Nu vil Fre­de­rik­sens og Thu­le­sens fod­sol­da­ter sen­de V ud i kul­den FAKTA

So­ci­al­de­mo­kra­ti­et og Dansk Fol­ke­par­ti kup­pe­de mag­ten i Svend­borg un­der borg­meste­rens mo­tor­cy­kel­tur i USA. Nu vars­ler al­li­an­cen fle­re lo­ka­le op­gør med Ven­stre for­u­de. Tre sving­by­er

Politiken - - VOORZIJDE PAGINA - PO­LI­TISK ANALYSE ANDERS BAEKSGAARD PO­LI­TISK REDAKTØR anders.baeksgaard@pol.dk

Un­der det­te års po­li­ti­ske su­perwe­e­kend op­står der fi­nur­li­ge hi­sto­ri­er i kor­ri­do­rer­ne til Dansk Fol­ke­par­tis og So­ci­al­de­mo­kra­tiets lands­mø­der i hen­holds­vis Her­ning og Aal­borg.

Dort­he Ul­lemo­se og Bo Han­sen spil­ler ho­ved­per­so­ner­ne i én af dem.

Den ene som spids­kan­di­dat for DF i Svend­borg – den an­den som so­ci­al­de­mo­kra­tisk borg­mester­kan­di­dat sam­me­steds.

Nav­ne­ne får na­ep­pe man­ge klok­ker til at rin­ge på det po­li­ti­ske par­nas, men på pa­pi­ret er de en blandt fle­re cen­tra­le brik­ker i et magtspil, som tra­ek­ker trå­de op til par­ti­top­pen i bå­de So­ci­al­de­mo­kra­ti­et og DF.

Vi skru­er ti­den et år til­ba­ge. V-borg­me­ster i Svend­borg Lars Erik Hor­ne­mann er rejst over Stil­le­ha­vet på mo­tor­cy­kel­fe­rie i USA. Imens dan­ser mu­se­ne på bor­det hjem­me i kom­mu­nen.

Bud­get­for­hand­lin­ger­ne ven­ter for­u­de, tå­l­mo­dig­he­den i S og DF er op­hørt, og borg­meste­rens fra­va­er sen­der pen­ge­kas­sen i fav­nen på Ul­lemo­se og Han­sen, der ta­ger sa­gen i eg­ne ha­en­der. Med luk­ket dør ska­ber de en al­li­an­ce, som til for­veks­ling min­der om par­ti­le­der­ne Fre­de­rik­sen og Thu­le­sen Da­hls. På få da­ge sa­et­ter de pløk­ker i kom­mu­nens hus­hold­nings­bud­get. Uden borg­meste­ren.

I dag er sam­ar­bej­det mel­lem de to byrød­der i S og DF af den ka­li­ber, som kan fryse Ven­stre ude ef­ter det kom­men­de kom­mu­nalvalg. Ek­semp­let er gan­ske rig­tigt et år gam­melt, men det gør det ik­ke min­dre re­le­vant nu.

For på ta­ler­sto­le­ne i hen­holds­vis Her­ning og Aal­borg send­te Thu­le­sen Da­hl og Fre­de­rik­sen vel­til­ret­telag­te sig­na­ler i ret­ning af folk som Han­sen og Ul­lemo­se.

S-DF-al­li­an­cen på Chri­sti­ans­borg har al­le­re­de bund­fa­el­det sig fle­re ste­der i lan­det. Se på Kø­ge, Es­b­jerg og Ran­ders, hvor So­ci­al­de­mo­kra­ti­et har sto­re chan­cer for at vip­pe blå borg­me­stre af pin­den. Med og i vis­se til­fa­el­de uden DF’s hja­elp. I Hol­ba­ek har S og DF an­nul­le­ret be­spa­rel­ser på ae­l­dre­om­rå­det uden om borg­meste­ren, og S-spids­kan­di­dat Chri­sti­na Krzyro­si­ak Han­sen går må­l­ret­tet ef­ter kon­sti­tu­e­ring med DF ef­ter val­get, som li­ge­le­des er åb­ne for den mu­lig­hed.

Fra ta­ler­sto­len i Aal­borg le­ve­re­de par­ti­for­mand Fre­de­rik­sen brug­bart skyts må­l­ret­tet lo­ka­le kan­di­da­ter i det gu­le Dan­mark, hvor DF spil­ler en af­gø­ren­de rol­le. De­cen­tra­li­se­ring bli­ver et nøg­le­ord.

