I Lon­don ud­lø­ste ter­r­or­an­greb chok – og en kop te

I går blev Lon­don for fjer­de gang i år ramt af ter­ror. De man­ge an­greb har sat si­ne spor og få­et en del af bri­ter­ne til at aen­dre ad­fa­erd.

Politiken - - TEMA - MI­CHA­EL SEIDELIN, PARIS NILAS HEINSKOU, BRUXELLES mi­cha­el.seidelin@pol.dk

Li­sten over dra­eb­te og sår­e­de ved ter­r­or­an­greb i eu­ro­pa­ei­ske stor­by­er vok­se­de i går, da en bom­be sår­e­de mindst 29 pas­sa­ge­rer i et me­tro­tog i Lon­don.

Iføl­ge det bri­ti­ske po­li­tis eks­per­ter kun­ne ter­r­orak­tio­nen ha­ve ud­løst et blod­bad, men en af spra­eng­lad­nin­ger­ne blev ik­ke ud­løst.

Myn­dig­he­der­ne fik hur­tigt kon­trol over si­tu­a­tio­nen, som po­li­ti­et og se­ne­re pre­mi­er­mi­ni­ster The­resa May be­teg­ne­de som en ter­r­or­hand­ling, som iføl­ge pre­mi­er­mi­ni­ste­ren var ta­enkt til at for­ø­ve stor ska­de.

Ik­ke de­sto min­dre le­ve­de ind­byg­ger­ne om­kring ger­nings­ste­det op til by­ens mot­to ’ke­ep calm’ ved at til­by­de let sår­e­de og cho­ke­re­de for­bi­pas­se­ren­de en kop te.

»Hvis no­gen na­er Par­sons Gre­en fø­ler sig cho­ke­ret el­ler for­vir­ret, så bor jeg run­det om hjør­net og sa­et­ter vand over«, lød det på en af man­ge til­sva­ren­de twe­ets.

Be­ma­er­k­nin­gen af­spej­ler, at ind­byg­ger­ne i Lon­don – li­ge­som pa­ri­ser­ne – er ved at vaen­ne sig til, at de le­ver un­der en kon­stant trus­sel fra ter­r­o­ri­ster­ne. Det er fjer­de gang i 2017, at Stor­bri­tan­ni­en ram­mes af ter­ror.

Na­e­sten sam­ti­dig med bom­ben i Lon­don an­greb en for­modet ter­r­o­rist en sol­dat på sta­tio­nen Châte­let-Les-Hal­les i Paris med en kniv, mens han iføl­ge vid­ner på­kald­te sig Al­lah.

Trods be­folk­nin­gens ro­li­ge re­ak­tion i går har de man­ge an­greb i Stor­bri­tan­ni­en sat si­ne spor i be­folk­nin­gen.

I en me­nings­må­ling fra YouGov i au­gust sva­rer 90 pro­cent, at de an­ser frem­ti­di­ge ter­r­or­an­greb i bri­ti­ske by­er for ’for­holds­vis sand­syn­li­ge’ el­ler ’me­get sand­syn­li­ge’.

AEn­dret ad­fa­erd

An­gre­be­ne har og­så få­et en del af bri­ter­ne til at aen­dre ad­fa­erd. Så­le­des an­gi­ver 19 pro­cent, at de er min­dre til­bø­je­li­ge til at del­ta­ge i en be­gi­ven­hed i en stor are­na, ek­sem­pel­vis en kon­cert­sal el­ler et sport­s­sta­dion, end de var for 12 må­ne­der si­den. Til­sva­ren­de er 20 pro­cent ble­vet me­re be­kym­ret over at bru­ge of­fent­lig trans­port. I Frank­rig hol­der isa­er bør­ne­fa­mi­li­er sig fra sto­re for­sam­lin­ger. Ik­ke mindst bom­be­ak­tio­nen i maj for­an Man­che­ster Are­ne, hvor san­ge­r­in­den Ari­a­na Gran­de holdt kon­cert for pri­ma­ert børn og un­ge, har sat si­ne spor. 22 blev dra­ebt og 250 sår­et.

