Top­che­fen med øge­nav­net ’Hard-Kå­re’ skal få Te­va på ret køl

Ef­ter at ha­ve strøm­li­net Lund­beck for­la­der Kå­re Schultz fir­ma­et til for­del for en post som top­chef i den is­ra­el­ske me­di­ci­nal­virk­som­hed.

Politiken - - VOORZIJDE PAGINA - DORTE HYGUM SØRENSEN dorte.hygum@pol.dk

Lund­becks ak­tie­va­er­di ska­el­ve­de in­stink­tivt, da det man­dag blev of­fent­lig­gjort, at 56-åri­ge Kå­re Schultz for­la­der virk­som­he­den i Val­by for i ste­det at bli­ve top­chef i is­ra­el­ske Te­va. Omvendt steg va­er­di­en af det el­lers gis­pen­de Te­va Phar­ma­ceu­ti­cals på ak­tie­mar­ke­det, da det blev kendt, at Kå­re Schultz nu skal ret­te kur­sen op på ver­dens stør­ste pro­du­cent af ko­pi­me­di­cin.

Ak­tie­kur­ser­nes re­ak­tion på nav­net Kå­re Schultz til­ken­de­gi­ver ty­de­ligt, hvor respek­te­ret og magt­fuld dan­ske­ren er som le­der. Ud­for­drin­gen med at for­bed­re Te­vas ind­tje­nings­ev­ne er enorm, men den min­der iføl­ge Schultz selv om de op­ga­ver, han stod over for, da han for to år si­den blev øver­ste di­rek­tør i Lund­beck.

»Man kan al­drig sam­men­lig­ne to si­tu­a­tio­ner fuld­sta­en­dig, men beg­ge de­le er me­di­ci­nal­bran­chen og sel­ska­ber, der ik­ke har haft en po­si­tiv ud­vik­ling på fonds­bør­sen, da jeg til­tra­e­der«, sag­de Kå­re Schultz til Jyl­lands-Po­sten for­le­den.

Te­va har købt Kå­re Schultzs ar­bejds­kraft for et par hund­re­de mil­li­o­ner kro­ner plus det lø­se, hvil­ket blandt an­det vil si­ge ak­tie­pak­ker til en va­er­di af man­ge mil­li­o­ner kro­ner. En del af pen­ge­ne er dog bun­det, ind­til Schultz har gjort sit ar­bej­de.

Hvor­vidt Kå­re Schultz vil bru­ge jobs­kif­tet og nog­le af pen­ge­ne på at spa­re op til pen­sio­nen el­ler ta­ge på en rej­se med sin hu­stru, Ma­ri­an­ne Schultz, og even­tu­elt nog­le af par­rets i alt syv børn, for­bli­ver for­ment­lig helt pri­vat.

Må­l­ret­tet og pri­vat

Om­ta­len af ham i de be­tyd­nings­ful­de dan­ske­res op­slags­va­erk Kraks Blå Bog vi­ser, hvor pri­vat Kå­re Schultz er.

Op­ta­ges man i den bog, be­stem­mer man selv, hvad der skal stå. Kå­re Schultz har la­en­ge va­e­ret en af er­hvervs­li­vets tun­ge dren­ge. Al­li­ge­vel fyl­der tek­sten om ham en fem­te­del af, hvad der står om an­dre min­dre ind­fly­del­ses­ri­ge dan­ske­re.

Der står ik­ke, at han bor i Klam­pen­borg og vok­se­de op i Søl­le­rød. Der står kun det ab­so­lut mest nød­ven­di­ge. Af en ar­ti­kel i Jyl­lands-Po­sten i 2013 frem­går det imid­ler­tid, at han sprang en klas­se over i fol­ke­sko­len på grund af sin hø­je be­ga­vel­se, og at han som barn – iføl­ge sto­re­søste­ren Ma­j­ken Schultz, pro­fes­sor på Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School – var en hid­sig­prop, der se­ne­re la­er­te at bru­ge tem­pe­ra­men­tet og kon­kur­ren­ce­men­ta­li­te­ten us­a­ed­van­lig kon­struk­tivt og re­sul­ta­t­o­ri­en­te­ret.

