Po­li­ti­ken ban­ker på – vi øn­sker lø­ben­de sam­ta­le med la­e­ser­ne

Hver dag lyt­ter la­e­ser­ne til Po­li­ti­ken. For et år si­den byt­te­de vi rol­ler­ne om, så avi­sens me­d­ar­bej­de­re tog ud til la­e­ser­ne for at hø­re de­res hold­ning til avisen. Det blev et va­er­di­fuldt in­put til den lø­ben­de for­bed­ring af Po­li­ti­ken. Nu vil vi ger­ne forts

Politiken - - VOORZIJDE PAGINA - AF CHRI­STI­AN JEN­SEN chri­sti­an.jen­sen@pol.dk

Jour­na­li­ster på Po­li­ti­ken er ik­ke uvant med at ta­le med fol­ke­tings­po­li­ti­ke­re, mu­si­ke­re, sku­e­spil­le­re og an­dre af dem, la­e­ser­ne mest ken­der fra me­di­er­ne. Vi har det og­så helt fint med at be­døm­me an­dres bø­ger, film og kunst, og vi giver ger­ne de­res ar­bej­de hjer­ter. Det er en del af vo­res ar­bej­de, som vi hver dag går til med sag­lig­hed og al­vor, men det giver ik­ke an­led­ning til stør­re nervø­si­tet.

Helt an­der­le­des var det for et år si­den, da vi i nog­le da­ge vend­te det he­le på ho­ve­d­et: Nor­malt er det jer, der lyt­ter til Po­li­ti­ken. For et år si­den in­vi­te­re­de al­le vi, der dag­ligt skri­ver, teg­ner, fo­to­gra­fe­rer, re­di­ge­rer og sa­el­ger Po­li­ti­ken, os selv hjem til al­le jer, der la­e­ser avisen. Her var det os, der lyt­te­de til je­res be­døm­mel­se af vo­res ar­bej­de.

Jeg kan for­sik­re jer om, at avi­sens gan­ge si­tre­de af en sa­er­lig kom­bi­na­tion af nervø­si­tet og spa­en­ding blandt al­le dem, der var på vej ud til la­e­ser­ne, mens de, der hav­de va­e­ret af sted, med let­tel­se og be­gej­string i stem­men ud­veks­le­de op­le­vel­ser. Jeg skal va­e­re ae­r­lig og si­ge, at og­så jeg var tem­me­lig nervøs for­ud for mit be­søg hos en ker­nela­e­ser i Køge. Vi bru­ger de fle­ste af vo­res våg­ne ti­mer på at gø­re Po­li­ti­ken til en avis, der giver det ret­te per­spek­tiv på ver­den og in­spira­tion til sam­funds- og kul­tur­li­vet. Der­for var vi spa­end­te på at hø­re je­res an­mel­del­se af vo­res ar­bej­de.

Det var en bå­de in­spi­re­ren­de og brug­bar op­le­vel­se. Vi fik hel­dig­vis bå­de ris og ros, og vi tog det he­le med til­ba­ge til Rå­d­hus­plad­sen. Her har vi flit­tigt brugt je­res in­put og hold­nin­ger som en del af grund­la­get for den lø­ben­de for­ny­el­se af Po­li­ti­ken bå­de på pa­pir og på po­li­ti­ken.dk.

Fi­re ek­semp­ler på for­an­drin­ger

Nu er vi nys­ger­ri­ge efter at hø­re, hvad I – la­e­se­re – så sy­nes om de for­an­drin­ger, vi har gen­nem­ført. Hvad er ble­vet bed­re? Hvad kra­e­ver nye tan­ker? Der­for in­vi­te­rer vi igen os selv ud til jer la­e­se­re, og hvis du har lyst til at få be­søg, kan du se på an­non­cen her på si­den, hvad du gør. Vi kan desvaerre ik­ke love at kom­me ud til al­le la­e­se­re.

