Sko­le­luk­ning vil stig­ma­ti­se­re ny­dan­ske­re end­nu me­re

Lad os fin­de ud af, hvor­dan fol­ke­sko­len vin­der de mus­lim­ske børn til­ba­ge.

Politiken - - DEBAT - SADI TEKELIOGLU, RE­DAK­TØR FOR DEN TYRKISKDANSKE AVIS KUZEY.DK, BYRÅDSKANDIDAT FOR ALTERNATIVET I GLADSAXE

So­ci­al­de­mo­kra­ti­et vil luk­ke mus­lim­ske frisko­ler ved at sløj­fe stat­stilskud­det til sko­ler, der har en an­del af ele­ver med uden­land­sk bag­grund på me­re end 50 pro­cent. Det­te vil sand­syn­lig­vis au­to­ma­tisk luk­ke sko­ler­ne, hvoraf en ra­ek­ke har me­re end 90 pro­cent ele­ver med bag­grund i ik­ke­ve­st­li­ge lan­de.

Sidst en po­li­ti­ker sløj­fe­de til­skud til en del af un­der­vis­nings­om­rå­det, var, da Ven­stre med An­ders Fogh Rasmussen i spid­sen i 2001 ef­ter pres fra Dansk Fol­ke­par­ti fjer­ne­de til­skud­det, som kom­mu­ner­ne fik for at til­by­de mo­der­s­måls­un­der­vis­ning. Re­sul­ta­tet blev en ka­ta­stro­fe.

Til­strøm­nin­gen af ny­dan­ske un­ge til ban­der­ne steg, an­tal­let af mus­lim­ske frisko­ler eks­plo­de­re­de. Bå­de ny­dan­ske børn og de­res fora­el­dre hav­de ta­et­te­re kon­takt til sko­len på grund af mo­der­s­måls­un­der­vis­ning. Den­ne kon­takt for­svandt, ef­ter at man­ge kom­mu­ner af­skaf­fe­de mo­der­s­måls­un­der­vis­nin­gen.

Mus­lim­ske frisko­ler re­k­la­me­re­de med at om­fav­ne de ny­dan­ske mus­lim­ske ele­ver og til­bød dem kul­tu­rel­le hen­syn. Man­ge mus­lim­ske fora­el­dre var i den pe­ri­o­de gan­ske tra­et­te af de evi­ge dis­kus­sio­ner om lej­rsko­ler, bad­ning ef­ter gym­na­stik, ind­hol­det af de­res mad­pak­ker, svøm­ning og den evi­ge pro­ble­ma­ti­se­ring af de mus­lim­ske børn.

LAD MIG MED det sam­me si­ge, at jeg er stor til­ha­en­ger af den dan­ske fol­ke­sko­le. Jeg sy­nes og­så, at børn, så­vel mus­lim­ske, som krist­ne et­nisk dan­ske, skal gå i fol­ke­sko­le. Jeg ser det som den vig­tig­ste in­sti­tu­tion i vo­res sam­fund. Det er via fol­ke­sko­len, at børn bli­ver de­mo­kra­ti­ske bor­ge­re i det­te land. Hvis man fjer­ner til­skud­det til mus­lim­ske frisko­ler, kan Dan­mark ri­si­ke­re, at den un­der­vis­ning, som dis­se sko­ler til­by­der, be­va­e­ger sig ind i en gråzo­ne, hvor det kan va­e­re uhy­re sva­ert at kon­trol­le­re ind­hol­det af un­der­vis­nin­gen. Nok be­ty­de­ligt sva­e­re­re, end det al­le­re­de har vist sig at va­e­re.

Hvis So­ci­al­de­mo­kra­ti­et og Dansk Fol­ke­par­ti er så util­fred­se med, at mus­lim­ske fora­el­dre fo­re­tra­ek­ker frisko­ler, kun­ne de to par­ti­er må­ske over­ve­je at kig­ge na­er­me­re på de år­sa­ger­ne. Kun­ne det ta­en­kes, at pro­ble­ma­ti­se­ring af de­res kul­tur, re­li­gion og livs­stil be­ty­der, at man­ge fa­mi­li­er har få­et nok?

Net­op den­ne util­freds­hed kun­ne ta­en­kes at va­e­re ble­vet brugt som re­k­la­me­frem­stød for nog­le af de mus­lim­ske frisko­ler, der har haft og må­ske sta­dig har mør­ke hen­sig­ter for det­te sam­fund.

I ste­det for at slå plat på et po­puli­stisk og mu­lig­vis grund­lovs­stri­digt for­slag om at luk­ke sko­ler­ne, skul­le man i ste­det gø­re fol­ke­sko­len me­re at­trak­tiv og til et varmt og trygt al­ter­na­tiv til mus­lim­ske frisko­ler. Brug kra­ef­ter på at dis­ku­te­re, hvor­dan fol­ke­sko­len kan få dis­se børn til­ba­ge, i ste­det for at stig­ma­ti­se­re og pro­ble­ma­ti­se­re ny­dan­sker­ne end­nu me­re.

Hvis man fjer­ner stat­stilskud­det til mus­lim­ske frisko­ler, kan Dan­mark ri­si­ke­re, at den un­der­vis­ning, som dis­se sko­ler til­by­der, be­va­e­ger sig ind i en gråzo­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.