hn Ca­le. I 1968-Øst­ky­stens dy­stre, stø­jen­de og pi­skes­ma­el­den­de mod­styk­ke til Vest­ky­stens blom­ster­børn.

Man kun­ne sag­tens fo­re­stil­le sig Tri­ne Dyr­holm som det bil­leds­køn­ne, blon­de teu­ton­ske ikon, men det er en ae­l­dre inkar­na­tion, det ga­el­der i ’Ni­co 1988’. Nic­ci­a­rel­li og Dyr­holm teg­ner et na­er­gå­en­de og be­va­e­gen­de po­rtra­et ty­ve år ef­ter det vil­de ram­pe­lys:

En sort­hå­ret og an­lø­ben Ni­co på her­o­in, der midt i ka­os ka­em­per for at fin­de en form for for­løs­ning på sit tu­mul­ta­ri­ske liv og gen­op­ta­ger for­bin­del­sen til sin bortadop­te­re­de søn Ari.

No­get af en ud­for­dring, in­drøm­mer Tri­ne Dyr­holm blankt.

En ita­li­ensk pro­du­cer, som hun la­er­te at ken­de un­der ind­spil­nin­gen af Sus­an­ne Bi­ers ’Den skal­de­de fri­sør’ sat­te hen­de i for­bin­del­se med fil­mens in­struk­tør, Sus­an­na Nic­ci­a­rel­li.

»Jeg så lidt na­er­me­re på hen­des ting og syn­tes, det var en ut­ro­lig in­ter­es­sant in­struk­tør, så jeg sag­de ja«.

»Jeg hav­de over­ho­ve­det ik­ke no­get for­hold til Ni­co«, in­drøm­mer hun.

»Alt­så jeg vid­ste, hvem hun var, og at hun hav­de sun­get med Vel­vet Un­der­gro­und, men ik­ke me­get der­u­d­over, så jeg gik i gang med at la­ve no­get re­search«.

Dyr­holm syn­ger ot­te san­ge

Den skul­le va­e­re grun­dig og in­spi­re­ren­de. Ik­ke blot stod Dyr­holm over for den fryg­tind­g­y­den­de op­ga­ve at skul­le po­rtra­et­te­re et ro­ck-ikon af de urør­li­ge, hun skul­le og­så syn­ge med Ni­cos ka­rak­te­ri­sti­ske stem­me, der vel mest pra­e­cist kan rum­mes i sang­tit­len ’My Emp­ty Heart’.

Hun gen­nem­så bl.a. en ra­ek­ke in­ter­viewog kon­cer­t­op­ta­gel­ser med Ni­co og hen­des band fra en Eu­ro­pa-tur­né i 1986. En tur rundt om­kring i Eu­ro­pa, hvor Ni­co ka­em­pe­de for at tra­en­ge for­ti­den i bag­grun­den og få pu­bli­kum og pres­se til at in­ter­es­se­re sig for hen­des so­lo-kar­ri­e­re. Midt i ry­ste­tu­re og ra­se­ri­an­fald.

»Jeg syn­ger ot­te san­ge i fil­men. Det er nog­le san­ge og en lyd, som lig­ger ut­ro­lig langt fra min egen ka­rak­ter«, si­ger Tri­ne Dyr­holm.

»En stor, sort paryk og en dyb stem­me for­an­drer jo vold­somt. Men jeg hå­ber, det hol­der vand!«.

RÅT. I fil­men om Ni­co syn­ger Tri­ne Dyr­holm ot­te san­ge og har en lyd, der lig­ger langt fra hen­des egen ka­rak­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.