Sølv i ska­ev ram­me

Politiken - - NAVNE - LIBBIE FJELSTRUP

I MOR­GEN. Når jeg bli­ver gam­mel, skal jeg ba­re ham­re, ham­re, ham­re«, si­ger sølvs­me­den Anet­te Drey­er. I man­ge år har hun un­der­vist så me­get på Gulds­me­de­højsko­len, at der ik­ke har va­e­ret plads til at ar­bej­de i va­er­k­ste­det, men når den tid er slut, vil hun igen fat­te den lil­le ham­mer og gen­op­ta­ge de kor­pus­ar­bej­der, der ind­til vi­de­re har gi­vet hen­de ad­skil­li­ge pri­ser, her­un­der Skt. Loye-pri­sen og Kunst­hånd­va­er­ker­pri­sen.

Drey­er be­gynd­te sin ud­dan­nel­se på Ge­org Jen­sens Sølvs­me­die i 1992. Fi­re år og man­ge tu­sin­de ham­mer­slag se­ne­re modt­og hun sven­de­brev og sølv­me­dal­je, hvor­ef­ter hun har ud­ført be­stil­lings­op­ga­ver og ud­stil­let. I 2000 er­hver­ve­de dron­ning Mar­gret­he en af hen­des sølvskå­le.

Hun form­gi­ver brugs­ting med en en­kel­hed så mar­kant og skul­p­tu­rel, at man in­di­mel­lem kom­mer i tvivl om an­ven­del­sen. Er hen­des but­te­de kan­der vir­ke­lig til ma­elk og flø­de? Hun kan dog og­så va­e­re hu­mo­ri­stisk, ja, na­er­mest sur­re­a­li­stisk, når hun ek­sem­pel­vis ud­for­mer et par ly­ses­ta­ger som lø­ben­de stea­rin­lys i sølv, og i hen­des ef­ter­hån­den om­fat­ten­de smyk­ke­pro­duk­tion har det of­te va­e­ret ram­me­for­men, der har in­ter­es­se­ret hen­de, og ik­ke hvad der er in­de­ni: bro­cher ud­for­met som enk­le og ska­e­ve ram­mer, men og­så fin­ger- og øre­rin­ge byg­get op af ska­e­ve ram­mer. Ad­skil­li­ge af hen­des smyk­ker er des­u­den be­lagt med far­vet emal­je, og i den­ne af­de­ling fin­der man og­så hen­des skå­l­for­me­de, de­ko­ra­ti­ve og me­get po­pu­la­e­re emal­je­rin­ge.

Ud over sin ud­dan­nel­se som sølvs­med er Anet­te Drey­er des­u­den cand.pa­ed. i ma­te­ri­el kul­tur, og hun hav­de i en lil­le år­ra­ek­ke for­ret­nin­gen og gal­le­ri­et Formverk sam­men med ke­ra­mi­ker­ne Gur­li El­ba­ek­gaard og Al­li­ka Gar­der Pe­ter­sen. Hun har og­så ku­ra­te­ret for­skel­li­ge ud­stil­lin­ger med kunst­hånd­va­er­ke­re.

ANET­TE DREY­ER. Foto: Pri­vat

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.