Festi­val­chef med fo­kus på fri­vil­lig­hed og fa­el­les­skab

Politiken - - NAVNE OG SERVICE - CHRI­STI­AN NOBEL

I MOR­GEN. Med over 100.000 be­sø­gen­de, me­re end 30.000 fri­vil­li­ge og et stort kon­cert­bud­get, le­der Roskil­de Festi­va­lens top­chef, Sig­ne Lop­d­rup, Nor­d­eu­ro­pas stør­ste mu­si­kar­ran­ge­ment.

»Sig­ne Lop­d­rup er, med over 15 års le­de­rer­fa­ring i kul­tur, mu­sik- og festi­val­bran­chen på så­vel di­rek­tør- som be­sty­rel­ses­ni­veau, en af bran­chens mest er­far­ne per­so­ner. Hun har stor vi­den om og pas­sion for mu­sik, kul­tur og festi­val­for­ma­tet i for­skel­li­ge for­mer, hø­je am­bi­tio­ner og ik­ke mindst en me­get sta­erk tro på, at re­le­vans og at­trak­tions­kraft bedst sik­res gen­nem nys­ger­rig­hed, be­va­e­gel­se og ud­for­dring – af om­ver­den og af in­sti­tu­tio­nen selv«, ly­der det fra kol­le­ger­ne i Roskil­de Festi­val i an­led­ning i Lop­d­rups 50-års fød­sels­dag.

SIG­NE LOP­D­RUP er ud­dan­net cand.mag. i lit­te­ra­tur og mo­der­ne kul­tur ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og har en ma­ster i le­del­ses­og or­ga­ni­sa­tions­ud­vik­ling fra CBS.

Da ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for Roskil­de Festi­val-grup­pen Hen­rik Rasmussen med­del­te sin af­gang, var den da­va­e­ren­de vi­ce­di­rek­tør gen­nem 4 år, Sig­ne Lop­d­rup, det op­lag­te valg til af­lø­ser.

»Hun har bå­de den helt rig­ti­ge for­stå­el­se af Roskil­de-dna’et, non­pro­fitva­er­di­er­ne og be­sid­der den ret­te sam­men­sa­et­ning af kunst­ne­risk ind­sigt og or­ga­ni­sa­to­risk for­stå­el­se, som er nød­ven­dig for at sik­re en så unik kul­turin­sti­tu­tion som vo­res«, sag­de be­sty­rel­ses­for­mand for Fore­nin­gen Roskil­de Festi­val, Ste­en Jør­gen­sen, til Dag­bla­det Roskil­de. SIG­NE LOP­D­RUP til­t­rå­d­te stil­lin­gen som ny ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør 1. ok­to­ber 2016.

Før hun ka­ste­de sin ka­er­lig­hed over Dyrsku­e­plad­sen i dom­kir­ke­by­en, stod hun i 10 år i spid­sen for Co­pen­ha­gen Ja­zz Festi­val og spil­le­ste­det Ja­zzhou­se.

»Sig­ne Lop­d­rup var i si­ne 10 år som le­der af Co­pen­ha­gen Ja­zz Festi­val med til ce­men­te­re festi­va­lens po­si­tion i det den­gang nye årtu­sin­de, og der­med har hun en stor an­del i den sto­re suc­ces, festi­va­len er den dag i dag. Vi har al­le­re­de re­ser­ve­ret en af ae­res­plad­ser­ne til hen­de i for­bin­del­se med festi­va­lens 40-års ju­bila­e­um i 2018«, si­ger An­ders Laur­sen, for­mand for Co­pen­ha­gen Ja­zz Festi­vals be­sty­rel­se.

Sig­ne Lop­d­rup be­sid­der si­de­lø­ben­de med ar­bej­det for festi­va­len en ra­ek­ke til­lids­hverv, blandt an­det hos Co­pen­ha­gen Ja­zzhou­se, mu­se­ums­rå­det for SMK, Gol­den Days, Mu­se­et for Sam­tids­kunst og tid­li­ge­re bl.a. Ve­ga og Borups Højsko­le.

Claus An­ker­sen

For­fat­ter, dig­ter, spo­ken word-per­for­mer, in­stal­la­tions­kunst­ner, jour­na­list, an­tro­po­log, yo­gi. Fød­sel­a­ren Claus An­ker­sen jong­le­rer med man­ge ka­sket­ter. Og det fal­der godt i tråd med hans grund­la­eg­gen­de indstil­ling til liv og kunst. Form må bø­je sig for in­ten­tion.