La­e­ge­mang­len i små lo­kal­sam­fund skal der gø­res op med. Ud­flyt­ning af stats­li­ge in­sti­tu­tio­ner er ble­vet et selv­sta­en­digt ind­sats­om­rå­de for S. Af­stand be­ty­der no­get, lød ana­ly­sen fra for­mand Fre­de­rik­sen. På det punkt har par­ti­et ryk­ket sig me­get på ba­re to år.

For man­ge er­hvervs­sko­ler er pla­ce­ret i de sto­re by­er til ska­de for de min­dre lo­kal­sam­fund. Nu­vel. Fre­de­rik­sen øn­sker at fjer­ne til­skud­det til frisko­ler, som tra­ek­ker i den an­den ret­ning. Men lagt sam­men er der le­ve­ret en ra­ek­ke suk­ker­k­nal­der til fod­sol­da­ter­ne i provin­sen.

Par­ti­pro­fil Dan Jør­gen­sen na­evn­te tid­li­ge­re på ugen, at man har et va­er­di­fa­el­les­skab med DF. S-for­mand Fre­de­rik­sen var an­der­le­des nedt­o­net i sin ud­la­eg­ning. Va­er­di­fa­el­les­skab har man først og frem­mest med sit eget par­ti, So­ci­al­de­mo­kra­ti­et, lød bud­ska­bet.

Men sand­he­den er, at lo­ka­le S- og DFkan­di­da­ter op­le­ver stort po­ten­ti­a­le i at slå pjal­ter­ne sam­men ef­ter kom­mu­nalval­get. Bå­de par­ti­le­del­ser­ne i S og DF og fle­re lo­ka­le kan­di­da­ter vars­ler – til bag­grund – fle­re op­gør med bor­ger­li­ge borg­me­stre.

I Her­ning tog DF-for­mand Thu­le­sen Da­hl selv fat om ro­den. Kan­di­da­ter fra DF skal pla­ce­re sig der, hvor DF får mest ind­fly­del­se, når kom­mu­ne­val­get er over­stå­et, og bor­ger­ne har stemt. Kan det va­e­re sam­men med S? Ja, det kan det godt. Svend­borg Kom­mu­ne har de se­ne­ste år skif­tet far­ve. I år ri­si­ke­rer Ven­stre­borg­meste­ren at mi­ste ka­e­der­ne til S.

As­sens Kom­mu­ne kan lan­de på DF-ha­en­der, hvis spids­kan­di­dat Hen­rik Thu­le­sen Da­hl får held med at over­ta­le S til et re­gu­la­ert sam­ar­bej­de.

Stru­er er i dag bor­ger­ligt le­det af Ven­stre. Men So­ci­al­de­mo­kra­ti­et står sta­er­kt og kan med DF’s hja­elp ero­bre mag­ten.

Dort­he Ul­lemo­se sid­der i sa­len i Her­ning og lyt­ter. To må­ne­der før kom­mu­nalval­get af­vi­ser hun ik­ke at va­el­te Ven­stre-sty­ret og gi­ve ka­e­der­ne til S. Det sam­me kan ske an­dre ste­der.

Kig mod As­sens, hvor Thu­le­sens sto­re­bror kan over­ta­ge borg­mester­po­sten og har ta­et et sam­ar­bej­de med S – uden om V. Kig mod Guld­borgs­und og Hvi­d­ov­re, hvor man i top­pen af DF har for­håb­nin­ger om at vin­de borg­mester­ka­e­der. Og ger­ne med so­ci­al­de­mo­kra­tisk hja­elp. På sin vis kan DF kun over­ra­ske po­si­tivt, så la­en­ge borg­mester­po­sten i Kø­ben­havn og rå­d­mand­spo­sten i Aar­hus al­le­re­de lig­ger sik­kert i kur­ven.

I Ven­stres top går man på ae­g­ge­skal­ler, når man skal sa­et­te ord på am­bi­tio­ner­ne frem mod det kom­men­de kom­mu­nalvalg. Par­ti­et var hel­digt på de lan­ge kni­ves nat den­gang for fi­re år si­den. S-DF-sig­na­ler­ne sendt fra Her­ning og Aal­borg hja­el­per ik­ke på den ba­lan­ce­gang. Og selv om må­lin­ger­ne på land­s­plan er op­ad­gå­en­de for stats­mi­ni­ster Løk­ke, så skal der kun ka­stes et lil­le øje­kast hen mod Ul­lemo­se og Han­sen i Svend­borg, før man kom­mer ned på jor­den igen.

PARLØB. Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl og Met­te Fre­de­rik­sen har krid­tet ba­nen op. Nu skal de lo­ka­le par­ti­sol­da­ter ud­nyt­te mu­lig­he­der­ne. Ar­kiv­fo­to: Finn Frand­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.