Ak­tio­nen på Lon­don Brid­ge i ju­ni na­er det po­pu­la­e­re Bor­ough Mar­ket med sne­se­vis af bo­der og re­stau­ran­ter ko­ste­de 8 men­ne­sker li­vet, da 3 ter­r­o­ri­ster kør­te ind i for­bi­pas­se­ren­de på Lon­don Brid­ge få me­ter fra mar­ke­det. »Der er et ty­de­ligt møn­ster i de ak­tio­ner, vi har set i eu­ro­pa­ei­ske stor­by­er«, sag­de is­lam­for­sker Gil­les Kepel til Po­li­ti­ken efter ter­r­orak­tio­nen mod ju­le­mar­ke­det i Ber­lin.

Ter­r­o­ri­ster­ne og de­res bag­ma­end vil ram­me ve­st­lig livs­stil og ve­st­li­ge tra­di­tio­ner, som står i mod­strid til is­lams for­skrif­ter, na­evn­te han. For ek­sem­pel hå­ne­de tals­ma­end fra Is­la­misk Stat (IS) of­re­ne for bom­be­ak­tio­nen mod et disko­tek i Istan­bul nytår­s­af­ten.

»De drak sam­men med de van­tro i ste­det for at be­de og la­e­se Kor­a­nen«, hed det på en af IS’ hjem­mesi­der.

Men den­ne stra­te­gi er far­lig for IS og ek­stre­mi­ster­ne, si­ger Mo­ha­med Tria, for­mand for fod­bold­klub­ben La Du­chère i Ly­on og hyp­pig del­ta­ger i de­bat­ter om is­lam i Ve­sten.

»Med ak­tio­ner­ne i stor­by­er­ne dra­e­ber de sam­ti­dig man­ge mus­li­mer. Jeg op­le­ve­de et ven­de­punkt efter ter­r­orak­tio­nen i Ni­ce sid­ste år, hvor man­ge af of­re­ne var mus­li­mer. Man­ge un­ge sag­de stop til mig. Nu be­gyn­der de og­så at dra­e­be vo­res eg­ne«.

Trus­len bli­ver ik­ke min­dre i takt med Is­la­misk Stats ne­der­lag i Sy­ri­en og Irak, og bå­de de fran­ske og bri­ti­ske myn­dig­he­der for­be­re­der sig på, at hund­red­vis af så­kald­te hel­li­ge kri­ge­re ven­der hjem.

Kri­gen vil bli­ve ført vi­de­re isa­er i ho­ved­sta­e­der­ne i de lan­de, som del­ta­ger i de mi­li­ta­e­re ak­tio­ner mod IS.

De sto­re by­er er i sø­ge­ly­set. Man­ge af ter­r­o­ri­ster­ne bor der selv, som vi har set det ad­skil­li­ge gan­ge, og den me­di­e­ma­es­si­ge gen­nem­slags­kraft er enorm, når bom­ber spra­en­ges uden for West­mi­ni­ster, på Champs-Élysées, i Ni­ce el­ler på Ram­bla­en i Bar­ce­lo­na, ly­der det fra blandt an­dre den fran­ske ter­r­or­eks­pert Alain Bau­er.

Så myn­dig­he­der­ne for­be­re­der sig. Bri­ter­ne får en 174 si­der lang vej­led­ning i, hvor­dan man for­hol­der sig i til­fa­el­de af ter­ror, og i Frank­rig hol­der sko­ler­ne ja­evn­ligt øvel­ser med bør­ne­ne for at va­e­re klar, hvis det va­er­ste sker.

Hvis no­gen na­er Par­son Gre­en fø­ler sig cho­ke­ret el­ler for­vir­ret, så bor jeg rundt om hjør­net og sa­et­ter vand over

Ind­byg­ger i Lon­don i et twe­et til vid­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.