Stem­men, der gjor­de soul til fa­el­les­sang Ker­nes­undt kla­ver

Politiken - - NAVNE - SI­MON LUND THO­MAS MICHELSEN

I DAG. For man­ge var Han­ne Bo­el der ba­re li­ge plud­se­lig i slut­nin­gen af 1980’er­ne. Hun var overalt og for­an­dre­de det he­le. Med sin mør­ke stem­me, sou­le­de pop og – selv for den tid – svim­len­de salgstal. I 1988 solg­te al­bum­met ’Bla­ck Wolf’ i hund­redt­u­sind­vis, blev rå­spil­let i ra­dio­en og ha­ed­ret med pri­ser.

Mu­si­kalsk var de­bu­ten sat sam­men af cover­ver­sio­ner som ’Son of a Prea­cher Man’ og Ja­nis Jopl­ins ’Mer­ce­des Benz’ pak­ket ind i 1980’er­nes bom­ba­sti­ske lyd og san­ge skre­vet af bl.a. soul­man­den Tho­mas Hel­mig. Han bi­drog ik­ke mindst med du­et­ten og gen­nem­bruds­hit­tet ’Talk it Out’.

Han­ne Bo­el skil­te sig ud på 1980’er­nes mu­siks­ce­ne af fle­re grun­de. Dels sang Bo­el med en dy­be var­me og vi­bra­tio­ner hen­tet i ame­ri­kansk soul, dels sang hun på en­gelsk. Den­gang i pop­pens gul­dal­der sang An­ne, San­ne, Lis, St­ef­fen og Tho­mas på dansk fra top­pen af hit­lis­ter­ne og i ra­dio­en. Med Han­ne Bo­el skif­te­de tidsån­den vin­dret­ning.

»Al­le vil­le ha­ve, at man skul­le syn­ge som San­ne. Når jeg blev hy­ret til kor, var pa­ra­me­tret, at man skul­le ly­de som hen­de. Det var jo en ga­ve til mig, for jeg opel­ske­de en vi­dun­der­lig mod­stand mod at syn­ge som hen­de – jeg vil­le ly­de helt an­der­le­des«, sag­de Bo­el for nog­le år si­den i et in­ter­view med Søn­dags­a­vi­sen.

Han­ne Bo­el lød me­re som Ti­na Tur­ner og det an­det so­lo­al­bum, ’Dark Pas­sion’, gjor­de hen­de i 1990 til en end­nu stør­re stjer­ne, og­så i he­le Skan­di­navi­en og Tys­kland, der om­fav­ne­de hen­des mod­ne soul og vi­bre­ren­de for­tolk­nin­ger af san­ge som den storm­ful­de ’(I Wan­na) Ma­ke Love To You’ og hen­des ud­flug­ter til sa­van­ne­gospel på ’Light In You Heart’.

Salgstal­le­ne run­de­de den hal­ve mil­li­on, og to år se­ne­re fulg­te Bo­els stør­ste hit, Jo­hn Hi­att-san­gen ’Don’t Know Much About Love’. Det var alt sam­men med til at gø­re Han­ne Bo­el til den bedst sa­el­gen­de kvin­de­li­ge po­p­san­ger gen­nem ti­der­ne. Frem til i dag har Han­ne Bo­el solgt på den be­gej­stre­de si­de af 2 mil­li­o­ner ek­sem­pla­rer af si­ne i alt 16 al­bum.

Hun kom ik­ke ud af det blå. Hun var la­en­ge før sit gen­nem­brud et kendt navn i sa­er­ligt det kø­ben­havn­ske mu­sik­mil­jø. Og hun blev ik­ke ha­en­gen­de som en gen­ta­gel­se på hit­lis­ten. Gen­nem he­le sin kar­ri­e­re er hun ken­de­teg­net ved nys­ger­rig­hed og nye be­gyn­del­ser. Et par af dem gik så hen og blev dansk mu­sik­hi­sto­rie. An­dre hø­re me­re til de per­son­li­ge tri­um­fer.