Claus An­ker­sen er op­vok­set i et la­e­rer­hjem ved Ja­e­ger­spris. Ef­ter stu­den­terek­sa­men og en flirt med mo­delkar­ri­e­ren fulg­te han even­ty­rets rø­de tråd og rej­ste ud i ver­den, bl.a. Ka­na­ri­eø­er­ne og Mel­le­mø­sten, mens han fjernstu­de­re­de fi­lo­so­fi på Aar­hus Uni­ver­si­tet. På over­byg­nin­gen la­e­ste An­ker­sen vi­de­re på UCSB i USA og ar­bej­de­de se­ne­re i FN’s ho­ved­kvar­ter i New York, hvor han bl.a. be­ska­ef­ti­ge­de sig med livslang la­e­ring. Ef­ter uni­ver­si­tet­s­ti­den be­gynd­te han igen at skri­ve og blev in­vol­ve­ret i det spi­ren­de kø­ben­havn­ske spo­ken word-mil­jø. Her var han medstif­ter af dig­ter­boy­ban­det Ord på Hjul, som brød gra­en­ser i lit­te­ra­tu­ren, og han fort­sat­te som fuld­tids­for­fat­ter.

I dag har Claus An­ker­sen ud­gi­vet 7 bø­ger, bi­dra­get til en hel del in­ter­na­tio­na­le an­to­lo­gi­er, ud­gi­vet en ly­rik-cd og la­vet do­ku­men­tar­film om per­for­man­cepo­esi, ud­stil­let mu­se­al lit­te­ra­tur, la­vet lit­te­ra­er in­stal­la­tions­kunst og ku­ra­te­ret og pro­du­ce­ret for­skel­li­ge lit­te­ra­tur­ve­nu­es.

Igen­nem de se­ne­ste år har Claus An­ker­sen va­e­ret en hyp­pig ga­est på ver­dens­lit­te­ra­tu­rens in­ter­na­tio­na­le po­e­si­s­ce­ner. Og­så lit­te­ra­tur­po­li­tik har for­fat­te­rens in­ter­es­se, og han er nu ved at stif­te et glo­balt­lo­kalt net­va­erk af dig­te­re, Ar­my of Po­ets.

Pe­ter Svar­rer fik af­gang fra Sko­len for Brugs­kunsts gla­sog ke­ra­mi­k­linje i 1981. Sam­me år var han med til at etab­le­re Chri­sti­a­nia Gl­a­s­puste­ri, hvor han stop­pe­de i 1995 for med kol­le­ger at åb­ne va­er­k­sted på det gam­le Roskil­de Gasva­erk.

I 1992 flyt­te­de Pe­ter Svar­rer til Kron­prin­ses­se­ga­de i Kø­ben­havn, hvor han skab­te og pro­du­ce­re­de glas, som isa­er blev solgt i ud­lan­det, bl.a. til MoMA’s de­sign­bu­tik i New York.

I 2000 luk­ke­de Pe­ter Sva­rerr glasva­er­k­ste­det for helt at kon­cen­tre­re sig om de­sign for Hol­me­gaard Glasva­erk, som han blev til­knyt­tet i 1997. Ud over for Hol­me­gaard har fød­sel­a­ren som fre­elan­ce­de­sig­ner bl.a. ar­bej­det for dan­ske Ro­sen­da­hl og det ty­ske Hut­schen­reut­her. Se­ne­st er han på­be­gyndt et de­sign­sam­ar­bej­de med Mor­sø. End­vi­de­re har han i pe­ri­o­der un­der­vist på Dan­marks De­signsko­le og Kunst­hånd­va­er­ker­sko­len i Kol­ding.

Pe­ter Svar­rer har bl.a. mod­ta­get J.C. Hem­pels Gl­a­spris, ar­bejds­le­ga­ter fra Sta­tens Kunst­fond, Na­tio­nal­ban­kens Ju­bila­e­ums­fond og er bl.a. re­pra­e­sen­te­ret på De­sign­mu­se­um Dan­mark og Mu­se­um of Ka­na­zawa, Ja­pan, li­ge­som han har ud­stil­let i ind- og ud­land.

MUSISK. Sig­ne Lop­d­rup har va­e­ret Roskil­de Festi­vals di­rek­tør i knapt et år, tid­li­ge­re stod hun i spid­sen for Co­pen­ha­gen Ja­zz Festi­val og Ja­zzhou­se. Foto: Roskil­de Festi­val

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.