Med stop­pet for kvo­te­flygt­nin­ge sa­et­ter Støj­berg sit af­tryk på tre lands­mø­der

Tre par­ti­er hol­der den­ne we­e­kend lands­mø­de. Med va­ri­e­ren­de styr­ke ven­tes kvo­te­flygt­nin­ge at sa­et­te sit pra­eg. S-borg­me­ster har aen­dret hold­ning.

Politiken - - TEMA - KRI­STI­AN KLARSKOV MORTEN SKAERBAEK kri­sti­an.klarskov@pol.dk morten.skaerbaek@pol.dk

Blandt de de­le­ge­re­de, der i den­ne we­e­kend vil be­fin­de sig på den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske kon­gres i Aal­borg, er der dem, der fin­der ud­la­en­din­geog in­te­gra­tions­mi­ni­ster Inger Støj­bergs (V) ti­m­ing ae­r­ger­lig. El­ler li­ge­frem me­ner, at Støj­berg med sin be­slut­ning fra for­le­den om at for­la­en­ge re­ge­rin­gens kvo­te­flygt­nin­ge­stop helt be­vidst valg­te at sen­de en gift­pil i ret­ning af kon­gres­sen og årets po­li­ti­ske su­perwe­e­kend med he­le tre par­ti­ers lands­mø­der hos S, R og DF.

I re­ge­rin­gen var de nem­lig sva­ert til­fred­se med den de­bat, det skab­te på den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske kon­gres i fjor, at Støj­berg an­non­ce­re­de et mid­ler­ti­digt stop for kvo­te­flygt­nin­ge. Den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske le­del­se bak­ke­de den­gang op om stop­pet, hvil­ket kom til at do­mi­ne­re de­bat­ten blandt de de­le­ge­re­de un­der kon­gres­de­bat­ten lør­dag ef­ter­mid­dag. Be­skyld­nin­ger om »po­puli­stisk frem­med­had« og »in­der­li­ge« op­for­drin­ger til at genover­ve­je be­slut­nin­gen gik igen, men le­del­sen stod fast.

For ti­den er kvo­te­flygt­nin­ge ble­vet en slags testca­se for, om den stram­mer­linje i ud­la­en­din­gepo­li­tik­ken, som par­ti­for­mand Mette Fre­de­rik­sen (S) med suc­ces har trum­fet igen­nem i si­ne to år som for­mand, har klang­bund i he­le par­ti­et. Kon­gres­sens de­bat vil gi­ve en del af sva­ret.

Men der er na­ep­pe tvivl om, at de­bat­ten om li­ge det spørgs­mål vil va­e­re størst i So­ci­al­de­mo­kra­ti­et sam­men­lig­net med we­e­ken­dens lands­mø­der hos Ra­di­ka­le i Ny­borg og hos DF i Her­ning.

I Ny­borg vil det for­ment­ligt va­e­re sva­ert at fin­de en ene­ste ra­di­kal de­le­ge­ret, der bak­ker op om kvo­te­flygt­nin­ge­stop­pet – helt på linje med den ra­di­ka­le le­del­se. Tva­er­ti­mod vil der sand­syn­lig­vis va­e­re knub­be­de ord mod den tid­li­ge­re re­ge­rings­part­ner So­ci­al­de­mo­kra­tiets linje.

Dansk Fol­ke­par­ti vil ide­elt set fo­re­tra­ek­ke, at man af­vi­ste samt­li­ge spon­ta­ne asylan­sø­ge­re ved gra­en­sen og nø­je­des med at ta­ge en – lil­le – kvo­te fra flygt­nin­ge­lej­re­ne. En sådan løs­ning lig­ger ik­ke li­ge­for. Der­for vil det va­e­re sva­ert at fin­de DF’ere, der nu øn­sker at ta­ge imod 500 kvo­te­flygt­nin­ge om året, som ind­til 2016 var prak­sis. Helt på linje med DF-le­del­sen.

