Vi svind­ler hin­an­den på Fa­ce­book

Svin­del med salg af ef­ter­trag­te­de va­rer som smartp­ho­nes og sne­a­kers på so­ci­a­le me­di­er er eks­plo­de­ret, vi­ser tal fra po­li­ti­et. Folk er nai­ve, si­ger en af svind­ler­ne.

Politiken - - VOORZIJDE PAGINA - LARS DAHLAGER lars.dahlager@pol.dk

Mikkel, der er 23 år og ar­bejds­løs, tjen­te i lø­bet af tre må­ne­der 17.500 kro­ner på en nem fi­dus. Han solg­te en brugt Ip­ho­ne 7 til fem for­skel­li­ge men­ne­sker via køb og salg-grup­per på Fa­ce­book. Hvis en kø­ber skrev, at han kun­ne kom­me og hen­te te­le­fo­nen, sva­re­de han, at den var solgt. Men vil­le en kø­ber ha­ve den til­sendt, klap­pe­de fa­el­den. Kø­ber­ne be­tal­te ham med Mo­bilePay og fandt kort tid efter ud af, at der ik­ke var og al­drig hav­de va­e­ret no­gen te­le­fon.

»Jeg ta­en­ker da, at det er synd for dem, men det er lidt sva­ert at ha­ve ondt af dem. Hvis man er så naiv og god­tro­en­de i da­gens Dan­mark (...), er man lidt selv ude om det«, si­ger Mikkel (navn er op­dig­tet).

Fra 2009 til 2016 er bed­ra­ge­ri i sam­han­del på in­ter­net­tet ste­get med na­e­sten 400 pro­cent og ud­gør nu 15 pro­cent af al­le bed­ra­ge­risa­ger, sva­ren­de til 6.600 sa­ger. Det er nu den an­den­stør­ste form for bed­ra­ge­ri, kun over­gå­et af kre­dit­kort­svin­del. Det vi­ser en ny op­gø­rel­se fra Rigs­po­li­tiets Na­tio­nal Stra­te­gisk Ana­ly­se for 2017.

»Det er en form for kri­mi­na­li­tet, hvor du kan la­ve rig­tig man­ge for­hold rig­tig hur­tigt. Hvis du skul­le la­ve 400 rø­ve­ri­er el­ler 400 bu­tiks­ty­ve­ri­er, så vil­le det ta­ge rig­tig lang tid, men det kan du på net­tet«, si­ger sek­tions­le­der Tri­ne Møl­ler, af­de­lin­gen for øko­no­mi­ske kri­mi­na­li­tet i Kø­ben­havns Po­li­ti.

Svind­ler­ne fal­by­der of­te pro­duk­ter, der ret­ter sig mod yn­gre men­ne­sker.

»Mo­bi­ler, dy­re sport­sko og festi­val­bil­let­ter er tre ting, folk svind­ler me­get med«, si­ger po­li­ti­kom­mis­sa­er Jens Møl­ler Pe­der­sen fra Sy­dø­stjyl­lands Po­li­ti. Kred­sen er be­gyndt at hol­de fored­rag på sko­ler og ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner om, hvor­dan man und­går svin­del på net­tet.

Og­så i Kø­ben­havn har po­li­ti­et fo­kus på bed­ra­ge­ri mel­lem pri­va­te. Nog­le sa­ger er sto­re og or­ga­ni­se­re­de, og for­bry­der­ne bru­ger mel­lem­ma­end til at mod­ta­ge pen­ge­ne. Men langt de fle­ste er i ka­te­go­ri­en småsvin­del, og an­tal­let af sa­ger, der al­drig bli­ver an­meldt er for­ment­lig stort.

»De ty­pi­ske sa­ger er, at bor­ger­ne ger­ne vil ha­ve no­get dyr elek­tro­nik, nog­le se­je sko el­ler no­get an­det til bil­li­ge pen­ge. Så fin­der de et op­slag på so­ci­a­le me­di­er og ta­en­ker, at det er sa­te­me et godt til­bud«, si­ger sek­tions­le­der Tri­ne Møl­ler.

»Jeg tror, at der er man­ge, der – i og med at de ik­ke står an­sigt til an­sigt med de­res of­re – ik­ke fø­ler, at de er rig­tig kri­mi­nel­le. Det er nemt, og de sy­nes ik­ke, det er det sam­me som at stja­e­le en pung el­ler no­get fra su­per­mar­ke­det«, si­ger hun.

Nog­le vil­le me­ne, at for­bry­del­ser som f.eks. vold er vig­ti­ge­re. Hvor­for ta­ge de her småsvind­le­ri­er så al­vor­ligt?

»Det er helt over­ord­net vo­res sam­funds­moral, det hand­ler om. Vi er det land i ver­den med størst til­lid til hin­an­den, og vi skal ger­ne kun­ne sto­le på hin­an­den og kun­ne hand­le sik­kert og trygt på net­tet«, si­ger hun.

Af­de­lin­gen for øko­no­misk kri­mi­na­li­tet har et fore­byg­gel­ses­team, der li­ge nu er i gang med at kort­la­eg­ge om­rå­det og la­ve en ’of­fer­pro­fi­le­ring’. Den skal bru­ges til at en må­l­ret­tet in­for­ma­tions­ind­sats. An­ta­gel­sen er, at isa­er un­ge la­der sig svind­le.

I takt med at de­di­ke­re­de han­dels­plat­for­me som DBA bli­ver me­re sik­re, er man­ge af svind­ler­ne flyt­tet vi­de­re til so­ci­a­le me­di­er som Fa­ce­book og dets hund­red­vis af køb/salg/byt­te-grup­per.

23-åri­ge Mikkel be­gynd­te at svind­lepå Fa­ce­book, for­di han akut mang­le­de pen­ge til må­ne­dens hus­le­je.

»Jeg var med­lem af face­book­grup­pen Ad­var­sel mod Svind­le­re og Snyd, og der kommer det op på na­e­sten dag­lig ba­sis, at der er en, der er ble­vet snydt for en iP­ho­ne el­ler en com­pu­ter el­ler et par sko til 200 kro­ner. Og så ta­enk­te jeg ba­re: En iP­ho­ne, den er lil­le, nem at sa­el­ge, og der er god ef­ter­spørgsel på den, og den har en god va­er­di. Det var det, der lød mest for­nuf­tigt«, si­ger han.

Hans svin­del­blev dog hur­tigt op­da­get, og han af­ven­ter nu en dom for bed­ra­ge­ri.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.