Ejer fast­sat­te selv va­er­di­en på døds­skib

Nye op­lys­nin­ger om for­sik­rin­gen af fa­er­gen ’Scan­di­navi­an Star’ er i mod­strid med norsk rap­port om den uopkla­re­de mord­brand. »Be­la­sten­de«, si­ger tals­man­den for de på­rø­ren­de.

Politiken - - VOORZIJDE PAGINA - LARS HALSKOV lars.halskov@pol.dk

Re­de­ri­et bag pas­sa­ger­ski­bet ’Scan­di­navi­an Star’ fo­re­slog selv en høj for­sik­rings­sum på ski­bet kun en uge før mord­bran­den i 1990, der ko­ste­de 159 men­ne­sker li­vet.

Ejer­ne bad da­va­e­ren­de for­sik­rings­sel­skab Fjer­de Sø om en for­sik­rings­sum på 24 mil­li­o­ner dol­lars, hvil­ket var en for­dob­ling af den hid­ti­di­ge for­sik­ring i et an­det sel­skab – og for­sik­rings­sel­ska­bet ud­sted­te en po­li­ce på det be­løb.

Sam­ti­dig un­der­søg­te for­sik­rings­sel­ska­bet al­drig va­er­di­en af ski­bet, har for­sik­rings­le­der Jes­per Aa­by, der un­der­skrev po­li­cen for Fjer­de Sø, for­talt Oslo po­li­ti i en af­hø­ring. Det er­fa­rer Po­li­ti­ken. Aa­by har for­kla­ret norsk po­li­ti, at han ik­ke sat­te spørgs­måls­tegn ved for­sik­rings­sum­mens stør­rel­se, for­di han an­tog, at re­de­ri­et hav­de størst ind­sigt i ski­bets va­er­di.

Fjer­de Sø hav­de ik­ke et skib i sin po­r­te­føl­je, som var sam­men­lig­ne­ligt med ’Scan­di­navi­an Star’, så for­sik­rings­sel­ska­bet kun­ne ik­ke vur­de­re pri­sen. Jes­per Aa­by kon­tak­te­de hel­ler ik­ke ma­eg­le­re med kend­skab til mar­ke­det for at un­der­sø­ge, om for­sik­rings­sum­men var for høj.

Jes­per Aa­by be­kra­ef­ter, at han har af­gi­vet for­kla­ring til norsk po­li­ti. Men han vil ik­ke ud­ta­le sig til Po­li­ti­ken om sa­gen på grund af sin tavs­heds­pligt.

Det us­a­ed­van­li­ge for­løb om for­dob­lin­gen af ski­bets va­er­di og for­sik­ring har få­et på­rø­ren­de og over­le­ven­de til at spør­ge, om mo­ti­vet til den uopkla­re­de mord­s­ag er for­sik­rings­svin­del. Det har norsk po­li­ti og en norsk kom­mis­sion ik­ke kun­net fin­de be­vi­ser på, og sa­gen blev hen­lagt i 2016 som uopkla­ret. For tre en halv må­ned si­den kom den nor­ske kom­mis­sion med en rap­port, som skal dis­ku­te­res af Stor­tin­get i ef­ter­å­ret – og her­hjem­me blev Fol­ke­tin­gets retsord­fø­re­re og ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pa­pe Poul­sen (K) i ju­ni i år ori­en­te­ret om rap­por­ten af rigs­ad­vo­ka­ten.

De nye op­lys­nin­ger er i mod­strid med rap­por­ten og den for­kla­ring, som tid­li­ge­re ha­va­ri­chef i Fjer­de Sø Mor­ten Stens­gaard har gi­vet til norsk po­li­ti – og som bå­de po­li­ti og kom­mis­sion har lagt til grund for de­res af­slut­ten­de rap­por­ter.

Mor­ten Stens­gaard er­ken­der i rap­por­ten, at »Fjer­de Sø ud­sted­te en po­li­ce på det be­løb, som de fik op­lyst af re­de­ri­et«. Men iføl­ge ham vur­de­re­de Fjer­de Sø »stør­rel­sen på for­sik­rings­sum­men som for­nuf­tig og ri­me­lig i for­hold til et pas­sa­ger­skib af den­ne stør­rel­se«.

Po­li­ti­ken har fore­holdt Mor­ten Stens­gaard, at hans ud­sagn ik­ke stem­mer med Jes­per Aa­bys for­kla­ring. Men med hen­vis­ning til sin tavs­heds­pligt vil han ik­ke kom­men­te­re dem. Hel­ler ik­ke Oslo Po­li­ti øn­sker at kom­men­te­re op­lys­nin­ger­ne, og kom­mis­sio­nens for­mand har ik­ke re­a­ge­ret på Po­li­ti­kens hen­ven­del­se.

Tals­mand Jan Har­sem fra den nor­ske støt­te­grup­pe af over­le­ven­de og på­rø­ren­de me­ner, at de nye op­lys­nin­ger er tan­ke­va­ek­ken­de.

»Det er be­la­sten­de. Vi har i Nor­ge haft en ef­ter­forsk­ning og en un­der­sø­gel­se, og så kom­mer der ny in­for­ma­tion, som sa­et­ter tin­ge­ne i en sam­men­ha­eng. Det bur­de va­e­re gjort af po­li­ti­et og kom­mis­sio­nen, men det har de ik­ke gjort«, si­ger han.

Gis­le Wed­de­gjer­de, som er skibsin­spek­tør og skib­s­tek­nisk ef­ter­for­sker for den pri­va­te nor­ske eks­pert­grup­pe Stif­tel­sen, som op­rin­de­lig fik sa­gen på norsk po­li­tis dags­or­den i 2013, er og­så kri­tisk.

»Der fin­des ik­ke plau­sib­le for­kla­rin­ger fra hver­ken po­li­tiets nye ef­ter­forsk­ning el­ler kom­mis­sio­nen, hvad an­går det­te af­gø­ren­de spørgs­mål om for­sik­rin­gens stør­rel­se i for­hold til ski­bets re­el­le va­er­di. Alt ty­der på af den do­ku­men­ta­tion, som fo­re­lig­ger, at ski­bet var for­sik­ret for et be­løb, der var to-tre gan­ge stør­re end ski­bets va­er­di«, si­ger Gis­le Wed­de­gjer­de.

For­sik­rings­sa­gen end­te med, at der blev ud­be­talt 14 af de 24 mil­li­o­ner dol­lars.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.