Hos S er det til gen­ga­eld ik­ke sva­ert at fin­de med­lem­mer, der er ue­ni­ge med par­ti­top­pens støt­te til re­ge­rin­gens be­slut­ning op om at be­hol­de stop­pet.

S-borg­me­ster har aen­dret hold­ning

By­rå­ds­med­lem Daniel Pre­hn (S) me­ner, at le­del­sen gri­ber det helt for­kert an – ik­ke mindst for­di si­tu­a­tio­nen har aen­dret sig i for­hold til 2016, i og med at der nu kommer fa­er­re flygt­nin­ge. Han si­ger:

»Hvis man fak­tisk me­ner, at vi skal ta­ge fle­re kvo­te­flygt­nin­ge og fa­er­re spon­ta­ne flygt­nin­ge, så må vi og­så gø­re det«.

Fol­ke­tings­kan­di­dat og re­gions­rå­ds­med­lem Özkan Ko­cak me­ner, at de­bat­ten om kvo­te­flygt­nin­ge blan­des sam­men med ban­de­kon­flikt og alt mu­ligt an­det. »Det er po­puli­stisk«, si­ger han. Fol­ke­tings­kan­di­dat Rene Vil­strup-Bie si­ger, at »kvo­te­flygt­nin­ge har sa­er­sta­tus«.

»Vi kan ik­ke va­e­re be­kendt at føl­ge den linje. De er de sva­ge­ste og dår­ligst stil­le­de«, si­ger han, mens na­est­for­mand for So­ci­al­de­mo­kra­ti­et i Holste­bro, Morten Ni­el­sen, me­ner, at der nu skri­ves »et af de mest gro­te­ske styk­ker dan­marks­hi­sto­rie«.

Al­le de na­evn­te var og­så på ta­ler­sto­len sid­ste år. Og har ik­ke skif­tet hold­ning. Det har Hjør­ring-borg­me­ster Ar­ne Bo­elt (S) til gen­ga­eld. Han ef­ter­ly­ste sid­ste år på for­si­den af Jyl­lands-Po­sten et »stør­re sind« hos par­ti­le­del­sen. I år ved­går han, at han har aen­dret hold­ning. Fra sit eget prak­ti­ske borg­mester­liv har han er­fa­ret, at li­ge pra­e­cis grup­pen af kvo­te­flygt­nin­ge er uhy­re sva­er at in­te­gre­re.

»Det hja­el­per nok ik­ke la­en­ge­re at få dem ind i Dan­mark og få dem prop­pet ind på nog­le in­sti­tu­tio­ner og la­de dem le­ve der re­sten af de­res liv. El­ler i nog­le ghet­to­er. Så er det nok klo­ge­re og nem­me­re at støt­te dem i de­res na­er­om­rå­der, og her har jeg sta­dig min so­ci­a­le hold­ning i for­hold til, at teg­ne­bo­gen ik­ke skal va­e­re so­lidt plan­tet i bag­lom­men«, si­ger Bo­elt.

Twen­ty or mo­re

FN’s kvo­te­flygt­nin­ge­sy­stem kø­rer pa­ral­lelt med de for­skel­li­ge lan­des mod­ta­gel­se af så­kald­te spon­ta­ne asylan­sø­ge­re. Sidst­na­evn­te grup­pe an­kom­mer på egen hånd til ek­sem­pel­vis Dan­mark og sø­ger asyl. Kvo­te­flygt­nin­ge­ne der­i­mod bli­ver for­delt di­rek­te fra flygt­nin­ge­lej­re ude i ver­dens bra­end­punk­ter. I prak­sis har dan­ske em­beds­ma­end rejst ud til flygt­nin­ge­lej­re for at va­e­re med til at ud­pe­ge den år­li­ge dan­ske kvo­te på cir­ka 500 ud fra for­skel­li­ge kri­te­ri­er.

