Rus­sisk magtspil

Mør­kelagt mi­li­ta­e­rø­vel­se fø­rer til ny uro.

Politiken - - VOORZIJDE PAGINA -

Er det nu, vi skal va­e­re ban­ge? Kun­ne Rusland fin­de på at an­gri­be os el­ler vo­res bal­ti­ske na­bo­er? Frygtsom­me spe­ku­la­tio­ner har fø­get, efter at Rusland og lil­le­bror Hvi­derusland i den­ne uge ind­led­te den fa­el­les mi­li­ta­e­rø­vel­se Sa­pad med tu­sin­der af sol­da­ter, kamp­fly og ar­til­le­ri. Men hvor­for den­ne frygt?

Over­ser vi, at Sve­ri­ge og fle­re Na­to-lan­de net­op har gen­nem­ført den stør­ste sven­ske mi­li­ta­e­rø­vel­se i 20 år: 19.000 sven­ske sol­da­ter har sam­men med 1.500 sol­da­ter fra

USA og an­dre Na­to-lan­de del­ta­get i det, en svensk avis kald­te en re­gu­la­er magt­de­mon­stra­tion, blot 300400 ki­lo­me­ter fra den rus­si­ske Ka­li­nin­grad-enkla­ve. I en tid, hvor re­to­rik­ken mod Rusland let kommer til at be­stå i kold­krigs­ag­ti­ge ar­gu­men­ter for me­re mi­li­ta­er op­rust­ning, kan det va­e­re va­erd at min­de om det fak­tum. For ba­lan­cens skyld.

DESVAERRE har Ve­sten me­re grund til at fryg­te Rusland end om­vendt.

Det er Rusland – el­ler ret­te­re det nu­va­e­ren­de rus­si­ske sty­re – der har an­nek­te­ret den ukrain­ske Krim­halvø. Det er Rusland, der hol­der gang i den østu­krain­ske løs­ri­vel­ses­krig. Det er of­te ge­dulg­te rus­si­ske grup­per, der står bag cy­be­ran­greb mod ve­st­li­ge sam­fund. Det er Rusland, der har tru­et Sve­ri­ge, hvis lan­det mel­der sig ind i Na­to. Det er Rusland, der har ad­va­ret Dan­mark om ri­si­ko­en for at bli­ve et rus­sisk atom­bom­be­mål, hvis vi del­ta­ger i Na­to’s mis­silskjold, og som har si­mu­le­ret fly­an­greb mod selv et born­holm­sk fol­ke­mø­de.

Pu­tin og hans ma­end har kort sagt så­et mi­stil­li­den og mi­stro­en til sig selv. Vi tror end ik­ke på de­res for­sik­rin­ger om, at der li­ge nu ’kun’ del­ta­ger 12.700 sol­da­ter i Sa­pa­dø­vel­sen. Ve­st­li­ge skøn ly­der på, at det sna­re­re er 50.000, 60.000 el­ler må­ske 100.000. Ale­ne det af­spej­ler til­lids­kri­sen.

Men den har end­nu et aspekt.

For hvor man­ge rus­si­ske sol­da­ter ta­ger mon hjem igen, når den igang­va­e­ren­de øvel­se slut­ter 20. sep­tem­ber? Al­le ... hvor man­ge det nu end er? El­ler kun en del af dem? Jo fle­re rus­si­ske sol­da­ter der måt­te bli­ve til­ba­ge i Hvi­derusland og Ka­li­nin­grad efter Sa­pad-øvel­sen, des far­li­ge­re vi­ste den sig at va­e­re. (jarl-)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.