Bor­gen in­de­fra Al­ler­s­lev røg i de­fen­si­ven og Sass i of­fen­siv

Du skal ik­ke gå glip af den­ne uges po­li­ti­ske sup­pe­ter­ning. Vi run­der her en borg­mesters bryl­lups­fin­te, en stats­mi­ni­sters for­år­s­pla­ner og en Sass Larsen med en helt ny rød tog­plan. Vel­kom­men til den­ne uges ud­ga­ve af Bor­gen in­de­fra.

Politiken - - TEMA - AN­DERS BAEKSGAARD

For en gangs skyld stjal Kø­ben­havns Rå­d­hus de po­li­ti­ske jour­na­li­sters op­ma­er­k­som­hed. Ik­ke på grund af det kom­men­de kom­mu­nalvalg, men for­di borg­me­ster An­na Mee Al­ler­s­lev (R) har brugt rå­d­hu­sets dy­re sel­skabslo­ka­ler til at hol­de bryl­lups­re­cep­tion. Gra­tis, vel at ma­er­ke. Ra­bat: om­trent 65.000 kro­ner, som ’al­min­de­li­ge’ bor­ge­re i Kø­ben­havn ik­ke kan få.

Ik­ke i sig selv no­get stort lov­brud, men det duf­ter af for­for­de­ling og for­skel­s­be­hand­ling i po­li­ti­ker­nes favør og på bor­ger­nes be­kost­ning. Så­dan­ne sa­ger er far­li­ge for po­li­ti­ke­re uan­set ni­veau, po­si­tion og par­ti. Det er na­ep­pe fa­vo­rit­la­es­ning i ugen op til Ra­di­ka­les lands­mø­de og få må­ne­der før et kom­mu­nalvalg.

Først var der in­tet at kom­me efter, lød det fra Al­ler­s­lev, der for­sva­re­de sa­gen med, at hun bå­de el­sker Kø­ben­havn og sit job, og der­for skul­le rå­d­hu­sets lo­ka­ler bru­ges uden reg­ning. I Kø­ben­havns Kom­mu­ne for­sva­re­de man sa­gen med, at der »med åre­ne« var ud­vik­let »en ny prak­sis« efter »ufor­mel­le drøf­tel­ser« mel­lem po­li­ti­ke­re og for­valt­ning på rå­d­hu­set. Den la­der vi li­ge stå.

Nu skal bryl­lup og ret­nings­linjer un­der­sø­ges, mens BT og Ek­stra Bla­det gra­ver vi­de­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.