HAN­NE BO­EL er født og op­vok­set i Gladsaxe. Som barn spil­le­de hun fløjte og gu­i­tar. Hun blev mu­siks­prog­lig stu­dent fra Kil­de­gård Gymnasium og i 1980 ud­dan­net som mu­sik­pa­e­da­gog ved Det Kon­ge­li­ge Dan­ske Mu­sik­kon­ser­va­to­ri­um, før hun tog et år ved Ber­k­lee School of Mu­sic i Bo­ston, USA.

Mu­sik­ken kald­te på hen­de fra USA. Som ung hav­de hun lyt­tet til soul. Til Sam Coo­ke og Aretha Franklin. Og fra 1981 og fem år frem sang hun i Blast, det hor­n­funky og soulsvin­gen­de band, der hu­se­re­de i Ja­zzhu­set Mont­mart­re (i Nør­re­ga­de).

Man kun­ne og­så se Bo­el stå blandt kor­san­ger­ne i un­der­hold­nings­pro­gram­mer på tv, i me­lo­di­grand­prix el­ler op­le­ve hen­de på tur­né med DR Big Band. Men det tog det me­ste af 1980’er­ne, før hun trå­d­te frem til sce­ne­kan­ten ale­ne:

»Jeg blev tit spurgt, om jeg ik­ke vil­le la­ve no­get selv. Men når jeg så sag­de, at det skul­le va­e­re på en­gelsk, fik jeg ba­re sva­ret: Det kan man ik­ke«, sag­de Bo­el sid­ste år til TV 2.

FRA 1988 OG en hånd­fuld år frem aen­dre­de Han­ne Bo­el dy­na­mi­k­ken i dansk po­p­mu­sik, for i 1990’er­ne at bli­ve over­ha­let af nye hit­li­s­te­to­ner på en­gelsk fra Aqua og sin gam­le sangskri­ver­mak­ker Tho­mas Hel­mig, der og­så for­lod de dan­ske glo­ser.

Men Han­ne Bo­el blev ik­ke stå­en­de. Hun gav kon­cer­ter ude i ver­den og søg­te nye ste­der hen mu­si­kalsk. Først i sel­skab med Mar­tin Hall, si­den an­dre mu­si­ke­re som Carsten Da­hl og Mous­sa Di­al­lo. Og ska­le­re­de de sto­re hal­ler ned til min­dre rum for mu­sik­kens in­ti­mi­tet. I en pe­ri­o­de for­lod hun si­ne eg­ne hits for at be­sø­ge dem igen med et nyt, me­re ja­zzet ud­gangs­punkt på al­bum­met ’A New Kin­da Soul’.

I 2009 blev hun pro­fes­sor på Ryt­misk Mu­sik­kon­ser­va­to­ri­um. Her aen­dre­de hun og­så tin­ge­ne og lag­de va­egt på, at kre­a­ti­vi­tet skul­le spil­le en me­re cen­tral rol­le end ev­nen til at ter­pe. Det ka­ste­de for et par år si­den kon­ser­va­to­ri­et ind i en of­fent­lig de­bat om va­er­di­en af grund­lig­gen­de hånd­va­er­ks­kun­nen. I et in­ter­view til Ber­ling­s­ke stod Bo­el fast på sit syns­punkt:

»Fa­brik­ken i vo­res kre­a­ti­vi­tet skal kø­re he­le ti­den. Hvis vo­res fa­brik ik­ke kø­rer, bli­ver vi ska­ben­de men­ne­sker ik­ke lyk­ke­li­ge«.

Og så må de nye ge­ne­ra­tio­ner af mu­si­ke­re indstil­le sig på, at in­gen sa­el­ger mil­li­o­ner af pla­der i frem­ti­den. Der skal de og­så va­e­re i be­va­e­gel­se. Det er Han­ne Bo­el selv. Hun har net­op af­slut­tet 8 års pro­fes­sorat og skal vi­de­re. Sand­syn­lig­vis til nye eg­ne af mu­sik­ken. I MOR­GEN . Nog­le kan ba­re det der – og det ga­el­der Rik­ke Sand­berg, når det kom­mer til at spil­le kla­ver. Sta­erk, char­me­ren­de og dyg­tig er pi­a­ni­sten, og det i en grad, så det nu al­le­re­de er me­re end ti år si­den, hun modt­og Mu­si­kan­mel­der­nes Kunst­ner­pris. An­mel­de­re har kaldt hen­des kla­ver­spil ker­nes­undt, san­se­ligt og li­ge­fremt. En men­te en­gang, at det li­ge­frem var »fril­ufts­ag­tigt vi­talt«, og det var be­stemt ment som en ros.

