Ny ope­ra brin­ger os ta­et på ae­g­te­man­den og el­ske­ren Darwin FAK­TA

Aar­hus Som­mero­pe­ras bi­drag til ’Ori­gins2017’ stil­ler skar­pt på man­den bag vi­den­skabs­man­den. Ori­gins2017

Politiken - - KULTUR - THO­MAS MICHELSEN tho­mas.michelsen@pol.dk

gjor­de klart, at vi har de sam­me for­fa­ed­re, og det blev Darwin, der i mid­ten af 1800tal­let fik ae­ren for op­da­gel­sen af, at na­tur­lig evo­lu­tion er re­sul­tat af ud­va­el­gel­ses­pro­ces­ser, hvor de mest eg­ne­de over­le­ver.

Den en­gel­ske na­tur­vi­den­skabs­mand ka­em­pe­de ik­ke ba­re for en ny for­stå­el­se af ar­ter­nes op­rin­del­se. Han før­te og­så en livslang, in­tens dis­kus­sion med sin hu­stru, Em­ma, som han el­ske­de højt. Hun var kri­sten. Han, deri­mod, hav­de det van­ske­ligt med tan­ken om et liv ef­ter dø­den, som han ik­ke kun­ne fin­de be­vis for, og for­hol­det mel­lem vi­den­skabs­man­den og hans ko­ne er em­net for en ny dansk ope­ra, der når langt med små mid­ler.

KOMPONISTEN NI­ELS Mart­hin­sen har tid­li­ge­re vist, at han kan skri­ve stort og dra­ma­tisk be­va­e­gen­de i Puc­ci­ni-tra­di­tion, når han har ar­bej­det for Den Jy­ske Ope­ra, for ek­sem­pel med den Re­u­mert-be­løn­ne­de ope­ra ’Skrif­te­sto­len’. Men på Aar­hus Som­mero­pe­ras lil­le sce­ne i det hi­sto­ri­ske Hels­in­gør The­a­ter i Den Gam­le By må han nø­jes med lidt slagtøj og en hånd­fuld stry­ge­re.

Med dem ska­ber han et mu­si­kalsk trans­portbånd, som ba­e­rer forta­el­lin­gen om Em­ma og Char­les af sted. Helt ind til ker­nen af de­res for­hold, hvor spørgs­må­let »fjer el­ler olie« fra hen­des mund ty­de­lig­vis hen­ty­der til et vi­talt se­xliv.

Til en be­gyn­del­se mø­der vi par­ret ved dat­te­ren An­nies grav­sted. Sor­gen over det mi­ste­de barn har de til fa­el­les, men ik­ke den fa­ste tro på evig­he­den, og at de dér skal mø­de det dø­de barn igen. Det er et op­lagt ud­gangs­punkt for en forta­el­ling om to men­ne­sker i respekt­fuldt ue­nig di­a­log, der kul­mi­ne­rer, da Darwin får bud om, at en kon­kur­re­ren­de kol­le­ga er klar til at of­fent­lig­gø­re forsk­nings­re­sul­ta­ter, som min­der om Darwins. Han har ar­bej­det så la­en­ge på sin af­hand­ling om ar­ter­nes op­rin­del­se, at han er ved at bli­ve over­ha­let in­denom og mi­ste sin plads i hi­sto­ri­ebø­ger­ne.

Kon­flik­ter fin­des og­så

i mu­sik­ken, mens sce­ner­ne fra et vik­to­ri­ansk ae­g­te­skab ud­spil­les i ro­li­ge land­li­ge om­gi­vel­ser med Darwins ven, bo­ta­ni­ke­ren Jo­seph Hoo­k­er som tred­je­man­den, der sør­ger for, at Darwin ud­for­dres på sin sta­e­dig­hed. Jes­per Mik­kel­sen, som for­ri­ge år var den ene halv­del af Aar­hus Som­mero­pe­ras ko­me­di­esuc­ces ’Pim­pi­no­ne’, syn­ger sig med mat­te­ret klang gen­nem ti­tel­par­ti­et, så vi kom­mer ta­et på for­ske­ren, ae­g­te­man­den og el­ske­ren Darwin, mens Anet­te Bod frem­stil­ler en føl­som, sta­erk Em­ma.

LIBRETTOEN FIN­DES på som­mero­pe­ra­ens hjem­mesi­de, og det er en god ting, for selv om tenoren Mat­hi­as He­de­gaard i ven­nens par­ti er let at for­stå, og­så når komponisten ja­ger ham op i fal­set, er det ik­ke nemt at hø­re, hvad der syn­ges i f.eks. den hym­ni­ske af­slut­nings­sce­ne, hvor ae­g­te­par­ret ny­der en smuk som­mer­af­ten, ef­ter Darwins te­o­ri er of­fent­lig­gjort.

En kvar­tet af un­ge san­ge­re la­eg­ger na­tur­vi­den­ska­be­li­ge brand­bom­ber ind un­der­vejs, og det gi­ver et løft til det mu­sikdra­ma­ti­ske i et kon­ver­sa­tions­styk­ke, der el­lers vir­ker na­e­sten me­re som et sun­get kam­mer­spil end som ’rig­tig ope­ra’. Men det in­ti­me for­mat pas­ser til de fy­si­ske ram­mer på Hels­in­gør The­a­ter, hvor ’Darwin’ som del af pro­jek­tet ’Ori­gins2017’ bå­de Tva­er­fag­ligt kunst-vi­den­skabspro­jekt med bl.a. fored­rag og kon­cer­ter i an­led­ning af Aar­hus Kul­tur­ho­vedstad 2017. Pro­jek­tet om­fat­ter 4 nye va­er­ker af komponisten Ni­els Mart­hin­sen.

28. og 29. sep­tem­ber op­fø­rer Aar­hus Sym­fo­ni­o­r­ke­ster ora­to­ri­et ’Evo­lu­tion!’, og 29. sep­tem­ber er det Aar­hus Ja­zz Or­che­stras tur med ’So­lar Walk’ i Vi­borg.

Kan­ta­ten ’A Uni­ver­se from No­t­hing’ blev op­ført i april af vo­ka­len­sem­blet Gaia og Aar­hus Sin­fo­niet­ta. gi­ver sag­lig op­lys­ning om den be­røm­te na­tur­vi­den­skabs­mand og er en på­min­del­se om det, der og­så be­to­nes i pro­gram­ha­ef­tet til fo­re­stil­lin­gen, nem­lig at respekt og lyd­hør­hed ik­ke er no­get dår­ligt fun­da­ment, hvis to par­ter med for­skel­li­ge hold­nin­ger ger­ne vil va­e­re sam­men.

KA­ER­LIG­HED. Anet­te Bod som

Em­ma og Jes­per Mik­kel­sen som Char­les Darwin. Foto: Per­nil­le Be­ring

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.