Dan­sen­de ner­ver

Politiken - - TV - LUCIA ODOOM lucia.odoom@pol.dk

I for­re­ste ra­ek­ke. Ons­dag kl. 20.00 DR 3

DR 3 in­vi­te­rer i den nye do­ku­se­rie ’I for­re­ste ra­ek­ke’ ind i den kon­kur­ren­ce­pra­e­ge­de bal­let­ver­den på Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter. Her føl­ger vi seks un­ge bal­let­dan­se­re, som ik­ke ale­ne be­fin­der sig hver sit sted på rangsti­gen. De har og­så for­skel­li­ge so­ci­a­le bag­grun­de.

Jeg har al­tid fo­re­stil­let mig, at bal­letsko er no­get, man ar­ver. Men An­dreas, en af de med­vir­ken­de, er fra en fa­mi­lie, der ik­ke er op­ta­get af hans bal­let­kar­ri­e­re, han er det sor­te får, og Step­ha­nie fra Is­høj gør og­så op med fo­re­stil­lin­gen om over­klas­se­bal­let­dan­se­re, der er født med guldsko på fød­der­ne. Der er en fin un­der­lig­gen­de kom­men­tar om so­ci­al arv og mil­jø i pro­gram­met, der vi­ser os, hvad det, vi kom­mer fra, be­ty­der for de verd­ner, vi tra­e­der ind i.

Det er fra ba­ger­ste ra­ek­ke, se­ri­en star­ter. Her mø­der vi 25-åri­ge Em­ma, som si­ger: »Man gik jo ik­ke ind på bal­letsko­len, da man var 6-7 år gam­mel, med en drøm om at stå al­ler­ba­gerst«.

Em­ma forta­el­ler ae­r­ligt om, hvor­dan det er ik­ke at va­e­re den bed­ste. Hun har ar­bej­det hårdt for sin plads som kor­ps­dan­ser på Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter. Ni­ko­laj Hüb­be af­skrev hen­de, men hun kom ind. Trods si­ne usik­ker­he­der bli­ver hun re­ser­ve­dan­ser på drøm­me­sol­or­ol­len, rol­len, hvor hun vil­le få lov at ba­e­re det selv­sam­me bal­let­kostu­me, der som barn åb­ne­de hen­des hjer­te op for bal­let.

Em­ma er den sam­len­de kraft i se­ri­en, hun er nem at re­la­te­re til for se­e­re, der selv drøm­mer om no­get og sam­ti­dig tviv­ler på sig selv.

Jeg sid­der og hep­per, hver gang vi føl­ger hen­de, og jeg hep­per og­så på char­mø­ren Benja­min, der dø­jer med en ska­de, men har selvtillid. Når vi føl­ger Benja­min, ser vi, hvor­dan det er at stå lidt uden­for. Vi ser, hvad der er sva­ert i den­ne ver­den, men og­så, hvor­for dan­ser­ne sy­nes, at bal­let er al­le de vab­ler, lig­tor­ne og fø­lel­ses­ma­es­si­ge rut­sje­tu­re va­erd. Vi ser dan­ser­nes blik­ke på sig selv og hin­an­den, og hvor­dan de må udø­ve selv­kri­tik og kon­stant pres­se sig selv for nå de­res drøm­me.

I for­re­ste ra­ek­ke står en an­den Em­ma. Hun har få­et til­budt job som bal­let­dan­ser i Ber­lin og er ban­ge for at si­ge ja, hvis hun nu skul­le få sam­me til­bud i Kø­ben­havn. Em­ma får topka­rak­te­rer bå­de i gym­na­si­et og på bal­letsko­len, og hun er en for­nø­jel­se at se i DR 3’s smukt fil­me­de dan­sese­kven­ser, der blan­der mo­der­ne mu­sik med klas­sisk bal­let. Em­mas fa­mi­lie hep­per, hun er den hel­di­ge og ar­bejd­s­om­me dan­ser. Ud­for­drin­gen for det­te pro­gram er, ind­til vi­de­re, at la­de os kom­me ta­et på de bed­ste og for­stå, hvor­dan de er kom­met frem på for­re­ste ra­ek­ke.

Vi ser dan­ser­nes blik­ke på sig selv og hin­an­den

STÅLSAT. Em­ma blev af­skre­vet som bal­let­dan­ser, men kom ind og har ar­bej­det sig frem til en plads som re­ser­ve­dan­ser på sin drøm­me­sol­or­ol­le. Foto: DR Ung

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.