Kunst­ner­pri­sen fra de klas­si­ske mu­si­kan­mel­de­re den­gang i 2005 kvit­te­re­de Rik­ke Sand­berg for med en om­gang Schu­mann spil­let sam­men med Den Dan­ske Stry­ge­kvar­tet i Den Sor­te Di­a­mant, der vi­ste, hvor be­ty­de­lig en kunst­ner hun hav­de ud­vik­let sig til at va­e­re. Hun er fort­sat med at over­be­vi­se li­ge si­den, og det ga­el­der, uan­set om hun spil­ler med sym­fo­ni­o­r­ke­stre, ak­kom­pag­ne­rer san­ge­re, op­tra­e­der so­lo el­ler ind­går i kam­mer­mu­si­kal­ske kon­stel­la­tio­ner.

Sand­berg har op­t­rå­dt som so­list med DR Sym­fo­niOr­ke­stret, Ti­vo­li Co­pen­ha­gen Phil og de fle­ste dan­ske lands­delsor­ke­stre for­u­den med det da­va­e­ren­de DR Un­der­hold­nings­Or­ke­stret, Leipzig Kam­mer­or­ke­ster og Luxem­bourg Phil­har­monia, og hun har gi­vet so­lo re­ci­tals så pre­sti­gi­øse ste­der som Ali­ce Tul­ly Hall i New York og Con­cert­ge­bouw i Am­ster­dam.

HUN HAR VA­E­RET kunst­ne­risk le­der af mu­sik­festi­va­ler i blandt an­det Tisvil­de, og i som­mer hav­de hun pre­mi­e­re på den nye Nor­disk Kam­mer­mu­sik­festi­val i Hil­le­rød. For­u­den so­lo-cd-ud­gi­vel­ser med va­er­ker af Bra­hms og Ra­ch­ma­ni­nov har hun ind­spil­let mu­sik af den dan­ske kom­po­nist An­ders Kop­pel, film­mu­sik og al­bum­met ’Sym­bio­sis’ med duo­mak­ke­ren pi­a­ni­sten Tanja Za­polski.

Rik­ke Sand­berg har spil­let kla­ver, si­den hun var 8. Som 16-årig kom hun ind på Det Kon­ge­li­ge Dan­ske Mu­sik­kon­ser­va­to­ri­um i Kø­ben­havn, hvor hun fik sin ud­dan­nel­se hos den nu af­dø­de pi­a­nist An­ne Øland og der­på, i so­list­klas­sen, hos pro­fes­sor José Ri­be­ra. Hun vandt kon­ser­va­to­ri­ets so­list­kon­kur­ren­ce, og i den an­led­ning var hun so­list i Stravin­skys kon­cert for kla­ver og bla­e­se­re i Ti­vo­lis Kon­cert­sal.

Fra 2006 ar­bej­de­de hun som as­si­stent for José Ri­be­ra, og si­den blev hun an­sat som un­der­vi­ser bå­de på kon­ser­va­to­ri­et i Kø­ben­havn og på Syd­dansk Mu­sik­kon­ser­va­to­ri­um på Fyn. Hun har sid­det som jury­med­lem i den ty­ske mu­sik­kon­kur­ren­ce Ju­gend Mu­sizi­ert og gi­ver ma­sterclas­ses for yn­gre pi­a­ni­ster. Rik­ke Sand­berg er en ar­bejds­he­st ved kla­ve­ret, og det gi­ver po­te. Få dan­ske pi­a­ni­ster gør så stor en for­skel i vo­res mu­sik­liv som hun.

Fa­brik­ken i vo­res kre­a­ti­vi­tet skal kø­re he­le ti­den Han­ne Bo­el

STJER­NE. Han­ne Bo­el er den bedst sa­el­gen­de kvin­de­li­ge po­p­san­ger gen­nem ti­den. Hun aen­dre­de dy­na­mi­k­ken i dansk po­p­mu­sik. Foto: Sti­ne Tids­vil­de

RIK­KE SAND­BERG. Foto: Pr-foto

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.