Men hvor­dan har vi for­an­dret Po­li­ti­ken det se­ne­ste år? Her er fi­re nedslag:

Vi har styr­ket Po­li­ti­ken i we­e­ken­den ved blandt an­det i maj at lan­ce­re to nye kul­tur­sek­tio­ner med stort K. Po­li­ti­ken er en avis, der bå­de re­flek­te­rer kul­tur og ska­ber kul­tur, og der­for har vi ge­ne­relt skru­et op for vo­res kul­tur­da­ek­ning. I lør­da­gens K-sek­tion fol­der vi ugens sto­re kul­tu­rel­le te­ma ud, mens vi om søn­da­gen stra­e­ber efter at ha­ve et me­re ek­si­sten­ti­elt in­ter­view med en ak­tu­el kunst­ner. Vi er selv gan­ske godt til­fred­se med de nye sek­tio­ner, men sva­rer de og­så til la­e­ser­nes for­vent­nin­ger og øn­sker til en mo­der­ne kul­tur­da­ek­ning i Po­li­ti­ken?

Isa­er blandt de lidt yn­gre la­e­se­re er der en stor in­ter­es­se for vi­den­skab og den nye tek­no­lo­gi, der al­le­re­de er godt i gang med at for­an­dre bå­de vo­res ar­bejds- og pri­vat­liv. Hvor­dan skal vi for­hol­de os til det 21. år­hund­re­des mu­lig­he­der for at ud­vik­le 3Dprin­te­de knog­ler, ro­bot­sex og selv­kø­ren­de bi­ler? Hvor­dan ind­ret­ter vi os som sam­fund og eti­ske va­e­se­ner til den nye tids tek­no­lo­gi­ske land­vin­din­ger? Dis­se spørgs­mål be­ska­ef­ti­ger vo­res vi­den­skabs- og tek­no­lo­gi­jour­na­li­ster sig med, men be­sva­rer vi de spørgs­mål, I la­e­se­re lø­ben­de stil­ler jer?

Vo­res la­e­se­re er op­ta­ge­de af sam­fun­det – bå­de det na­tio­na­le og in­ter­na­tio­na­le. Der­for har vi in­ten­si­ve­ret vo­res da­ek­ning af dansk og in­ter­na­tio­nal po­li­tik, og vi har ud­vik­let nye forta­el­le­for­ma­ter, der ger­ne skul­le ska­be en me­re va­ri­e­ret la­e­se­op­le­vel­se bå­de i pa­pira­vi­sen og på po­li­ti­ken.dk. Gør de så det?

Vo­res for­bru­ger­stof har få­et et løft i et Lør­dags­liv, hvor vi hver uge in­spi­re­rer med bå­de sa­e­so­nens op­skrif­ter og ugens bed­ste vin­køb, li­ge­som vi har fo­kus på den kri­ti­ske for­bru­gerjour­na­li­stik. Ram­mer sek­tio­nen den ret­te ba­lan­ce mel­lem re­le­vant in­spira­tion og nød­ven­dig for­bru­ger­kri­tik?

Alt det og me­get me­re vil vi ger­ne hø­re je­res hold­nin­ger til. Vi for­ven­ter ik­ke, at I har en hold­ning til det he­le, men I kan for­ven­te, at vi vil lyt­te til, hvad I si­ger. Jeg er tyv­star­tet. For­le­den vend­te jeg til­ba­ge til den la­e­ser i Køge, Jo­han Gre­ger­sen, som jeg be­søg­te for et år si­den sam­men med vo­res an­non­ce­di­rek­tør Tro­els Ni­el­sen. Jo­han Gre­ger­sen har la­est Po­li­ti­ken li­ge så la­en­ge, som jeg var har le­vet. I 45 år. Han bor i et ny­byg­get og mil­jø­ven­ligt Trel­le­borg-hus med jord­var­me. Hvad si­ger han til det for­ny­e­de Po­li­ti­ken? Jeg var tem­me­lig spa­endt på sva­ret.

»Jeg var ik­ke util­freds for et år si­den, og det er jeg hel­ler ik­ke i dag«.

Pyha, hel­dig­vis! Som ud­dan­net ci­vil­in­ge­ni­ør fra DTU har Jo­han Gre­ger­sen en sa­er­lig in­ter­es­se for ny tek­no­lo­gi, og ik­ke mindst har han sta­er­ke hold­nin­ger til, hvad den gør ved vo­res ar­bejds­mar­ked og sam­fund.