Un­der VK-re­ge­rin­gen i 00’er­ne blev der ind­ført et ek­stra kri­te­ri­um: At de ud­valg­te skul­le va­e­re ’in­te­grer­ba­re’. Det kri­te­ri­um blev opblødt un­der Thor­ning-Sch­midt-re­ge­rin­gen, men kort efter re­ge­rings­over­ta­gel­sen i 2015 ge­nind­før­te Ven­stre-re­ge­rin­gen in­te­gra­tions­kri­te­ri­et. Ud­la­en­din­geog in­te­gra­tions­mi­ni­ster Inger Støj­berg for­kla­re­de i den for­bin­del­se, at re­ge­rin­gen vil­le se bort fra in­te­gra­tions­kri­te­ri­et, når det kom til en lil­le del­grup­pe, de så­kald­te twen­ty or mo­re, der er en grup­pe på år­ligt cir­ka 30 af de 500, som på grund for ek­sem­pel af ho­mo­seksu­a­li­tet, fy­si­ske el­ler psy­ki­ske li­del­ser kan va­e­re sa­er­lig sår­ba­re, og som der­for ik­ke har skul­let le­ve op til de nor­ma­le kri­te­ri­er.

»Den kvo­te har jeg ik­ke ta­enkt mig at aen­dre på«, sag­de Støj­berg i 2015.

Da hun året efter be­bu­de­de det mid­ler­ti­di­ge stop for kvo­te­flygt­ning, lød det dog, at det og­så gjaldt twen­ty or mo­re­grup­pen. Og mens Dansk Flygt­nin­ge­hja­elps ge­ne­ral­se­kre­ta­er, An­dreas Kamm, kald­te det »skra­ek­ke­ligt«, bak­ke­de den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske ud­la­en­din­ge­ord­fø­rer, Dan Jør­gen­sen, op om Støj­bergs linje. Si­den blød­te den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske le­del­se en anel­se op. I for­bin­del­se med kon­gres­sen sid­ste år sag­de for­mand Mette Fre­de­rik­sen, at der er en sa­er­lig si­tu­a­tion i for­hold til de ’sa­er­lig sår­ba­re’ af kvo­te­flygt­nin­ge­ne. I dag er par­tiets linje, at man bak­ker op om kvo­te­stop­pet, men at li­ge pra­e­cis twen­ty or mo­re-grup­pen fort­sat bur­de ha­ve ad­gang til Dan­mark.

I før­ste om­gang ind­går kvo­te­flygt­nin­ge i de­bat­ten om ved­ta­gel­se af et nyt so­ci­al­de­mo­kra­tisk prin­cip­pro­gram. Jet­te Buus Gra­ve­sen fra Aarhus Nord-kred­sen har før kon­gres­sen fo­re­slå­et at til­fø­je til prin­cip­pro­gram­met, at par­ti­et »øn­sker at gi­ve asyl til men­ne­sker ud fra FN’s kvo­te­flygt­nin­ge­sy­stem«. Så langt øn­sker le­del­sen imid­ler­tid ik­ke at stra­ek­ke sig. I en ’del­vis imø­de­kom­mel­se’ fo­re­slås en me­re ela­stisk for­mu­le­ring:

»Vi så helst, at flygt­nin­ge blev for­delt efter so­li­da­ri­ske og ret­fa­er­di­ge prin­cip­per fra FN’s kvo­te­flygt­nin­ge­sy­stem«.

Om der kommer de­bat om kvo­te­flygt­nin­ge, vil kon­gres og lands­mø­der vi­se. Men at de­bat­ten om em­net fin­des, il­lu­stre­res af et de­bat­ind­la­eg på po­li­ti­ken.dk lør­dag. Her skri­ver ord­fø­rer­ne for de fi­re par­ti­er R, SF, EL og Al­ter­na­ti­vet, der efter et valg for­ven­tes at pe­ge på Mette Fre­de­rik­sen som stats­mi­ni­ster, at det »vil va­e­re et hi­sto­risk lav­punkt for Dan­mark, hvis re­ge­rin­gen bak­ket op af So­ci­al­de­mo­kra­ti­et i år frem­over ven­der ver­dens mest ud­sat­te flygt­nin­ge og det for­plig­ten­de in­ter­na­tio­na­le sam­ar­bej­de ryg­gen«.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.