En dansk ja­zz­di­va

Politiken - - NAVNE OG SERVICE - HEN­RIK PAL­LE

I MOR­GEN. Da den jysk­fød­te san­ge­r­in­de Sin­ne Eeg i sin tid kom til ho­ved­sta­den for at ind­ta­ge den mu­si­kalsk, lyk­ke­des det hen­de med sin stem­me, sin ud­strå­ling og sin uhy­re mu­si­ka­li­tet at be­sna­e­re Po­li­ti­kens navn­kun­di­ge og lej­lig­heds­vis og­så bryske kri­ti­ker Bo­ris Ra­bi­nowitsch. Det kan ik­ke an­det end ta­ges som ud­tryk for, hvor stort et ta­lent Sin­ne Eeg var. Og når man lyt­ter til og ser på hen­de i dag, så­dan en so­lid de­ka­de se­ne­re, er der blot til­ba­ge at kon­sta­te­re, at ta­len­tet er for­val­tet på for­nem­ste vis. Hun er trå­dt i ka­rak­ter som en be­ty­den­de skik­kel­se på den dan­ske ja­zzs­ce­ne, en di­va i egen ret. Som og­så ny­der in­ter­na­tio­nal an­er­ken­del­se.

Sin­ne Eeg er fra Lemvig, hvor hun har gå­et i sko­le, og ef­ter­føl­gen­de er hun ud­dan­net på Ve­stjysk Mu­sik­kon­ser­va­to­ri­um i Es­b­jerg. Pla­de­de­bu­ten fandt sted i i 2003, og her gav hun so­li­de de­mon­stra­tio­ner af ev­nen til at for­tol­ke kendt ma­te­ri­a­le på per­son­lig vis. Så for­skel­li­ge ting som Bob­by Ve­es hit ’The Night Has A Thous­and Ey­es’ og El­la Fitz­ge­rald-klas­si­ke­ren ’You Don’t Know What Love Is’ fulg­te hin­an­den på smuk­ke­ste vis. At ta­le om et sla­egtskab med det sidst­na­evn­te ikon blev ta­enkt af man­ge, og nog­le skrev det og­så.

Den føl­gen­de pla­de, ’Wai­ting For Dawn’, kom i 2007 og be­kra­ef­te­de ta­len­tet. Men det var med den helt igen­nem vi­dun­der­li­ge ’Kun en drøm’, hvor Sin­ne Eeg gik i na­er­kamp med de dan­ske stan­dards, at hun bra­ge­de igen­nem. El­ske­de num­re som Ot­to Fran­ck­er og Vol­mer­sSø­ren­sens ’Jeg snak­ker med mig selv’, sam­me duos ’Dan­se­vi­se’ plus per­ler som ’Hvor­for er lyk­ken så lu­ne­fuld' blev ef­fek­tivt for­ny­et og for­tol­ket, så in­gen kun­ne va­e­re i tvivl om de­res ak­tu­a­li­tet.

Re­sten er i vir­ke­lig­he­den hi­sto­rie. Mas­ser af suc­ces og om­fat­ten­de tur­névirk­som­hed samt ju­le­kon­cer­ter med DR Big Band og flet­ning af ju­le­hjer­ter med bl.a. Mads Mat­hi­as. Fle­re pla­der med ro­sen­de om­ta­le. Den na­e­ste i ra­ek­ken, ’Dreams’, ud­kom­mer 2. ok­to­ber. Og fød­sels­da­gen fejres med en USA-tur­né, hvor der blandt an­det skal op­tra­e­des i Col­ora­do. Sin­ne

En hel del pri­ser er det og­så ble­vet til: Holste­bro Kom­mu­nes Mu­sikpris, nog­le Da­nish Mu­sic Awards og i 2014 in­tet min­dre end Ben Web­s­ter Pri­sen. Og det fran­ske Aca­de­mie du Ja­zz til­del­te hen­de en ha­e­der for al­bum­met ’Fa­ce The Mu­sic’. Hvil­ket hun må si­ges at gø­re. Så en mas­se ja­zzel­ske­re og­så kan det, alt­så se mu­sik­ken i øj­ne­ne, og lyt­te til Sin­ne Eegs stem­me.

Rig­mor Astrup An­der­sen

Rig­mor Astrup An­der­sen blev ud­dan­net cand.oecon. fra Aar­hus Uni­ver­si­tet i 1974. Hun kom­mer fra en po­li­tisk in­ter­es­se­ret fa­mi­lie. Mor­fa­ren var sog­ne­rå­ds­for­mand og sog­ne­fo­ged. Hun over­ve­je­de der­for først at la­e­se statskund­skab, men var usik­ker på, om ud­dan­nel­sen nu og­så var et ’brød­fag’. Den var ny­op­ret­tet, og der var end­nu kun me­get få kan­di­da­ter. Val­get faldt der­for i ste­det på na­tio­nalø­ko­no­mi. Det var den­gang en ud­dan­nel­se med me­get langt mel­lem kvin­der­ne. Pro­fes­sor Jør­gen Dich for­tal­te un­der ek­sa­mi­na­tio­nen i so­ci­al­po­li­tik, at det var 16 år si­den, han sidst hav­de haft en kvin­de i sto­len.

Rig­mor Astrup An­der­sen har si­den sin kan­di­da­tek­sa­men va­e­ret an­sat på forsk­nings­in­sti­tu­tio­ner un­der mi­ni­ste­ri­er­ne for forsk­ning og un­der­vis­ning samt for land­brug og fi­ske­ri. Hun be­gynd­te kar­ri­e­ren som ad­junk­tvi­kar i of­fent­lig for­valt­ning ved det den­gang ny­op­ret­te­de AUC. Hun har se­ne­re va­re­ta­get ad­mi­ni­stra­ti­ve stil­lin­ger som faku­l­tets­se­kre­ta­er ved Det Sam­funds­vi­den­ska­be­li­ge Faku­l­tet på Aar­hus Uni­ver­si­tet, som ad­mi­ni­stra­tor på Aar­hus Tand­la­e­ge­højsko­le og som ad­mi­ni­stra­tions­chef ved Forsk­nings­cen­ter Byg­holm. Hun har end­vi­de­re i en år­ra­ek­ke del­ta­get i det fri­vil­li­ge ar­bej­de som lek­tie­hja­el­per i Flygt­nin­ge­hja­el­pen.

Rig­mor Astrup An­der­sen har nu som pen­sio­nist stor gla­e­de af i 90’er­ne at ha­ve sam­men­styk­ket no­get, der min­der om en bil­led­kunst­ne­risk ud­dan­nel­se.

SIN­NE EEG. Foto: Step­hen Frei­heit

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.