»Jeg har be­ma­er­ket, at I skri­ver me­re om vi­den­skab og tek­no­lo­gi, men I skul­le be­ska­ef­ti­ge jer no­get me­re med kon­se­kven­ser­ne. Når der ska­bes nye sy­ste­mer, så bli­ver vi for man­ge men­ne­sker om for lidt ar­bej­de. Det skal vi gø­re no­get ved«, si­ger han.

Og Jo­han Gre­ger­sen har fak­tisk et bud på, hvad der kan gø­res. Han har valgt – helt uaf­ha­en­gigt af mit opkald – at skri­ve et ind­la­eg til avi­sens igang­va­e­ren­de se­rie, ’Hvor­hen, cen­trumven­stre?’, hvor vi ef­ter­ly­ser nye tan­ker og po­li­ti­ske vi­sio­ner. Jeg har få­et lov til at la­e­se ind­la­eg­get, som ind­le­des med or­de­ne:

»Det er et ka­em­pe­pro­blem, at vi i frem­ti­den skal for­de­le sta­dig min­dre ar­bej­de på end­nu fle­re ho­ve­d­er. Vi har på langt sigt et be­ska­ef­ti­gel­ses­pro­blem, som cen­trum-ven­stre end­nu ik­ke ta­ger se­ri­øst«, skri­ver Jo­han Gre­ger­sen i ind­la­eg­get, som vi vil brin­ge i sin ful­de la­eng­de en af de kom­men­de da­ge.

Nu er vi nys­ger­ri­ge efter at hø­re, hvad I – la­e­se­re – så sy­nes om de for­an­drin­ger, vi har gen­nem­ført

Til­freds­hed uden enig­hed

Un­der mit be­søg i Køge for et år si­den ef­ter­ly­ste Jo­han Gre­ger­sen øget fo­kus på de nor­di­ske og bal­ti­ske lan­de. Har vi le­ve­ret det? Ik­ke rig­tigt. Bort­set fra da­ek­nin­gen af den­ne uges stor­tings­valg i Nor­ge har vi nok ik­ke over­rendt vo­res nor­di­ske bro­der­lan­de og de bal­ti­ske lan­de, hvor der jo net­op i dis­se da­ge rej­ser sig en be­grun­det be­kym­ring i for­bin­del­se med den rus­si­ske mi­li­ta­e­rø­vel­se, der fo­re­går foru­ro­li­gen­de ta­et på gra­en­sen til Est­land, Let­land og Li­tau­en:

»Det var fint, hvad I skrev om val­get i Nor­ge. Men nu har I to mand på cy­kel i Tys­kland for­ud for det ty­ske valg. Hvad med at sen­de to mand på cy­kel til Nor­den og de bal­ti­ske lan­de? Det er ba­re lidt in­spira­tion«.

Og tak for det, Jo­han Gre­ger­sen. In­spira­tion er net­op, hvad vi er ude efter. Bå­de fra Køge og re­sten af lan­det.

Vi sag­de for et år si­den, at vi på Po­li­ti­ken øn­sker en re­el og ved­va­ren­de di­a­log med vo­res la­e­se­re. Det er jer, der skal va­e­re til­fred­se – ik­ke nød­ven­dig­vis eni­ge – med det Po­li­ti­ken, vi le­ve­rer. Vi bli­ver al­drig fa­er­di­ge med at for­bed­re os, og det har vi gjort til en del af vo­res vi­sion, som er en for­tolk­ning af det op­drag, vi for 133 år blev gi­vet af den ene af Po­li­ti­kens grund­la­eg­ge­re, Vig­go Hørup:

»Po­li­ti­ken hand­ler om men­ne­sket. Om mag­ten. Om men­ne­skets for­hold til mag­ten. Om mag­tens for­hold til men­ne­sket. Og om­stil­lin­ger­ne i den mo­der­ne ver­den. Vi tror på, at det kan bli­ve bed­re, og det kan bli­ve bed­re end­nu«.

Det er vo­res håb, at I igen vil bi­dra­ge til, at vi kan gø­re det end­nu bed­re. Hver dag. På for­hånd tak for hja­el­pen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.