Ar­tik­len er fra den pe­ri­o­de, hvor Kå­re Schultz var di­rek­tør i No­vo Nor­disk og af man­ge blev be­trag­tet som virk­som­he­dens kron­prins. Han skul­le va­e­re No­vo Nor­disks na­e­ste top­chef, når Lars Re­bi­en Sørensen trå­d­te til­ba­ge. Imid­ler­tid ske­te der i maj 2015 en ra­ek­ke af­gø­ren­de ting på di­rek­tions­gan­ge­ne i No­vo Nor­disk. Ud­fal­det af dra­ma­et blev, at Lars Re­bi­en Sørensen fort­sat­te i sin stil­ling yder­li­ge­re nog­le år med en aen­dret kon­cern­le­del­se un­der sig, og at Kå­re Schultz for­lod No­vo Nor­disk, hvor han op­rin­de­lig blev an­sat som øko­nom i 1989.

Det var i si­ne sid­ste år som drif­tig be­slut­nings­ta­ger hos No­vo Nor­disk, at Kå­re Schultz fik øge­nav­net ’Hard-Kå­re’. Hans sø­ster har for­talt, at han pri­vat vi­ser en helt an­den varm og loy­al si­de. Ry­et for at va­e­re hård er na­tur­ligt kom­met af, at han strin­gent ryd­de­de op i No­vo Nor­disk, og at han kun tre må­ne­der ef­ter sin til­tra­e­del­se som ceo i Lund­beck frem­lag­de en be­spa­rel­ses­plan, der in­de­bar, at 1.000 men­ne­sker el­ler cir­ka hver sjet­te me­d­ar­bej­der blev fy­ret.

Mar­kan­te re­sul­ta­ter

»Kå­re Schultz er dyg­tig. Stra­te­gisk er han rig­tig, rig­tig dyg­tig. Så­dan et øge­navn får na­e­ring, når man som ham tra­e­der ind i et sel­skab som ny ceo og kun få må­ne­der se­ne­re kom­mer med en om­fat­ten­de be­spa­rel­ses­plan. Men det var nød­ven­digt for Lund­beck, at han gik hårdt til va­er­ks«, si­ger se­ni­o­r­a­na­ly­ti­ker Sø­ren Lønt­oft Han­sen fra Syd­bank til Po­li­ti­ken.

Da Kå­re Schultz kom til Lund­beck, stod virk­som­he­den med Sø­ren Lønt­oft Han­sens ord »godt og grun­digt ne­de i pa­tent­kløf­ten med ud­løb på nog­le nøg­le­pro­duk­ter«. For ek­sem­pel var Lund­becks pa­tent på et an­ti­de­pres­sivt mid­del på det tids­punkt ud­lø­bet, hvor­for ko­pi­er af den ty­pe me­di­cin fik pri­sen til at fal­de dra­stisk.

»Dels ned­brag­te Kå­re Schultz me­d­ar­bej­der­sta­ben, dels øge­de han fo­kus in­den for de om­rå­der, hvor Lund­beck har de­res ker­ne­kom­pe­ten­cer. Han har sat et me­get mar­kant af­tryk på Lund­beck, og det har gjort, at Lund­beck har op­le­vet en kraf­tig stig­ning i de­res ind­tje­nings­ev­ne«, si­ger Sø­ren Lønt­oft Han­sen.

Kon­cer­n­chef i La­e­ge­mid­de­lin­du­stri­en Ida So­fie Jen­sen er enig i, at Kå­re Schultz’ til­tra­e­del­se i Te­va bli­ver et tab for dansk me­di­ci­na­lin­du­stri. Og ik­ke blot for Lund­beck. Si­den 2016 har Kå­re Schultz va­e­ret for­mand for re­ge­rin­gens va­ekst­team for li­fe sci­en­ce, og i den sam­men­ha­eng har han iføl­ge Ida So­fie Jen­sen va­e­ret »cap­tain of in­du­s­try«:

»Det ar­bej­de har han ud­ført dyg­tigt, med stor ind­sigt og med den helt sa­er­li­ge Kå­re-stil: me­get må­l­ret­tet og strin­gent. Det be­ty­der rig­tig me­get for en bran­che­for­e­ning at ha­ve en som ham, der med stor va­egt kan ta­le bran­chens sag«.

Født 21. maj 1961 i Kø­ben­havn. Cand.po­lit. fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet i 1987.

Ceo og presi­dent i H. Lund­beck A/S fra 2015 til 2017. Her­ef­ter top­chef i Te­va Phar­ma­ceu­ti­cals.

Tid­li­ge­re drifts­di­rek­tør i

No­vo Nor­disk A/S. Med­lem af be­sty­rel­ser­ne i Roy­al Uni­brew A/S (for­mand), Bit­ten og Mads Clau­sens Fond og Le­go A/S. For­mand for va­ekst­team for li­fe sci­en­ce ned­sat af re­ge­rin­gen i ef­ter­å­ret 2016.

Ar­kiv­fo­to: Lars Krab­be

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.