De ri­ge får skat­te­let­tel­ser. Min mor­mor kom­mer ik­ke i bad

Politiken - - DEBAT - LARS AN­DER­SEN, VVS-MONTØR, MEDL. AF EN­HEDS­LI­STEN

DA JEG SKUL­LE be­sø­ge min mor­mor for et par da­ge si­den, var det før­ste, der ram­te mig, lug­ten af en da­me, der ik­ke hav­de va­e­ret i bad i fle­re da­ge. Det kun­ne og­så va­e­re nul­ler­ma­en­de­ne sam­let i hjør­ne­r­ne, der holdt på den su­re lugt.

Hjem­me­hja­el­pen kom, mens jeg sad hos min mor­mor. Men da hun gik ti mi­nut­ter se­ne­re, var min mor­mor ik­ke ble­vet va­sket. Og nul­ler­ma­en­de­ne var der ik­ke tid til at fjer­ne på grund af den stram­me tids­plan.

Så hvem er det, skat­te­let­tel­ser­ne skal gav­ne? Re­ge­rin­gen har skå­ret i hjem­meplej­en, så de gam­le, der ik­ke kan kla­re sig selv, får min­dre og min­dre tid til hja­elp til ba­sa­le ting som ren­gø­ring el­ler et bad.

Re­ge­rin­gen har skå­ret i mit sund­heds­va­e­sen, så når de, der ik­ke har råd til en be­hand­lings­for­sik­ring, bli­ver sy­ge, ry­ger de ba­gerst i kø­en.

Re­ge­rin­gen vil ha­ve mig til gå på pen­sion se­ne­re.

Men det er sgu ik­ke jer i Fol­ke­tin­get, der går for­re­st og ar­bej­der la­en­ge­re el­ler drop­per je­res ef­ter­ve­der­lag. Be­va­res, I har ha­e­vet je­res egen pen­sions­al­der fra 60 til 61. Men den slår jeg. Jeg er ble­vet på­t­vun­get at bli­ve, til jeg er 72,5 år.

Re­ge­rin­gen vil ha­ve mig til at ar­bej­de la­en­ge­re og hur­ti­ge­re. Men som 35-årig har jeg al­le­re­de et slidt knae, som be­sva­er­lig­gør mit ar­bej­de. Jeg har ondt. Jeg har kol­le­ger, der har ondt i skul­dre, ben og ryg. Men de mø­der sta­dig på ar­bej­de. De vil ger­ne ar­bej­de. De vil ger­ne bi­dra­ge til vel­fa­er­den, den vel­fa­erd, re­ge­rin­gen har skå­ret i. Re­ge­rin­gen har og­så skå­ret i mit ar­bejds­mil­jø og i be­vil­lin­ger­ne til Ar­bejds­til­sy­net, så det ik­ke har re­sur­ser til at ryk­ke ud selv ved ulyk­ker.

DET ER ALT­SÅ ik­ke den ar­bej­den­de dan­sker, der får gavn af skat­te­let­tel­ser­ne.

Så skul­le vi ik­ke kig­ge opad for at fin­de lidt pen­ge til vel­fa­erd?

Er det ik­ke bed­re at star­te med at hen­te de ca. 60 mia. kr. hjem, der er ble­vet sendt i skat­te­ly af de i for­vej­en ab­so­lut ri­ge­ste dan­ske fa­mi­li­er?

Vi skal da ik­ke hja­el­pe de men­ne­sker, der med enorm øko­no­misk magt prø­ver at ta­ge rø­ven på de ar­bej­de­re, der tro­fast mø­der op på ar­bej­de og be­ta­ler de­res skat.

De pa­e­da­go­ger, der pas­ser vo­res børn. De hånd­va­er­ke­re, der byg­ger vo­res ho­spi­ta­ler. De sy­geple­jer­sker, der hja­el­per dem, der er ble­vet ramt af en ar­bejds­u­lyk­ke.

Det er da ik­ke dem, der er fjen­den. Det er da ik­ke dem, der skal straf­fes, for at folk i dy­re jak­kesa­et kan und­gå at be­ta­le skat og und­gå at støt­te den vel­fa­erd, som vi har brugt så man­ge år på at byg­ge op.

Det er da ik­ke top­skat­ten, der skal sa­en­kes, så de 10 pro­cent ri­ge­ste kan eje det sam­me som 40 pro­cent af be­folk­nin­gen. Det er ik­ke med mi­nus­va­ekst i vel­fa­er­den, at vi får bed­re ti­der i Dan­mark.

De ri­ge­ste har få­et skat­te­let­tel­ser nok på be­kost­ning af den al­min­de­li­ge ar­bej­den­de dan­sker. Fi­nanskri­sen er et over­stå­et ka­pi­tel for top­che­fer­ne. Men ik­ke for den ar­bej­den­de dan­sker. Og be­stemt ik­ke for den ar­bejds­lø­se el­ler den neds­lid­te el­ler pen­sio­ni­sten.

De ma­er­ker kri­sen for fuld kraft gen­nem re­for­mer­ne af sy­ge­dag­pen­ge, fleksjob, dag­pen­ge og kon­tant­hja­elp.

Kig op! Fjen­den er dem, som be­vidst prø­ver at skju­le pen­ge i skat­te­ly. Bank­di­rek­tø­rer­ne og top­che­fer­ne, der får ka­em­pe bonus­ser år ef­ter år.

Ik­ke min mor­mor. Hun vil ba­re ger­ne ha­ve en hja­el­pen­de hånd til et bad og en støv­sug­ning.

De ri­ge­ste har få­et skat­te­let­tel­ser nok på be­kost­ning af den al­min­de­li­ge ar­bej­den­de dan­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.