Po­e­tisk liv­tag med kla­ver­krop­pens in­dre or­ga­ner

New York-mu­si­ke­ren Syl­vie Cour­voi­si­er le­ve­re­de en in­tens, fra­ek og fest­lig op­le­vel­se ved åb­nin­gen af Fre­edom Mu­sic Festi­val.

Politiken - - KULTUR - CHRI­STI­AN MUNCH-HAN­SEN kul­tur@pol.dk

Først en gam­mel ken­ding i spot­ly­set: Ma­rilyn Ma­zur ale­ne i en krav­le­gård af her­ligt bob­len­de slagtøj. Man har hørt hen­de man­ge gan­ge før og kan ha­ve ten­dens til at over­hø­re, hvor unik en mu­si­kalsk stem­me, hun er.

Men Ma­zur åb­ne­de tirs­dag af­ten årets Fre­edom Mu­sic Festi­val med en li­flig so­lo­kon­cert. Små lyd­forta­el­lin­ger op­stod i Kon­cert­kir­kens rum. Cym­b­ler og gon­ger bru­se­de, køl­ler rul­le­de på skind, bja­el­der og bam­bus ras­le­de i et ka­lej­doskop af ryt­me­møn­stre med as­so­ci­a­tio­ner til ar­kaisk stam­me­dans, høj­ti­de­lig tem­pel­mu­sik, dril­ske abe­stre­ger og dryp­pen­de regn.

Det er må­ske ik­ke så over­ra­sken­de med en festi­val for fri og im­pro­vi­se­ret mu­sik i dis­se år, hvor det eks­pe­ri­men­te­ren­de ud­gør en mar­kant strøm­ning i un­der­grun­den. Ik­ke de­sto min­dre er det et fint pro­gram, Fre­edom Mu­sic Festi­val har stab­let på be­ne­ne.

Festi­va­len, der lan­ce­res for tred­je gang, har den pol­ske kø­ben­hav­ner­bas­sist To­mo Ja­cob­son som pri­mus mo­tor. Den kø­rer frem til og med søn­dag med fo­kus på im­pro­vi­se­ret mu­sik i små kon­stel­la­tio­ner. Men der er og­så ar­tist tal­ks og pa­nel­de­bat – i år om kvin­der i im­pro­vi­se­ret mu­sik – i den lil­le pla­de­bu­tik, In­su­la Mu­sic, på Blå­gårds Plads, samt film­fore­vis­nin­ger i Hu­sets Bi­o­graf.

AFTENENS MEST gi­ven­de mu­si­kal­ske øje­blik­ke op­stod, da den schweizisk­fød­te, men i New York bo­en­de 48-åri­ge pi­a­nist Syl­vie Cour­voi­si­er tog liv­tag med flyg­let ved en in­tens halv ti­mes so­lo­kon­cert. Må­ske va­re­de den la­en­ge­re, men man tab­te in­di­mel­lem for­nem­mel­sen af ti­den in­de i mu­si­kop­le­vel­sens ela­sti­ske rum.

Syl­vie Cour­voi­si­er vi­ste sig som en spa­en­den­de per­for­mer, der har fun­det sin egen vej ned i tan­gen­tu­rets man­ge mu­lig­he­der, her­un­der kla­ver­krop­pens in­dre or­ga­ner af me­ka­nik, stren­ge og ri­b­ber. Po­esi, ener­gi og op­findsom­hed ken­de­teg­ner hen­des gan­ske udad­vend­te ud­tryk. Hun rul­le­de en va­ri­e­ret mu­sik ud, gjort af ja­zzfra­ser og fra­ek­ke løb, klir­ren­de mini­ma­lis­me og an­dre glimt af klas­sisk to­ne­sprog, ato­nalt knur­ren­de bun­dak­kor­der og fest­li­ge clusters med ha­en­der og al­bue.

Men og­så vagtsom­me øje­blik­ke med pau­ser og klir­ren­de stren­ge­ind­mad, pra­e­pa­re­ret med ta­pe el­ler gne­det med filt­køl­ler, som man kry­drer en steg med ur­ter og hvid­løg.

AF­TE­NEN SLUT­TE­DE med duo­kon­cert med Wil­li­am Par­ker og Ha­mid Dra­ke. Den i dag 65-åri­ge Par­ker er en af ve­te­ra­ner­ne på New Yor­ks ’sor­te’ fre­eja­zz-sce­ne og man­den bag den le­gen­da­ri­ske Vi­sion Festi­val, som har kørt i man­ge år på Lower East Man­hat­tan.

Par­ker og Dra­ke ken­der hin­an­den som de­res eg­ne buk­se­lom­mer, men de to var ge­ne­relt en skuf­fel­se, selv­om de gav en bredspek­t­ret op­tra­e­den. Par­ker trak­te­re­de ik­ke blot kon­tra­bas­sen, men og­så en ener­ve­ren­de nord­afri­kansk obo og en gu­em­bri (en ka­mel­huds-bas) samt fløjte.

Og Dra­ke, der er en vir­tuos trom­mesla­ger, be­va­e­ge­de sig og­så ind i den et­ni­ske sfa­e­re, da han istem­te stem­nings­fuld sang – var det i nord­afri­kansk su­fi-tra­di­tion? – og be­her­ske­de en stor, smukt klin­gen­de ram­me­trom­me.

De to hav­de me­get på hjer­te, men var og­så lang tid om at si­ge det. Og in­den den po­e­ti­ske af­slut­ning skul­le vi igen­nem en langstrakt pas­sa­ge med Par­kers grov­kor­ne­de kon­tra­bas over­dø­vet af Dra­kes rul­len­de trom­mer.

Der er fle­re op­le­vel­ser i ven­te på festi­va­len med den ud­tal­te mu­si­kal­ske yt­rings­fri­hed. Og i af­ten, tors­dag, vi­ses to sa­er­li­ge film i Hu­sets Bi­o­graf, nem­lig ’The Bre­ath Cour­ses Through Us’ om New York Art Qu­ar­tet (med le­gen­da­ri­ske dan­ske Jo­hn Tchi­cai) og ‘Ri­sing To­nes Cross’ om 1980’er­nes fre­eja­zz-sce­ne i New York.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.