Som den før­ste har Jør­gen Leth mod­ta­get den nye ae­respris på kort­film­festi­va­len i Oden­se. Han la­ve­de sin før­ste kort­film i 1963 og sy­nes sta­dig, at for­ma­tet er en god in­vi­ta­tion til at eks­pe­ri­men­te­re med films­pro­get.

Politiken - - KULTUR -

kort­film­gen­ren«.

I 2008 blev en lang ra­ek­ke af Jør­gen Let­hs film ud­gi­vet som en sam­ling dvd­bok­se. Der­med blev en va­e­sent­lig del af hans sam­le­de va­erk til­ga­en­ge­ligt, og det blev mu­ligt at un­der­sø­ge, hvil­ke ve­je han har va­e­ret igen­nem, si­den han de­bu­te­re­de som film­ska­ber i 1963.

»Først og frem­mest kan man se, at jeg al­drig er ble­vet tra­et af at prø­ve at flyt­te gra­en­ser­ne for, hvad man kan la­ve på film«, si­ger han i dag.

Hver­ken pen­ge el­ler film

Jør­gen Let­hs før­ste film var den 12 mi­nut­ter lange kort­film ’Stop­for­bud’, et sur­re­a­li­stisk po­rtra­et af be­bop­pi­a­ni­sten Bud Powell.

Bag­grun­den for fil­men var Jør­gen Let­hs be­gej­string for Powell. I ud­gangs­punk­tet hav­de han hver­ken pen­ge el­ler ud­styr til at la­ve film. Sam­men med nog­le af si­ne ven­ner fandt han ud af det al­li­ge­vel, hu­sker han:

»Jeg var ja­zzkri­ti­ker på Ak­tu­elt den­gang, og Bud Powell var en af mi­ne ab­so­lut­te hel­te. Ole Jo­hn, Jens Jør­gen Thor­sen og Kjeld Bech var med på ide­en om at la­ve fil­men. Kjeld Bech fi­nan­si­e­re­de den, men det var alt­så for me­get få mid­ler. Ole Jo­hn hav­de lånt et 16 mil­li­me­ter Bell and Howell-ka­me­ra, vi hav­de nog­le rul­ler sort-hvid-film, og så gik vi i gang«.

’Stop­for­bud’ blev den før­ste af tal­ri­ge kort­film, hvor Jør­gen Leth har brugt kort­film­for­ma­tet som en spil­le­r­e­gel, der har ud­for­dret ham på man­ge for­skel­li­ge må­der. Nog­le af de me­ste kend­te ek­semp­ler på Let­hs – og­så ef­ter nu­ti­dig må­le­stok – sa­er­de­les uor­to­dok­se me­to­der er klas­si­ker­ne ’Det per­fek­te men­ne­ske’ (1967) og ’66 sce­ner fra Ame­ri­ka’ (1981).

In­struk­tø­ren selv frem­ha­e­ver dog en tred­je film som et af si­ne ho­ved­va­er­ker: ’Mo­tion Pi­c­tu­re’ fra 1970 om ten­nis­spil­le­ren Tor­ben Ul­rich. Den film va­rer 20 mi­nut­ter. Al­le klip er fo­re­ta­get i ka­me­ra­et, så fil­men kun be­står af he­le se­kven­ser. Ved hja­elp af det be­stem­te for­mat og nog­le be­stem­te me­to­der skab­te Jør­gen Leth et va­erk, der den dag i dag vir­ker mo­digt:

»’Mo­tion Pi­c­tu­re’ kun­ne ik­ke va­e­re ble­vet én ene­ste sce­ne la­en­ge­re. Den be­står sim­pelt­hen af det stof, der blev op­ta­get. Der er ik­ke an­det end det, man ser i fil­men. Jeg sy­nes, det er ben­hårdt og me­get in­spi­re­ren­de at stil­le så­dan en re­gel op for sig selv. Og den film kun­ne jeg ik­ke en­gang få fi­nan­si­e­ret. Men det har jo og­så sin egen frisk­hed og karsk­hed, at man la­ver en film, der ik­ke kan fi­nan­si­e­res og er kort, for­di man ik­ke har me­re film«.

Re­le­van­sen af kort­film

Iføl­ge Jør­gen Leth er det vig­tigt, at der fin­des en festi­val som OFF med fo­kus på kort­film, for­di det kor­te for­mat er en god in­vi­ta­tion til at eks­pe­ri­men­te­re med ud­tryk­ket:

»Jeg sy­nes, det al­tid har va­e­ret ski­de­ska­egt at la­ve film, der har en be­stemt la­eng­de på for­hånd og ik­ke må over­skri­de den la­eng­de. Det er nog­le go­de spil­le­reg­ler at ha­ve. Li­ge­som man kan skri­ve es­says og dig­te, kan man la­ve kort­film, der får sit eget ud­tryk sim­pelt­hen ved det selvvalg­te for­mat. Desvaerre sy­nes jeg, at kort­fil­men er lidt klemt af, at tv-sta­tio­ner­ne dyr­ker det lange for­mat«.

I øje­blik­ket ar­bej­der 80-åri­ge Jør­gen Leth på to me­get for­skel­li­ge film. Den ene er om ja­zzmu­si­ker­ne Jakob Bro og Lee Ko­nitz, hvor Jør­gen Leth ven­der til­ba­ge til ja­zzmu­sik­ken, der var te­ma­et i hans al­ler­før­ste film.

Den an­den film kom­mer til at hed­de ’I Walk’. Ud over Jør­gen Leth selv er Tó­mas Gisla­son til­knyt­tet som in­struk­tør, og des­u­den er bl.a. Jør­gen Let­hs søn in­struk­tø­ren Asger Leth og klip­pe­ren Jacob Thu­e­sen in­vol­ve­ret.

»Det bli­ver en vild, per­son­lig, am­bi­tiøs og på al­le må­der eks­pe­ri­men­te­ren­de film« si­ger Jør­gen Leth, der har op­ta­get

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.